48

Douc Waac Gorngv Mo^apc

1Naaiv gorngv taux Mo^apc.
 Nernh Jiex nyei Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv,
  “Ne^mbo zuqc kouv aqv, laaix zuqc baaic huaang mi'aqv.
   Ki^li^yaa^taa^im yaac zuqc nyaiv, zuqc zorqv mi'aqv.
  Weih wuonv nyei dorngx zuqc nyaiv yaac baaic waaic mi'aqv.
  2Yiem naaiv mingh maiv maaih mienh ceng Mo^apc,
   yiem Hetv^mbon ninh mbuo daav za'eix hoic ninh,
   yaac gorngv, ‘Daaih maah! Mbuo zorqv ninh pai guangc,
    maiv bun benx guoqv.’
  Matv^men Mungv aah! Meih yaac oix zuqc sekv nzieqc,
   nzuqc ndaauv zungv oix zunc meih.
  3Muangx maah! Maaih heuc nyei qiex yiem Ho^lo^naa^im daaih gorngv,
   ‘Zuqc domh baaic huaang baaic waaic aqv loh!’
  4Mo^apc zuqc mietc mi'aqv!
   Maaih nyiemv nyei qiex taux So^aa.
  5Mienh faaux Lu^hitc nyei zorng,
   ninh mbuo yietc binc mingh, yietc binc nyiemv,
  weic zuqc yiem Ho^lo^naa^im njiec jiex nyei dorngx
   haiz laaix zuqc baaic waaic nyiemv kouv nyei qiex.
  6Biaux maah! Njoux meih mbuo ganh nyei maengc.
   Oix zuqc zoux hnangv hieh lorh yiem deic-bung-huaang.
  7Weic zuqc meih kaux ganh weih wuonv nyei dorngx
   caux ganh nyei zinh zoih,
   meih ganh yaac oix zuqc zorqv.
  Kemotv zienh oix zuqc guaatv mingh,
   caux jienv ninh nyei sai mienh caux jien.
  8Zoux mietc wuov dauh oix taux norm-norm zingh,
   maiv maaih yietc norm zingh biaux duqv ndutv.
  Horngz yaac oix zuqc mietc,
   ndau-baengh yaac zuqc baaic waaic,
   hnangv Ziouv gorngv nor.
  9Zorqv ndaatv bun Mo^apc,
   weic zuqc ninh oix ndaix mingh,
  ninh nyei zingh oix zuqc benx baaic huaang nyei dorngx,
   maiv maaih mienh yiem.
  10Lueic maiv zoux Ziouv nyei gong wuov dauh zuqc zioux aqv.
   Maiv longc nzuqc ndaauv bun nziaamv liouc cuotv wuov dauh zuqc zioux aqv.

