1

A-đô-ni-gia tự tôn làm vua

1Vua Đa-vít đã già; mặc dù người ta mặc cho nhiều áo, vua vẫn không thấy ấm. 2Các tôi tớ vua đề nghị: "Xin bệ hạ cho đi tìm một trinh nữ để hầu hạ, săn sóc bệ hạ; cô ấy sẽ nằm trong lòng bệ hạ làm cho vua ấm." 3,4Vậy người ta tìm khắp nước và thấy A-bi-sác ở Su-nem là một trinh nữ trẻ đẹp, nên đem cô về cho vua. Cô săn sóc, hầu hạ vua; ngoài ra vua không có gì với cô cả.
5Lúc ấy hoàng tử A-đô-ni-gia, (con Đa-vít và bà Hà-ghi) tuyên bố: "Ta sẽ làm vua" rồi sắm xe ngựa và tuyển năm mươi người chạy trước mở đường. 6Vua cha cũng chẳng trách cứ hoặc hỏi xem con mình muốn làm gì. A-đô-ni-gia là em kế Áp-sa-lôm nên cũng rất đẹp trai. 7Ông thuyết phục tướng Giô-áp và thầy tế lễ A-bia-tha - họ bằng lòng theo giúp ông. 8Nhưng thầy tế lễ Xa-đốc, Bê-na-gia (con Giê-hô-gia-đa), tiên tri Na-than, Si-mê-i, Rê-i và các dũng tướng của Đa-vít không theo A-đô-ni-gia.
9A-đô-ni-gia đi Ên-rô-ghên dâng cừu, bò và thú vật béo tốt trên hòn đá Xô-hê-lết làm tế lễ rồi mời các anh em mình, tức là các hoàng tử và những quan Giu-đa trong triều đình đến dự. 10Tuy nhiên ông không mời tiên tri Na-than, Bê-na-gia, các dũng tướng và hoàng tử Sa-lô-môn.
11Na-than đến nói với Bát-sê-ba, mẹ Sa-lô-môn: Bà có nghe việc A-đô-ni-gia con bà Hà-ghi lên làm vua trong khi vua cha không biết gì cả không? 12Bây giờ tôi xin hiến kế để cứu mạng bà và mạng Sa-lô-môn con bà. 13Bà đi ngay vào cung tâu với vua Đa-vít như sau: "Có phải bệ hạ đã thề với tôi rằng: 'Sa-lô-môn con sẽ nối ngôi ta' hay không? Thế sao bây giờ A-đô-ni-gia làm vua? 14Trong khi bà đang nói, tôi sẽ vào xác nhận với vua những lời bà nói là đúng."
15Bát-sê-ba vào phòng vua nằm, vì lúc ấy Đa-vít già yếu lắm. Có A-bi-sác (người Su-nem) đang ở đấy săn sóc vua. 16Bát-sê-ba cúi mình lạy vua. Vua hỏi: "Bà muốn gì?" 17Bà thưa: "Bệ hạ, vua có thề trước Chúa Hằng Hữu với tôi rằng Sa-lô-môn con tôi sẽ nối ngôi vua. 18Nhưng bây giờ A-đô-ni-gia lên làm vua trong khi chúa tôi chẳng biết gì cả. 19A-đô-ni-gia có tổ chức tế lễ, dâng bò, thú béo và cừu vô số, đồng thời mời các hoàng tử, thầy tế lễ A-bia-tha và tổng tư lệnh Giô-áp đến dự, nhưng không mời Sa-lô-môn. 20Bây giờ, trăm họ đang ngóng trông, xem bệ hạ chỉ định ai lên ngôi kế vị. 21Còn nếu cứ để thế này, đến ngày bệ hạ an giấc với tổ tiên, tôi và con tôi là Sa-lô-môn sẽ bị coi là phạm nhân."
22,23Khi bà đang nói, có người trình: "Tiên tri Na-than đến." Na-than vào, phủ phục cúi chào cung kính nói: 24“Muôn tâu, có phải bệ hạ đã truyền ngôi cho A-đô-ni-gia không? 25Vì hôm nay ông ấy đã làm lễ đăng quang và dâng tế những thú vật béo tốt, cùng mời các hoàng tử, tổng tư lệnh quân đội và thầy tế lễ A-bia-tha đến dự. Hiện nay họ đang cùng nhau ăn uống với A-đô-ni-gia, và tung hô: 'Vua A-đô-ni-gia vạn tuế.' 26Tuy nhiên tôi cũng như thầy tế lễ Xa-đốc, Bê-na-gia (con Giê-hô-gia-đa) và Sa-lô-môn đều không được mời. 27Có phải bệ hạ chủ trương việc này không? Vì không thấy bệ hạ cho chúng tôi biết ai là người kế vị cả.

