Yo^su^waa

Biux Mengh Waac

Yo^su^waa Sou gorngv I^saa^laa^en Mienh caangv bieqc Kaa^naa^an Deic-Bung nyei jauv-louc. Yo^su^waa nzipc jienv Mose zoux bieiv zeiv dorh ninh mbuo. Sou lengc jeiv nyei gorngv ninh mbuo buangh zuqc nyei ziex kang sic. Gorngv ninh mbuo jiex Jor^ndaen Ndaaih nyei sic, Ye^li^ko Zingh mbaang nyei sic, yiem Ai Zingh mborqv jaax nyei sic, yaac gorngv Tin-Hungh caux ninh nyei mienh aengx siang-laengz nzunc liepc jiez nyei ngaengc waac. Yiem naaiv buonv sou mienh buih gauh camv jiex se 24 zaang 15 wuov yiemc, “...ih hnoi meih mbuo oix zuqc ginv meih mbuo oix fu-sux haaix dauh... Mv baac yie ganh caux yie nyei biauv zong mienh aeqv, yie mbuo oix fu-sux Ziouv. ”

Sou Gorngv

1:1-12:24 Mborqv hingh Kaa^naa^an Deic-Bung
13:1-21:45 Bun nqoi ndau
  (1) 13:1-33 Jor^ndaen Ndaaih dong bung nyei ndau
  (2) 14:1-19:51 Jor^ndaen Ndaaih fai bung nyei ndau
  (3) 20:1-9 Siex maengc zingh
  (4) 21:1-45 Lewi Mienh nyei zingh
22:1-34 Yiem dong bung maengx nyei fingx nzuonx ganh nyei loz-deic-bung
23:1-16 Yo^su^waa gorngv nqa'haav laai nyei waac
24:1-33 Yiem Sekem aengx siang-liepc nzunc ngaengc waac