2

1“Cov pov thawj 'e, nwgnuav tej lug qhuab qha nuav yog has rua mej ntaag.” 2Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has tas, “Yog mej tsw noog, hab yog mej tsw muab tsua sau sab ua kuas kuv lub npe tau koob meej, kuv yuav tso tej lug tsawm foom lug raug mej, hab kuv yuav tsawm foom tej lug kws mej foom koob moov. Kuv tub tsawm foom tej koob moov hov lawm lauj, tsua qhov mej tsw muab tsua sau sab ua. 3Kuv yuav tshev mej cov tub ki, hab muab tej tsaj kws mej muab xyeem cov quav pleev mej lub plhu, hab kuv yuav coj mej tawm ntawm kuv xubndag nrug cov quav ua ke moog.
4“Mej txhad paub tas tej lug qhuab qha nuav yog kuv has rua mej, sub kuv tej lug kws kuv cog tseg rua Levi txhad le nyob ruaj.” Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav ntaag. 5“Tej lug kws kuv cog tseg rua nwg hov yog tej lug cog tseg kws pub txujsa hab nyob kaaj sab lug. Kuv muab tej lug cog tseg nuav rua nwg sub nwg txhad paub ntshai kuv. Tes nwg txawm paub ntshai kuv hab fwm kuv lub npe. 6Nwg lub qhov ncauj muaj tej lug qhuab qha kws tseeb, nwg tug nplaig tsw has tej lug txhum hlo le. Nwg ua lub neej nrug kuv sws hum xeeb hab ua ncaaj nceeg, hab nwg coj ntau leej tig ntawm txujkev txhum txem. 7Cov pov thawj tug nplaig tswm nyog zuv txujkev paub, hab tswm nyog tuabneeg nrhav tej lug qhuab qha ntawm puab lub qhov ncauj, tsua qhov puab yog Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus le tubkhai. 8Tassws mej cov pov thawj tau tig ntawm txujkev hov moog lawm, mej tej lug qhuab qha ua rua ntau leej dawm. Mej rhuav tej lug kws cog tseg rua Levi lawm.” Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav ntaag. 9“Vem le nuav kuv txhad ua rua mej raug saib tsw taug hab raug poob qeg taab meeg cov pejxeem suavdawg tsua qhov mej tsw tuav rawv kuv txhua txujkev, mej tseed saib tuabneeg ntsej muag qhuab qha.”

Yuta tsw xwb rua Vaajtswv

10Peb suavdawg tsw yog koom tuab leeg txwv lov? Tsw yog tuab tug Vaajtswv tswm peb lug lov? Ua caag peb tseed yuav rhuav tej lug kws ib leeg cog rua ib leeg txhad ua txhum rua tej lug kws cog tseg rua peb tej laug? 11Yuta kuj faav xeeb rua tej lug cog tseg lawm, hab ua qas vuab tsuab rua huv Yixayee tebchaws hab huv Yeluxalee, tsua qhov Yuta tau ua qas puag tsuas lub chaw pe hawm Yawmsaub kws Yawmsaub nyam, hab moog yuav lwm tebchaws tej daab le ntxhais. 12Yog tug txwvneej twg ua le nuav tes thov Yawmsaub rhuav tshem tug hov tawm huv Yakhauj tej tsev ntaub moog, txawm yog puab coj hov txhua chaw tuaj xyeem rua Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus kuj xwj.
13Mej kuj ua le nuav hab. Mej muab kua muag ywg Yawmsaub lub thaaj, mej quaj hab ntsaaj quas lawg vem Yawmsaub tsw quav ntsej hab tsw zoo sab txais tej kws mej txhais teg coj tuaj xyeem le lawm. 14Mej nug tas, “Ua caag nwg tsw txais?” Tub yog vem Yawmsaub ua timkhawv rua koj hab koj tug quaspuj kws thaus tseed hluas koj yuav nwg. Txawm yog nwg ua koj txwj nkawm hab ua koj quaspuj lawv le koj cog lug, los koj tseed faav xeeb rua nwg. 15Vaajtswv ua rua ob tug koom ua ib tug los tsw yog? Lub cev lub sab huvsw yog Vaajtswv le. Qhov kws Vaajtswv ua le nuav nwg xaav tau daabtsw? Yog xaav tau tub ki kws fwm Vaajtswv. Vem le nuav mej yuav tsum ceev faaj tuab zoo, tsw xob ca leejtwg faav xeeb rua tug quaspuj kws nwg yuav thaus hluas. 16Yixayee tug Vaajtswv Yawmsaub has tas, “Kuv ntxub qhov kws sws nrauj hab qhov kws ua limham ndais ntuj.” Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav ntaag. Vem le nuav ca le ceev faaj tuab zoo tsw xob ua tuabneeg faav xeeb.

Nub kws teem txem lug ze lawm

17Mej tej lug ua rua Yawmsaub dhuav sab, los mej tseed has tas, “Peb ua rua nwg dhuav sab le caag?” Kuj yog tej lug kws mej has tas, “Yawmsaub pum tas txhua tug kws ua phem kuj yog tuabneeg zoo hab nwg txaus sab rua cov tuabneeg hov.” Hab mej tseed nug tas, “Vaajtswv kws ua ncaaj nyob hovtwg?”