Đa-vít chọn Sa-lô-môn làm vua

28Vua Đa-vít bảo: "Gọi Bát-sê-ba cho ta." Bà trở vào đứng trước mặt vua. 29Vua thề: "Trước Chúa Hằng Hữu, Đấng đã cứu ta khỏi mọi điều nguy hiểm, 30ta xác nhận có thề với bà, nhân danh Thượng Đế Hằng Hữu của Y-sơ-ra-ên rằng: 'Sa-lô-môn con bà sẽ kế vị ta, ngồi trên ngôi thay ta,' và hôm nay ta thực hiện điều ấy." 31Bát-sê-ba phủ phục, cúi mặt sát đất và tung hô: "Đức vua Đa-vít vạn tuế."
32Vua truyền: "Gọi thầy tế lễ Xa-đốc, tiên tri Na-than và Bê-na-gia (con Giê-hô-gia-đa) vào đây." Khi họ vào 33vua ra lệnh: "Các ông dẫn Sa-lô-môn và các bầy tôi ta xuống Ghi-hôn. Sa-lô-môn sẽ cưỡi con la của ta mà đi. 34Tại đấy, thầy tế lễ Xa-đốc và tiên tri Na-than sẽ xức dầu cho Sa-lô-môn làm vua Y-sơ-ra-ên; rồi thổi kèn tung hô: 35“Vua Sa-lô-môn vạn tuế.' Xong rồi các ông sẽ theo Sa-lô-môn về đây. Sa-lô-môn sẽ lên ngồi trên ngai ta, vì được ta chỉ định làm vua Y-sơ-ra-ên và Giu-đa." 36Bê-na-gia (con Giê-hô-gia-đa) đáp lời vua: "A-men! Xin Thượng Đế Hằng Hữu của bệ hạ chuẩn chấp y cho. 37Cầu Chúa Hằng Hữu ở với Sa-lô-môn như đã ở với bệ hạ. Xin Ngài làm cho ngôi nước của Sa-lô-môn lớn hơn cả ngôi nước của vua Đa-vít chúa tôi."
38Vậy thầy tế lễ Xa-đốc, tiên tri Na-than, Bê-na-gia, những người Kê-rết và Phê-lết nâng Sa-lô-môn lên lưng con la của vua Đa-vít rước xuống Ghi-hôn. 39Tại đấy, Xa-đốc cầm cái sừng đựng dầu lấy từ Đền tạm, xức cho Sa-lô-môn. Họ thổi kèn và mọi người tung hô: "Vua Sa-lô-môn vạn tuế!" 40Sau đó mọi người theo Sa-lô-môn trở về. Họ thổi sáo, hân hoan reo hò vang dậy cả đất.
41A-đô-ni-gia và đoàn tân khách nghe tiếng hò reo khi vừa dự tiệc xong. Tướng Giô-áp nghe tiếng kèn liền hỏi: "Trong thành có gì xảy ra ồn ào như thế?" 42Vừa lúc đó Giô-na-than (con thầy tế lễ A-bia-tha) đến. A-đô-ni-gia liền bảo: "Vào đây! Anh là một dũng sĩ chắc đem tin tốt lành." 43Giô-na-than nói: "Vua Đa-vít đã truyền ngôi cho Sa-lô-môn. 44Chính vua đã bảo thầy tế lễ Xa-đốc, tiên tri Na-than, Bê-na-gia, người Kê-rết và Phê-lết đỡ Sa-lô-môn lên cưỡi con la của vua. 45Thầy tế lễ Xa-đốc và tiên tri Na-than đã xức dầu cho Sa-lô-môn làm vua tại Ghi-hôn. Rồi họ trở về liên hoan, làm náo động cả thành. Đó là tiếng vang quý vị đã nghe. 46Sa-lô-môn lên ngồi trên ngai, 47còn các quần thần của vua đều đến mừng vua Đa-vít rằng: 'Xin Thượng Đế làm cho Sa-lô-môn nổi danh hơn cả bệ hạ, cho ngôi nước người lớn hơn ngôi nước vua.' Vua vẫn ở trên giường đáp lễ: 48“Ngợi khen Thượng-Đế Hằng Hữu của Y-sơ-ra-ên, vì ngày nay Ngài cho có một người ngồi trên ngai tôi trong khi tôi còn đây để được thấy tận mắt."'
49Các tân khách đều sợ hãi, bỏ chạy. 50A-đô-ni-gia vì sợ Sa-lô-môn giết nên chạy vào nắm lấy sừng bàn thờ. 51Sa-lô-môn nhận được báo cáo: A-đô-ni-gia vì sợ vua Sa-lô-môn nên đã chạy đến nắm sừng bàn thờ, và xin vua thề sẽ không xử tử. 52Sa-lô-môn nói: "Nếu anh ấy chứng tỏ là một người xứng đáng thì một sợi tóc cũng không mất; nhưng nếu làm điều xằng bậy, sẽ bị xử tử." 53Vua Sa-lô-môn sai người đem A-đô-ni-gia ra khỏi bàn thờ. Ông đến cúi lạy Sa-lô-môn. Vua bảo: "Anh về nhà đi."