49

Ziouv Dingc Ammon Mienh Nyei Zuiz

1Gorngv taux Ammon Mienh.
 Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “I^saa^laa^en maiv maaih dorn fai?
   Ninh maiv maaih hoz doic nzipc fai?
  Wuov nyungc Minkom zienh weic haaix diuc nzipc Gaatc nyei ndau?
   Ninh nyei baeqc fingx weic haaix diuc yiem njiec Gaatc nyei zingh?”
  2Ziouv gorngv, “Weic naaiv hnoi-nyieqc oix taux,
   yie oix bun mienh haiz mborqv jaax nyei qiex mbui,
   se yie mborqv Ammon Mienh nyei Lapv^mbaa Zingh nyei ziangh hoc.
  Lapv^mbaa ziouc benx baaic huaang nyei ga'naaiv-ndui,
   weih gormx nyei laangz yaac oix zuqc douz buov qui.
  Zinh ndaangc caangv duqv I^saa^laa^en nyei zingh wuov deix
   daaux nzuonx I^saa^laa^en Mienh yaac duqv caangv nzuonx.”
  Ziouv hnangv naaiv gorngv.
  3“Hetv^mbon aah! Meih oix zuqc nyiemv,
   weic zuqc Ai Zingh zuqc baaic huaang,
  Lapv^mbaa nyei mienh aah! Oix zuqc nyiemv,
   longc la'maah ndie-cou sai jienv jaaiv,
   yiem weih jienv nyei dorngx gu'nyuoz tiux mingh tiux daaih,
  weic zuqc Minkom zienh caux jienv ninh nyei sai mienh
   caux jien oix yietc njiec zuqc guaatv mingh mi'aqv.
  4Maiv ziepc zuoqv nyei mienh aah!
   Meih mbuo weic haaix diuc bungx waac-maux gorngv meih mbuo nyei horngz?
  Meih mbuo kaux zinh zoih gorngv,
   ‘Haaix dauh haih daaih caux yie doix-dekc?’
  5Ziouv, Nernh Jiex nyei Ziouv, hnangv naaiv gorngv,
   “Yie oix bun meih mbuo gamh nziex haic,
   laaix weih gormx meih mbuo yietc zungv mienh.
  Meih mbuo oix zuqc zunc cuotv,
   dauh dauh baeng zaqc nyei mingh wuov ndaangc,
   yaac maiv maaih haaix dauh siou zunv biaux nyei mienh.
  6Mv baac nqa'haav yie oix bun Ammon Mienh aengx duqv longx hnangv loz wuov nor.”
  Ziouv hnangv naaiv gorngv.

