10

Cái chết của Na-đáp và A-bi-hu

1Na-đáp và A-bi-hu, hai con trai A-rôn, lấy lửa bỏ vào bình hương mình, rồi bỏ hương lên trên, dâng một thứ lửa lạ trước mặt Chúa Hằng Hữu, trái với điều Ngài dặn bảo. 2Lửa phát ra từ trước mặt Chúa thiêu họ chết ngay.
3Mai-sen nói với A-rôn: Việc này xảy ra đúng theo lời Chúa đã nói: Ta sẽ bộc lộ đức thánh khiết với những ai đến gần bên Ta, và trước mặt toàn dân, Ta sẽ được tôn vinh. A-rôn yên lặng. 4Mai-sen gọi Mi-sa-ên và Ên-sa-phan, con trai của U-xi-ên (ông này là chú của A-rôn) đến, bảo họ: Hai em lấy xác họ khỏi Đền, đem ra bên ngoài trại giùm anh. 5Họ khiêng xác hai người còn mặc áo lễ ra ngoài trại như Mai-sen đã bảo.
6Mai-sen nói với A-rôn, Ê-lê-a-sa và Y- tha-ma, hai con trai còn lại của A-rôn: Đừng xả tóc, đừng xé áo khóc than; nếu không nghe tôi, anh và hai cháu sẽ chết, và cơn giận của Chúa sẽ nổi lên cùng nhân dân. Nhưng toàn dân Y-sơ-ra-ên nên khóc than cái chết của Na-đáp và A-bi-hu bị Chúa đốt cháy. 7Anh và hai cháu cũng nhớ đừng ra khỏi cửa Đền, nếu ai ra sẽ chết, vì dầu thánh của Chúa đã xức trên anh và hai cháu. Họ vâng lời Mai-sen. 8Chúa Hằng Hữu nói với A-rôn: 9“Không được uống rượu nho hay rượu mạnh trước khi vào Đền hội kiến, nếu bất tuân ngươi sẽ chết. Lệnh này cũng áp dụng cho con cháu ngươi mãi mãi. 10,11Vì ngươi phải phân biệt giữa thánh và phàm, giữa thuần khiết và ô uế; phải dạy dân Y-sơ-ra-ên các luật lệ Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen ban bố cho họ."
12Mai-sen lại nói với A-rôn và hai con trai còn lại là Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma: Lấy phần ngũ cốc còn lại sau khi đã đốt dâng trên bàn thờ cho Chúa, ăn bên cạnh bàn thờ. Không được pha men vào thức ăn này. Vì lễ vật ngũ cốc này đã trở nên rất thánh, 13nên phải được ăn tại một Nơi thánh. Đó là phần của anh và con anh trích ra từ lễ vật dâng cho Chúa bằng lửa. Đây là những điều Ngài đã dạy tôi. 14Nhưng còn cái ngực và cái đùi của con sinh tế đã được dâng lên theo cách đưa qua đưa lại, có thể ăn tại bất kỳ một nơi sạch sẽ nào. Đó là thực phẩm chung của anh, con trai và con gái anh; là phần của anh và các con trai anh trích ra từ lễ vật tạ ơn do người Y-sơ-ra-ên dâng hiến. 15Người dâng sẽ đem cái đùi và cái ngực đến để dâng đưa qua đưa lại, cùng với mỡ để đốt trên bàn thờ. Sau khi đã dâng lên Chúa theo cách đưa qua đưa lại, cái đùi và cái ngực sẽ thuộc về anh và các con anh. Thể thức này áp dụng mãi mãi, như Chúa đã dạy.
16Mai-sen tìm mãi mới thấy con dê dùng làm sinh tế chuộc tội, nó đã cháy ra than. Ông giận lắm, gọi Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma hai con trai còn lại của A-rôn, hỏi: 17Sao hai cháu không ăn thịt sinh tế chuộc tội trong Nơi thánh? Đấy là một vật rất thánh Chúa đã cho hai cháu vì đã hành lễ chuộc tội cho nhân dân trước mặt Ngài, để xóa tội lỗi họ đi. 18Này, huyết con sinh tế đã không được đem vào trong Nơi thánh; hai cháu đáng lẽ phải ăn thịt nó trong Nơi thánh, theo lời đã dặn.
19Nhưng A-rôn đáp lời Mai-sen:
Hôm nay họ đem sinh tế chuộc tội và sinh tế thiêu đến hiến dâng cho Chúa Hằng Hữu, đồng thời các việc kia cũng xảy đến cho tôi. Như vậy không biết Chúa có vui lòng nếu tôi ăn sinh tế chuộc tội vào ngày hôm nay không?
20Nghe ra, Mai-sen đồng ý.