10

Nanta hab Anpihu ua txhum

1Aloo ob tug tub Nanta hab Anpihu nyag taug nyag nqaa lub yag rau ncaig tawg hab yawm ncaig tawg rua huv hab muab moov tshuaj tsw qaab rua huv, hab ob tug muab tej suavtawg hov kws tsw dawb huv swv hlawv xyeem rua ntawm Yawmsaub xubndag, Yawmsaub tsw tau kuas ob tug ua le hov. 2Nplaim tawg txawm tawm plawg ntawm Yawmsaub xubndag lug kub kag ob tug tes ob tug txawm tuag kag rua ntawm Yawmsaub xubndag. 3Mauxe txawm has rua Aloo tas, “Qhov nuav Yawmsaub tub has tseg lawm tas,
  “ ‘Kuv yuav ua rua tuabneeg kws
   nyob ze kuv paub tas kuv yog tug kws dawb huv,
  kuv yuav tau koob meej taabmeeg
   ib tsoom tuabneeg suavdawg.’ ”
Aloo ca le nyob tuabywv.
4Mauxe hu Misa‑ee hab Eexafaa kws yog Aloo tug txwv ntxawm Uxi‑ee ob tug tub tuaj mas has rua ob tug tas, “Ca le lug muab meb kwv meb tij kwv ntawm lub chaw pe Yawmsaub nuav moog rua saab nrau lub zog.” 5Ob tug txawm lug muab ob tug tuag kws tseed naav cev tsoog meej mom kwv hlo tawm moog rua saab nrau lub zog, lawv le Mauxe has. 6Mauxe txawm has rua Aloo hab Ele‑axa hab Ithama puab peb txw tub tas, “Tsw xob ca mej plaubhau ntxhuv quas nyo hab tsw xob muab mej tej tsho dua, tsaam tes mej tsua tuag hab Yawmsaub txujkev npau tawg tsua tshwm rua ib tsoom pejxeem suavdawg. Tassws mej cov kwvtij kws yog cov Yixayee suavdawg yuav quaj ntsuag ob tug kws Yawmsaub tso suavtawg kub nyab tuag kuj tau. 7Mej tsw xob tawm ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sws ntswb moog hovtwg le tsaam tes mej tsua tuag, vem Yawmsaub cov roj kws laub tsaa mej tseed nyob ntawm mej.”Mas puab kuj ua lawv le Mauxe has.

Pov thawj le num hab pov thawj le feem

8Yawmsaub has rua Aloo tas, 9“Thaus koj lossws koj cov tub yuav moog rua huv lub tsev ntaub sws ntswb mas tsw xob haus cawv txwv maab hab haus cawv ntxws hlo le tsaam tes mej tsua tuag. Tej nuav yog tej kevcai kws mej yuav tsum coj ib tam dhau ib tam ib txhab ib txhws moog le. 10Koj yuav tsum muab tej hov txhua chaw kws dawb huv cais tawm ntawm tej kws yog tuabneeg le, hab muab tej kws qas tsw huv cais tawm ntawm tej kws huv. 11Koj yuav tsum qha cov Yixayee paub txug tej kevcai huvsw kws Yawmsaub kuas Mauxe has rua puab lawd.”
12Mauxe has rua Aloo hab Ele‑axa hab Ithama puab peb txw tub kws tseed nyob tas, “Muab tej hov txhua chaw kws thaus ua kevcai xyeem qoob loos es tsw muab hlawv xyeem rua Yawmsaub lug ua ncuav tsw xyaw keeb noj ntawm lub thaaj ib saab, vem yog yaam kws dawb huv kawg nkaus. 13Mej ca le noj rua ntawm lub chaw kws dawb huv tsua qhov yog koj hab koj cov tub le feem kws rhu ntawm tej kws muab hlawv kub nyab xyeem rua Yawmsaub lug, vem yog Yawmsaub has le nuav rua kuv. 14Tassws lub hauv nrob kws muab cev xyeem hab saab ceg kws muab pub xyeem lawd mej muab noj ntawm tej chaw kws tu kuas huv huv qhov twg kuj tau, koj hab koj tej tub tej ntxhais puavleej noj tau. Koj hab koj tej tub ki yuav tau tej nuav ua mej le feem, yog rhu ntawm tej kws cov Yixayee muab ua kevcai xyeem sws raug zoo lug rua mej. 15Txhais ceg kws muab pub xyeem hab lub hauv nrob kws muab cev xyeem mas yuav coj lug xyeem ua ke nrug cov npluag roj kws yuav muab hlawv kub nyab xyeem, hab yuav muab cev rua ntawm Yawmsaub xubndag ua kevcai cev xyeem. Tej nuav yog koj hab koj cov tub ki le feem moog ib txhws le, lawv le Yawmsaub has lawd.”
16Mauxe ua tuab zoo nug txug tug tshws kws muab ua kevcai xyeem daws txem mas nwg paub tas tub muab tug tshws hov hlawv taag lawm, mas nwg chim heev rua Ele‑axa hab Ithama kws yog Aloo ob tug tub kws tseed tshuav nyob. Mauxe tshev tas, 17“Ua caag meb tsw muab tug tsaj kws muab ua kevcai xyeem daws txem hov noj ntawm thaaj chaw pe Yawmsaub. Tub yog yaam kws dawb huv kawg nkaus hab yog yaam kws tub muab rua meb sub txhad coj tau cov pejxeem lub txem moog pov tseg, hab txhad ntxuav tau puab tej kev txhum txem rua ntawm Yawmsaub xubndag. 18Cov ntshaav tsaj hov tsw tau coj moog rua huv lub tsev ntaub chaav dawb huv, txhad tswm nyog meb yuav tsum noj rua ntawm thaaj chaw pe Yawmsaub, lawv le kuv has lawd.” 19Aloo txawm has rua Mauxe tas, “Saib maj, nub nua puab muab tsaj ua kevcai xyeem daws txem hab ua kevcai hlawv huvsw xyeem rua ntawm Yawmsaub xubndag, tassws kuv tub raug tej xwm zoo le nuav lawm. Yog nub nua kuv tau noj tej kws ua kevcai xyeem daws txem tes yuav hum Yawmsaub lub sab lov?” 20Thaus Mauxe nov le nuav nwg kuj txaus sab.