Ziouv Dingc E^ndom Nyei Zuiz

7Gorngv taux E^ndom.
 Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “Yiem Temaan mbu'ndongx maiv aengx maaih cong-mengh fai?
   Caangh laangh nyei waac yiem guai nyei mienh ndortv nzengc mi'aqv fai?
  Ninh mbuo nyei cong-mengh zuqc mietc nzengc mi'aqv fai?
  8Yiem Nde^ndaan nyei mienh aah!
   Oix zuqc guinh sin biaux, bingx jienv ndo nyei dorngx,
  weic zuqc yie dingc Esaau nyei zuiz nyei ziangh hoc,
   yie oix bun ninh zuqc zeqc naanc.
  9Se gorngv gaeqv a'ngunc biouv nyei mienh daaih lorz meih,
   ninh mbuo maiv zeiz liouh deix a'ngunc biouv bun mienh nzauz fai?
  Se gorngv lungh muonz zanc maaih janx-zaqc daaih nimc,
   ninh maiv zeiz kungx zoux waaic gaux ninh mbuo ganh hnangv fai?
  10Mv baac yie ciev Esaau njang nzengc,
   koi nqoi ninh bingx nyei dorngx,
   ninh ziouc bingx maiv mbueiz ninh ganh aqv.
  Ninh nyei zeiv-fun caux gorx-youz
   caux juangc laangz mienh zuqc mietc nzengc,
   maiv maaih ninh aqv.
  11Guangc meih mbuo nyei guh hanh fu'jueiv,
   yie ziouc bun ninh mbuo maaih maengc ziangh,
   yaac bun meih mbuo nyei auv-guaav kaux yie.”
12Weic zuqc Ziouv hnangv naaiv gorngv, “Se gorngv maiv horpc zuqc hopv wuov norm zaanv nyei mienh zungv zuqc hopv, meih haih biaux duqv ndutv, maiv zuqc dingc zuiz fai? Meih zungv biaux maiv ndutv, ndongc haaix oix zuqc hopv naaiv norm zaanv.” 13Ziouv gorngv, “Yie ziangv jienv yie ganh houv waac gorngv, “Mbo^saa^laa oix zuqc benx bun mienh gamh nziex nyei dorngx, zuqc mienh huotv, zuqc baaic huaang yaac zuqc zioux. Ninh nyei yietc zungv zingh oix zuqc benx yietc liuz baaic huaang nyei dorngx.”
  14Yie duqv haiz yiem Ziouv daaih nyei fienx.
   Ninh paaiv dauh douc fienx mienh
   mingh maanc guoqv mienh mbu'ndongx gorngv,
  “Meih mbuo gapv zunv daaih mborqv E^ndom,
   jiez daaih mborqv jaax maah!”
  15“Weic zuqc yie oix bun meih yiem maanc guoqv mbu'ndongx zoux faix,
   yiem baamh mienh mbu'ndongx zuqc mangc piex.
  16Meih haeqv mienh gamh nziex haic,
   caux meih hnyouv maux nyei jauv nduov meih,
  se meih yiem jienv mbaengx-ngaamh
   yaac yiem jienv mbong-ningv gu'nguaaic nyei mienh.
  Maiv gunv meih hnangv domh jaangv yiem hlang nyei dorngx zoux lauz,
   yie oix yiem naaic baeng meih njiec.”
  Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
  17“E^ndom ziouc benx bun mienh gamh nziex nyei dorngx.
   Da'faanh jiex jauv nyei mienh za'gengh gamh nziex haic,
   aengx weic E^ndom zuqc nyei yietc zungv zeqc naanc huotv ninh.
  18Hnangv ⟨So^ndom⟩ caux Go^mo^laa
   caux nitv fatv nyei zingh zuqc baaic,
  maiv maaih haaix dauh duqv yiem naaic.
   Maiv maaih haaix dauh dingh zepv.”
  Ziouv hnangv naaiv gorngv.
  19“Hnangv dauh sienh yiem Jor^ndaen Ndaaih hlen nyei lomc
   daaih borngz wuonv nyei ba'gi yungh laanh,
  yie oix liemh zeih bun ninh mbuo tiux leih nqoi naaiv norm deic-bung, biaux E^ndom.
   Yie ginv haaix dauh yie ziouc paaiv wuov dauh gunv wuov norm guoqv.
  Haaix dauh hnangv yie?
   Haaix dauh haih heuc yie daaih?
  Maaih haaix dauh goux ba'gi yungh nyei mienh
   haih souv duqv jienv yie nyei nza'hmien?”
  20Weic naaiv, oix zuqc muangx Ziouv daav nyei za'eix weic mborqv E^ndom
   caux ninh mborqv Temaan Zingh nyei mienh dingc nyei za'eix.
  Ninh mbuo faix jiex nyei ba'gi yungh dorn zungv oix zuqc tor mingh.
   Ninh mbuo nyei ba'gi yungh laanh
   ndongc haaix zungv oix zuqc mietc.
  21E^ndom mbaang njiec nyei qiex mbui ndanc ndau dongz,
   ninh mbuo heuc nyei qiex aengv mingh taux koiv-siqv.
  22Mangc maah! Maaih dauh hnangv domh jaangv
   oix yang nqoi ndaatv ndaix daaih mborqv Mbo^saa^laa.
  Wuov hnoi E^ndom mborqv jaax henv nyei baeng nyei hnyouv
   hnangv m'sieqv dorn mun gu'nguaaz nor.”

Ziouv Dingc Ndaa^matv^gatc Nyei Zuiz

23Gorngv taux Ndaa^matv^gatc.
  “Haamatv caux Aanbatc zuqc baaic hmien
   weic zuqc ninh mbuo muangx haiz ciouv nyei fienx.
  Ninh mbuo mba'nziu yuqc mi'aqv,
   ninh mbuo hnyouv paan-paan puoqv-puoqv nyei
   hnangv koiv maiv haih sekv nor.
  24Ndaa^matv^gatc mau mi'aqv.
   Ninh guinh sin biaux, hnyouv huaang nzengc.
  Ninh zuqc hnyouv mun, hnyouv nzauh,
   hnangv m'sieqv dorn mun gu'nguaaz nor.
  25Maaih mengh dauh wuov norm zingh zuqc guangc mi'aqv,
   dongh maaih njien-youh buangv nzengc nyei zingh.
  26Weic naaiv ninh nyei mienh lunx mienh ziouc yiem domh zuangx zaamc zuqc daix daic.
   Dongh wuov hnoi ninh nyei yietc zungv baeng zuqc mietc nzengc.”
  Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv gorngv.
  27“Yie oix yiem Ndaa^matv^gatc nyei zingh laatc diemv douz,
   douz ziouc buov qui Mben Haa^ndatc weih wuonv nyei dorngx.”