Mo^apc Nyei Zingh Zuqc Baaic Waaic

  11“Yiem Mo^apc lunx nyei ziangh hoc taux ih zanc kuh yiem nyei,
   hnangv diuv zengc njiec nyei diuv-zaa.
  Ninh maiv zeiz zuqc yiem naaiv norm baengh dox njiec wuov norm,
   ninh yaac maiv zuqc guaatv mingh.
  Weic naaiv ninh nyei mueix corc yiem nyei,
   ninh ndaang nyei qiex yaac maiv goiv yienc.”
  12Ziouv gorngv, “Weic naaiv hnoi-nyieqc oix taux,
   yie ziouc paaiv dox nyei mienh mingh dox ninh,
  dox cuotv ninh zaangh nyei ga'naaiv,
   aengx mborqv ninh nyei baengh huv muonc.
  13Mo^apc Mienh ziouc weic Kemotv zienh nyaiv
   hnangv zinh ndaangc I^saa^laa^en Mienh kaux Mbetc^en zienh
   ziouc zuqc nyaiv mi'aqv.
  14“Meih mbuo hnangv haaix nor haih gorngv,
   ‘Yie mbuo zoux jun-zeiv mienh
   yaac zoux mborqv jaax henv nyei baeng’?
  15Zoux waaic Mo^apc caux Mo^apc nyei zingh wuov dauh faaux daaih,
   ginv daaih gauh longx jiex nyei mienh lunx mienh njiec mingh zuqc daix daic.”
  Naaiv se Hungh Diex, dongh maaih mbuox heuc Nernh Jiex nyei Ziouv, gorngv nyei waac.
  16Mo^apc zuqc zeqc naanc nyei ziangh hoc taux fatv aqv.
   Ninh zuqc nyei kouv naanc oix siepv-siepv nyei taux.
  17Da'faanh weih gormx ninh,
   yaac hiuv duqv ninh nyei mengh nyei yietc zungv mienh
   meih mbuo oix zuqc weic ninh hnyouv mun. Oix zuqv gorngv,
  ‘Maaih qaqv nyei wuov diuh hungh biaav nauv mi'aqv,
   se wuov diuh njang-laangc nyei biaav.’
  18“Ndi^mbon Mienh aah!
   Yiem meih njang-laangc nyei dorngx njiec daaih maah!
   Zueiz jienv mborngx nqaai nyei ndau.
  Weic zuqc mietc Mo^apc wuov dauh daaih mborqv meih aqv.
   Ninh zungv baaic waaic meih weih wuonv nyei dorngx.
  19Aa^lo^e Mienh aah!
   Souv jienv jauv-hlen mangc maah!
  Naaic biaux daaih nyei m'jangc dorn,
   caux biaux ndutv nyei m'sieqv dorn,
   ‘Maaih haaix nyungc sic cuotv?’
  20Mo^apc zuqc nyaiv weic zuqc ninh mbaaix mi'aqv.
   Oix zuqc nyiemv yaac heuc mbui.
  Yiem wuov Aannon Ndaaih hlen zunh gorngv,
   Mo^apc zuqc baaic huaang mi'aqv.
  21Ndau-baengh nyei dorngx zuqc dingc zuiz.
   Maaih Holon caux Yaasaa caux Me^faa^aatc
   22caux Ndi^mbon caux Ne^mbo caux Mbetc Ndipc^laa^taa^im
   23caux Ki^li^yaa^taa^im caux Mbetc Gaamun caux Mbetc Me^on
   24caux Ke^li^otc caux Mbo^saa^laa
   caux Mo^apc Deic nyei norm-norm zingh maiv gunv go fai fatv.
  25Mo^apc Deic nyei qaqv baac mi'aqv.
   Ninh nyei buoz yaac nauv mi'aqv.”
  Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.

Mo^apc Zuqc Zatv Njiec

  26“Oix zuqc bun Mo^apc diuv nquin,
   weic zuqc ninh ceng-hlo ngaengc Ziouv.
  Ninh ziouc njangx jienv ninh lov cuotv nyei ga'naaiv.
   Ninh yaac zuqc mienh huotv.
  27Mo^apc aah! Meih maiv zeiz jatv I^saa^laa^en fai?
   Meih buatc ninh yiem janx-zaqc mbu'ndongx
   cingx daaih haaix zanc gorngv taux ninh meih huangx m'nqorngv fai?
  28Mo^apc nyei baeqc fingx aah!
   Meih mbuo oix zuqc biaux cuotv zingh
   mingh yiem la'bieiv-mbaengx.
  Oix zuqc hnangv baeqc gopv zoux lauz
   yiem mbaengx-kuotv nyei nzuih.
  29“Yie mbuo haiz gorngv Mo^apc Mienh maux,
   se za'gengh maux haic.
  Yie mbuo haiz gorngv ninh bungx waac-maux, ceng-hlo, maux haic,
   hnyouv yaac taaih ganh.”
  30Ziouv gorngv, “Yie hiuv duqv ninh ceng-hlo nyei jauv,
   ninh bungx waac-maux mv baac jaav nyei,
   ninh zoux nyei sic yaac maiv zien.
  31Weic naaiv yie weic Mo^apc nyiemv,
   weic yietc zungv Mo^apc Deic-Bung yie heuc cuotv.
   Yie yaac weic Kin Haa^le^setv Mienh nzauh nyiemv.
  32Sipc^maa nyei a'ngunc hmei aah!
   Yie weic meih nyiemv gauh camv weic Yaase nyiemv.
  Meih nyei nquaah cunv jiex koiv,
   aengx ndaauv mingh taux Yaase nyei koiv.
  Zoux mietc wuov dauh daaih mborqv
   meih nyei nqaai gorng biouv
   caux siou daaih nyei a'ngunc biouv.
  33Yiem Mo^apc nyei ndau-junc,
   njien-youh orn-lorqc nyei qiex zuqc zorqv mi'aqv.
  Yie bun nyueih a'ngunc diuv nyei zorngh maiv maaih diuv liouc cuotv.
   Maiv maaih haaix dauh njien-youh nyei nyueih a'ngunc biouv.
   Heuc nyei qiex maiv zeiz njien-youh nyei heuc.
  34“Hetv^mbon Mienh caux E^le^aa^le Mienh heuc cuotv,
   heuc nyei qiex zungv mingh taux Yaa^haatv,
  yaac aengv mingh taux So^aa,
   taux Ho^lo^naa^im caux Ekc^latv Se^li^si^yaa,
   weic zuqc liemh Nimlim nyei wuom nqaai nzengc.”
  35Ziouv gorngv, “Yie oix bun Mo^apc Deic-Bung,
   yiem hlang nyei dorngx fongc horc ziec
   yaac buov hung bun ninh mbuo nyei zienh wuov deix zutc mi'aqv.
  36Hnangv naaic yie nyei hnyouv weic Mo^apc Mienh njunh nyei qiex hnangv hlauv-ndongh nux.
   Yie nyei hnyouv yaac weic Kin Haa^le^setv Mienh njunh hnangv hlauv-ndongh nux.
   Ninh mbuo duqv nyei zinh zoih yaac zuqc mietc nzengc.
  37Dauh dauh mienh nyei m'nqorngv teix njang,
   dauh dauh nyei siaam yaac japv nzengc,
   yietc zungv buoz maaih gaatv mun nyei dorngx,
   jaaiv yaac sai jienv la'maah ndie-cou.
  38Yiem Mo^apc nyei norm-norm biauv-ngorh gu'nguaaic
   caux yietc zungv domh zuangx zaamc
   kungx maaih nzauh nyiemv nyei qiex,
  weic zuqc yie mborqv Mo^apc huv,
   hnangv mborqv huv maiv maaih mienh oix nyei jaa-dorngx.”
  Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
  39“Mo^apc za'gengh huv aqv!
   Ninh mbuo za'gengh nzauh nyiemv aqv!
  Mo^apc nyaiv haic ziouc huin nqaang mi'aqv.
   Hnangv naaic Mo^apc zuqc weih gormx nyei mienh jatv yaac gamh nziex.”

