14

1Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng Môseh dơ̆ng tui anai, 2“Laĭ bĕ kơ ƀing Israel wơ̆t glaĭ hăng pơdơ̆ng sang khăn jĕ anih Pi-Hahirôt, kơplăh wăh anih Migdôl hăng ia rơsĭ. Ƀing gơñu pơdơ̆ng sang khăn jĕ ia rơsĭ, klă̱ anăp nao kơ Baal-Zephôn. 3Pharaoh či pơmĭn tui anai, ‘Ƀing Israel hlak đuaĭ hyu jum dar anih lŏn anŭn hăng tơlơi rŭng răng, jĕ amăng anih hơmâo tơdron ha̱r jum dar.’ 4Laih anŭn Kâo či pơkhăng hĭ pran jua Pharaoh laih anŭn ñu či kiaŏ mă ƀing gơ̆. Samơ̆ Kâo či hơmâo tơlơi ang yang kơ Kâo pô mơ̆ng Pharaoh laih anŭn mơ̆ng ling tơhan ñu yơh, tui anŭn ƀing Êjip či thâo krăn Kâo yơh jing Yahweh.” Tui anŭn, ƀing Israel ngă tui tơlơi anŭn yơh.
5Tơdang pơtao Êjip hơmư̆ ƀing Israel hơmâo tơbiă đuaĭ hĭ laih, Pharaoh laih anŭn ƀing khua moa ñu pơplih hĭ tơlơi pơmĭn gơñu hăng laĭ, “Hơget tơlơi ƀing ta hơmâo ngă laih lĕ? Ƀing ta hơmâo brơi ƀing Israel đuaĭ laih hăng pơrơngiă hĭ bruă mă gơñu laih!” 6Tui anŭn, ñu brơi arăng prap pre rơdêh aseh laih anŭn ƀing tơhan ñu nao hrŏm hăng ñu. 7Ñu mă năm-rơtuh boh rơdêh aseh hiam hloh, wơ̆t hăng abih bang khul rơdêh aseh Êjip pơkŏn hrŏm hăng ƀing khua moa ƀơi khul rơdêh anŭn mơ̆n. 8Yahweh pơkhăng hĭ pran jua Pharaoh pơtao Êjip, tui anŭn ñu čơdơ̆ng kiaŏ tui kiăng kơ mă ƀing Israel, jing ƀing tơbiă nao hăng tơlơi khĭn biă mă anŭn. 9Ƀing Êjip, abih bang rơdêh aseh laih anŭn tơpul aseh Pharaoh, ƀing tơhan aseh laih anŭn ƀing tơhan rơbat kiaŏ tui ƀing Israel laih anŭn kiaŏ hơma̱o ƀing gơ̆ ƀơi ia rơsĭ jĕ anih Pi-Hahirôt, klă̱ anăp hăng anih Baal-Zephôn.
10Tơdang Pharaoh rai jĕ, ƀing Israel lăng đĭ ƀuh ƀing Êjip kơsung rai tui rŏng gơñu. Ƀing gơñu huĭ bra̱l biă mă laih anŭn kwưh iâu kơ Yahweh. 11Ƀing gơñu pơhiăp hăng Môseh tui anai, “Ƀu hơmâo ôh hă anih pơsat amăng čar Êjip tơl ih ba ƀing gơmơi rai pơ tơdron ha̱r kiăng kơ djai? Hơget tơlơi ih hơmâo ngă laih kơ ƀing gơmơi tơl ba ƀing gơmơi tơbiă hĭ mơ̆ng lŏn čar Êjip lĕ? 12Ƀing gơmơi ƀu laĭ laih ôh hă hăng ih amăng čar Êjip tui anai, ‘Anăm tĕk djơ̆ ƀing gơmơi ôh, brơi bĕ ƀing gơmơi mă bruă kơ ƀing Êjip’? Ƀing gơmơi mă bruă kơ ƀing Êjip jing hiam hloh kơ djai amăng tơdron ha̱r anai yơh!”
13Môseh laĭ glaĭ kơ ƀing ană plei tui anai, “Anăm huĭ ôh. Dŏ kơjăp bĕ laih anŭn ƀing gih či ƀuh yơh tơlơi pơklaih Yahweh ba rai kơ ƀing gih hrơi anai. Ƀing Êjip ƀing gih ƀuh hrơi anai, ƀing gih ƀu či ƀuh ƀing gơñu dơ̆ng tah. 14Yahweh či pơblah brơi kơ ƀing gih; ƀing gih kơnơ̆ng dŏ hơđơ̆ng bĕ.”