Douc Waac Gorngv Ke^ndaa Caux Haaso

28Naaiv gorngv taux Mbaa^mbi^lon nyei hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa, mborqv Ke^ndaa Fingx caux Haaso nyei guoqv.
 Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “Jiez daaih mingh mborqv Ke^ndaa,
   mietc nzengc yiem dong bung nyei mienh.
  29Ninh mbuo nyei ndopv-liuh caux ba'gi yungh guanh, yungh guanh, oix zuqc zorqv,
   liemh ninh mbuo nyei mbaeqc gaengh ndie caux ninh mbuo nyei yietc zungv jaa-dorngx.
  Ninh mbuo nyei lorh torh zuqc zorqv mingh,
   mienh ziouc heuc jienv mbuox ninh mbuo, ‘Bung-bung maaih gamh nziex nyei sic aqv loh!’+”
  30Ziouv gorngv, “Haaso Mienh aah!
   Biaux aqv. Youh jienv mingh go, yiem ndo nyei dorngx,
  weic zuqc Mbaa^mbi^lon nyei hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa,
   daav za'eix mborqv meih mbuo,
   yaac jiez hnyouv hoic meih mbuo.”
  31Ziouv gorngv, “Jiez daaih,
   cuotv mingh mborqv yietc fingx kuh yiem nyei mienh,
   se yiem duqv wuonv nyei mienh.
  Ninh mbuo zungv maiv maaih zingh gaengh, maiv maaih gaengh sorn,
   ninh mbuo ganh yiem hnangv.
  32Ninh mbuo nyei lorh torh oix zuqc benx luv daaih nyei ga'naaiv,
   ninh mbuo nyei ngongh guanh zuqc caangv daaih.
  Japv mba'biei baengh nyei huing gormx m'nqorngv nyei mienh,
   yie oix bun nzaanx mingh biei bung nziaaux-kuotv,
   yaac oix bun ninh mbuo zuqc yiem bung-bung daaih nyei zeqc naanc.”
  Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
  33“Haaso oix zuqc benx hieh juv yiem nyei dorngx,
   yietc liuz zuqc baaic huaang,
  maiv maaih mienh yiem,
   yaac maiv maaih haaix dauh hitv naaic.”

Douc Waac Gorngv Elaam

34Se^nde^ki^yaa jiez gorn zoux Yu^ndaa nyei hungh wuov zanc, Ye^le^mi duqv zipv Ziouv gorngv taux Elaam naaiv deix waac.
35Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “Mangc maah! Yie oix wuotv nauv Elaam nyei juang-zinx,
   dongh ninh mbuo bangc camv jiex tengx ninh mbuo duqv qaqv.
  36Yie oix bun biei bung nziaaux yiem biei bung lungh buonc daaih taux Elaam.
   Yie oix bun ninh mbuo gan wuov deix yietc zungv nziaaux nzaanx mingh.
  Wuov deix zuqc zunc cuotv Elaam nyei mienh maiv maaih yietc norm guoqv ninh mbuo maiv taux.”
  37Ziouv gorngv, “Yie oix bun Elaam Mienh yiem ninh mbuo nyei win-wangv
   caux lorz ninh mbuo nyei maengc wuov deix nyei nza'hmien gamh nziex haic.
  Yie oix bun ninh mbuo zuqc ciouv nyei zeqc naanc,
   se yie ga'qiex baetv cuotv bun ninh mbuo.
  Yie oix bun nzuqc ndaauv zunc ninh mbuo, taux yie mietc nzengc ninh mbuo.
  38Yie oix yiem Elaam liepc yie nyei weic,
   mietc nzengc ninh mbuo nyei hungh diex caux jien.”
  Ziouv hnangv naaiv gorngv.
  39“Mv baac taux setv mueiz nyei ziangh hoc
   yie oix bun Elaam duqv longx hnangv loz wuov nor.”