Mo^apc Maiv Maaih Jauv Biaux

40Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “Maaih dauh hnangv domh jaangv nor, ndaix daaih siepv nyei,
   ziouc yang nqoi ndaatv mborqv Mo^apc.
  41Zingh oix zuqc zorqv,
   weih wuonv nyei dorngx yaac zuqc caangv.
  Taux wuov hnoi Mo^apc mborqv jaax henv nyei baeng nyei hnyouv,
   hnangv m'sieqv dorn mun gu'nguaaz nor.
  42Mo^apc ziouc zuqc baaic mi'aqv,
   maiv duqv aengx benx guoqv,
   weic zuqc ninh ceng-hlo ngaengc Ziouv. ”
  43Ziouv gorngv, “Mo^apc Mienh aah!
   Gamh nziex nyei sic caux nduov mienh ndortv nyei kuotv
   caux hlopv mienh nyei hlaang yiem meih mbuo nyei nza'hmien.”
  44“Haaix dauh biaux gamh nziex nyei sic ziouc ndortv kuotv,
   haaix dauh nyorng cuotv kuotv ziouc zuqc hlaang hlopv,
  weic zuqc Mo^apc zuqc dingc zuiz wuov hnyangx,
   yie oix bun ninh mbuo zuqc naaiv deix sic.”
  Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
  45“Biaux nyei mienh mingh souv jienv hnangv maiv maaih qaqv nor,
   yiem Hetv^mbon Zingh nyei dongh linh ga'ndiev.
  Weic zuqc maaih douz yiem Hetv^mbon cuotv,
   Si^honx nyei dinc cuotv douz-mbietc,
  buov waaic Mo^apc nyei biorngh
   caux ceux lunc mienh nyei m'nqorngv-baengh.
  46Mo^apc aah! Meih zuqc kouv aqv.
   Baaix Kemotv zienh nyei mienh zuqc mietc mi'aqv.
  Weic zuqc meih nyei dorn mbuo zuqc guaatv mingh,
   meih nyei sieqv yaac zuqc guaatv mingh mi'aqv.
  47Mv baac taux setv mueiz nyei hnoi-nyieqc
   yie aengx oix bun Mo^apc duqv longx hnangv loz wuov nor.”
  Ziouv hnangv naaiv gorngv.
 Mo^apc zuqc dingc zuiz nyei waac dorng naaiv aqv.