10

Tơlơi Soh Nadab Laih Anŭn Abihu

1Ƀing ană đah rơkơi A̱rôn jing Nadab hăng Abihu; ƀing gơñu mă khul gŏ apui gơñu, pioh mŭt apui amăng anŭn wơ̆t hăng gơnam ƀâo mơngưi; laih anŭn pơyơr kơ Yahweh. Samơ̆ apui anai ƀu rơgoh hiam ôh yuakơ Yahweh ƀu pơđar ƀing gơñu pơyơr apui anai ôh. 2Tui anŭn, apui tơbiă rai mơ̆ng anăp Yahweh hăng čuh hĭ ƀing gơñu, laih anŭn ƀing gơñu djai ƀơi anăp Yahweh. 3Giŏng anŭn, Môseh laĭ kơ A̱rôn, “Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp tơdang Ñu laĭ laih:
 “ ‘Abih bang ƀing hlơi rai jĕ pơ Kâo, ƀing gơñu khŏm pơpŭ kơ tơlơi rơgoh hiam hlo̱m Kâo; tui anŭn abih bang mơnuih khŏm pơpŭ pơyom kơ Kâo yơh.’ ” Samơ̆ A̱rôn ăt dŏ rơiăt.
4Môseh iâu rai Misael hăng Elzaphan, jing ƀing ană đah rơkơi Uzziêl, Uzziêl jing met A̱rôn, laih anŭn Môseh laĭ kơ ƀing gơñu, “Rai pơ anai bĕ; djă̱ ba bĕ ƀing ayŏng adơi gih pơ gah rơngiao kơ anih jưh, ataih mơ̆ng gah anăp kơ sang yang.” 5Tui anŭn, ƀing gơñu rai hăng ba tơbiă ƀing djai anŭn, ăt buh hơô amăng khul ao rơpi̱h gơñu mơ̆n, pơ gah rơngiao kơ anih jưh, kar hăng Môseh pơtă laih.
6Giŏng anŭn, Môseh laĭ kơ A̱rôn laih anŭn kơ ƀing ană gơ̆ Eleazar hăng Ithamar, “Anăm brơi ôh kơ ƀŭk akŏ gih dŏ soh jing hĭ kơpư̱ng kơpa̱ng, laih anŭn anăm hek hĭ khul ao gih ôh, tơdah ƀing gih ngă, ƀing gih či djai laih anŭn Yahweh či hil kơ abih bang ană plei yơh. Samơ̆ ƀing kơnung djuai gih, jing abih bang sang anŏ Israel či rơngot hơning yơh kơ ƀing Yahweh hơmâo pơrai hĭ laih hăng apui anŭn. 7Anăm đuaĭ mơ̆ng bah amăng Sang Khăn Pơjơnum ôh, tơdah gih đuaĭ, gih či djai yơh, yuakơ ia ƀâo mơngưi Yahweh dŏ ƀơi ƀing gih.” Tui anŭn, ƀing gơñu ngă tui tơlơi Môseh pơtă.

Khul Bruă Mă Kơ Ƀing Khua Ngă Yang

8Yahweh pơhiăp hăng A̱rôn, 9“Ih laih anŭn ƀing ană đah rơkơi ih anăm mơñum ia boh kơƀâo ƀôdah ia tơpai ôh tơdang ƀing gih mŭt nao pơ Sang Khăn Pơjơnum, huĭdah ƀing gih či djai hĭ yơh tơdah ƀing gih mơñum. Anai jing sa tơlơi phiăn hlŏng lar kơ lu rơnŭk pơanăp. 10Ƀing gih khŏm pơkơnăl tŏng krah tơlơi rơgoh hiam hăng tơlơi yua rĭm hrơi, tŏng krah tơlơi rơgoh hăng tơlơi ƀu rơgoh, 11laih anŭn ƀing gih khŏm pơtô kơ ƀing Israel abih bang tơlơi Kâo pơtă, hơmâo brơi laih kơ ƀing gơñu mơ̆ng Môseh.”
12Môseh laĭ kơ A̱rôn laih anŭn kơ ƀing ană dŏ glaĭ ñu jing Eleazar hăng Ithamar tui anai, “Mă bĕ gơnam pơyơr pơdai dŏ glaĭ mơ̆ng khul gơnam pơyơr hơmâo pơyơr laih kơ Yahweh hăng apui, laih anŭn ƀơ̆ng gơnam anai jing gơnam ƀu pơkra hăng tơpơi ôh ƀơi djeo kơnưl, yuakơ ñu jing gơnam rơgoh hiam biă mă. 13Ƀơ̆ng bĕ ñu amăng anih rơgoh hiam, yuakơ anŭn jing črăn pơpha kơ ih laih anŭn kơ ƀing ană ih mơ̆ng khul gơnam pơyơr pơkra kơ Yahweh hăng apui anŭn; yuakơ anŭn yơh Yahweh pơtă laih kơ kâo. 14Samơ̆ ih hăng ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi ih dưi ƀơ̆ng čơđeh tơda hăng pha tơkai arăng hơmâo pơyơr pŭ̱ đĭ laih anŭn. Ƀơ̆ng bĕ gơñu amăng sa anih rơgoh hiam; Ơi Adai hơmâo brơi laih khul añăm anŭn kơ ih laih anŭn kơ ƀing ană bă ih kar hăng gơnam pơpha kơ ih mơ̆ng khul gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir ƀing Israel. 15Čơđeh pha tơkai anŭn arăng hơmâo pơyơr laih, čơđeh tơda anŭn arăng hơmâo pŭ̱ đĭ laih; arăng ba rai wơ̆t hăng abih črăn rơmuă mơ̆ng khul gơnam pơyơr hăng apui, kiăng kơ pŭ̱ đĭ ƀơi anăp Yahweh jing sa gơnam pơyơr pŭ̱ đĭ. Anai či jing sa tơlơi phiăn pơpha kơ ih laih anŭn kơ ƀing ană bă ih, kar hăng Yahweh hơmâo pơtă laih.”
16Tơdang Môseh tơña kơ bơbe pioh kơ gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆ laih anŭn thâo krăn arăng hơmâo čuh laih, ñu hil biă mă kơ Eleazar hăng Ithamar, jing ƀing ană đah rơkơi dŏ glaĭ A̱rôn, laih anŭn ñu tơña, 17“Yua hơget ƀing gih ƀu ƀơ̆ng ôh gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆ anŭn amăng anih sang yang lĕ? Ñu jing rơgoh hiam biă mă; Ơi Adai hơmâo brơi laih kơ ƀing gih kiăng kơ mă pơđuaĭ hĭ tơlơi soh ană plei hăng tơlơi pơkra tơlơi pap brơi kơ ƀing gơñu ƀơi anăp Yahweh. 18Yuakơ drah hlô anŭn ƀu dưi ba mŭt pơ Anih Rơgoh Hiam ôh, ƀing gih khŏm ƀơ̆ng bơbe anŭn amăng anih sang yang, kar hăng kâo hơmâo pơtă laih.”
19A̱rôn laĭ glaĭ kơ Môseh, “Hrơi anai ƀing gơñu ngă yang gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆ gơñu laih anŭn gơnam pơyơr čuh gơñu ƀơi anăp Yahweh, samơ̆ khul tơlơi hrup hăng anai hơmâo truh sat laih kơ kâo. Yahweh ăt či mơak hăng kâo mơ̆n hă tơdah kâo hơmâo ƀơ̆ng hĭ gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆ hrơi anai?” 20Tơdang Môseh hơmư̆ tơlơi anai, ñu mơak yơh.