15Giŏng anŭn, Yahweh laĭ kơ Môseh, “Yua hơget ih ur kwưh rai kơ Kâo lĕ? Laĭ kơ ƀing Israel rơbat nao bĕ. 16Yơr đĭ bĕ gai jra ih laih anŭn tơngan ih gah ngŏ kơ ia rơsĭ kiăng kơ pơkăh pơpha ia, tui anŭn ƀing Israel dưi găn rơsĭ anai ƀơi lŏn thu yơh. 17Kâo či pơkhăng hĭ pran jua ƀing Êjip tui anŭn ƀing gơñu či kiaŏ tui ƀing gih yơh. Laih anŭn Kâo či hơmâo tơlơi ư ang mơ̆ng Pharaoh laih anŭn mơ̆ng abih ƀing ling tơhan ñu, mơ̆ng khul rơdêh aseh laih anŭn mơ̆ng ƀing tơhan aseh ñu yơh. 18Ƀing Êjip či thâo krăn Kâo yơh jing Yahweh tơdang Kâo hơmâo tơlơi ư ang mơ̆ng Pharaoh, khul rơdêh aseh ñu laih anŭn mơ̆ng ƀing tơhan aseh ñu.”
19Giŏng anŭn, ling jang Ơi Adai, jing Pô nao ƀơi anăp ƀing tơhan Israel, đuaĭ hĭ mơ̆ng anŭn hăng nao gah rŏng kơ ƀing gơñu. Gơ̆ng kơthul ăt đuaĭ mơ̆ng anih ñu gah anăp hăng nao dŏ pơ gah rŏng gơñu, 20rai dŏ tŏng krah ƀing tơhan Êjip hăng ƀing tơhan Israel. Amăng abih mlam anŭn gơ̆ng kơthul anŭn ba rai tơlơi kơnăm mơmŏt kơ ƀing Êjip samơ̆ tơlơi bơngač kơ ƀing Israel; tui anŭn ƀing tơhan Êjip ƀu thâo nao jĕ ƀing tơhan Israel ôh amăng abih sa mlam anŭn.
21Giŏng anŭn, Môseh yơr tơbiă tơngan ñu gah ngŏ kơ ia rơsĭ, laih anŭn amăng abih mlam anŭn Yahweh kơ̆ng glaĭ ia hăng sa glung angĭn kơtang gah ngŏ̱ laih anŭn ngă kơ rơsĭ anŭn jing hĭ lŏn thu. Hơmâo tơlơi pơkăh pơpha tŏng krah ia hăng ia, 22laih anŭn ƀing Israel rơbat găn rơsĭ anŭn ƀơi lŏn thu, hăng sa pơnăng ia ƀơi gah hơnuă laih anŭn gah ieo gơñu.
23Ƀing Êjip kiaŏ tui ƀing gơñu, laih anŭn abih bang khul aseh, rơdêh aseh laih anŭn ƀing tơhan aseh Pharaoh kiaŏ tui ƀing gơ̆ amăng ia rơsĭ. 24Hlâo kơ mơguah Yahweh lăng trŭn mơ̆ng gơ̆ng apui hăng gơ̆ng kơthul anŭn ƀơi ƀing tơhan Êjip laih anŭn ngă brơi kơ ƀing gơñu huĭ bra̱l yơh. 25Ñu ngă kơ khul pong rơdêh aseh đo̱m hĭ, tui anŭn tơnap biă mă kơ ƀing gơñu kiăng kơ pơgăt nao. Laih anŭn ƀing Êjip laĭ, “Ƀing ta đuaĭ bĕ mơ̆ng ƀing Israel! Yahweh hlak pơblah brơi kơ ƀing gơñu kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Êjip ta.”
26Giŏng anŭn, Yahweh laĭ kơ Môseh tui anai, “Yơr đĭ bĕ tơngan ih gah ngŏ kơ rơsĭ tui anŭn ia dưi pơbă glaĭ lip hĭ ƀing Êjip anai, jing khul rơdêh aseh laih anŭn ƀing tơhan aseh gơñu.” 27Môseh yơr đĭ tơngan ñu gah ngŏ kơ ia rơsĭ, laih anŭn ƀơi mơguah ia rơsĭ wơ̆t glaĭ pơ anih hơđăp ñu. Ƀing Êjip gir kiăng đuaĭ kơdŏp mơ̆ng ia anŭn, samơ̆ Yahweh tơlư̆ hĭ ƀing gơñu amăng ia rơsĭ. 28Ia anŭn rô glaĭ hăng go̱m hĭ abih khul rơdêh aseh laih anŭn ƀing tơhan aseh; abih bang ƀing tơhan Pharaoh hơmâo kiaŏ tui ƀing Israel ƀlŭng hĭ amăng ia rơsĭ. Ƀu hơmâo hlơi pô ôh amăng ƀing gơñu dŏ hơdip.
29Samơ̆ ƀing Israel rơbat găn rơsĭ anŭn ƀơi lŏn thu, hăng sa pơnăng ia gah hơnuă laih anŭn gah ieo gơñu. 30Amăng hrơi anŭn Yahweh pơklaih hĭ ƀing Israel mơ̆ng tơngan ƀing Êjip, laih anŭn ƀing Israel ƀuh ƀing Êjip djai ƀơi ha̱ng ia. 31Laih anŭn tơdang ƀing Israel ƀuh tơlơi kơtang prŏng prin Yahweh hơmâo pơrơđah laih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Êjip, ƀing gơñu huĭ pơpŭ kơ Yahweh hăng đaŏ kơ Ñu yơh laih anŭn kơ Môseh jing ding kơna Ñu.