6

Yeluxalees yuav puam tsuaj

  1“Cov neeg Npeeyamee 'e,
   cia li khiav hauv nruab nrab Yeluxalees mus
   thiaj li dim.
  Cia li tshuab raj kub yaj
   hauv lub moos Thekhau‑a,
   thiab tsa tus chij rau saum Npe Hakhelee.
  Vim yog xwm txheej phem tawm sab ped tuaj,
   yog kev puam tsuaj loj kawg.
  2Kuv yuav ua rau tus uas
   cev yiag ntxiag zoo nkauj puam tsuaj,
   yog Xi‑oo tus ntxhais.
  3Cov yug yaj thiab lawv pab yaj
   yuav tuaj tawm tsam nws,
  lawv yuav tsa tsev ntaub vij nws,
   lawv nyias nrhiav nyias noj
   hauv nyias lub chaw.”
  4“Peb cia li npaj ua rog rau nws,
   sawv tsees es peb cia li ntaus thaum tav su.
  Tiamsis khuvxim, hnub twb yuav poob qho,
   tus duab ntxoov ntxoo ntxoo
   uas thaum yuav tsaus ntuj twb mus ntev zuj zus lawm.
  5Sawv tsees, peb cia li ntaus thaum tsaus ntuj
   thiab muab vajntxwv tej vaj tse
   ua kom puam tsuaj.”
  6Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   hais li no tias, “Cia li ntov nws tej ntoo
   thiab tsub chaw nce ntsa loog ntaus Yeluxalees.
  No yog lub nroog uas yuav tsum muab rau txim.
   Nyob hauv nws tsis muaj dabtsi
   tsuas yog muaj kev quab yuam xwb.
  7Lub qhov dej txhawv dej cag tsis tu li cas,
   mas Yeluxalees kuj txhawv kev phem
   tsis tu ncua ib yam li ntawd thiab.
  Tau hnov kev ua limhiam ntais ntuj
   thiab kev puam tsuaj nrov hauv nws,
  kev mob thiab tej qhov kiav txhab
   kuj tshwm rau kuv pom tsis tu ncua li.
  8Lub nroog Yeluxalees 'e,
   cia li mloog tej lus qhuab ntuas,
  ntshai tsam kuv yuav nrauj ncaim koj mus
   thiab kuv ua kom koj nyob do cuas cia,
   ua lub tebchaws uas tsis muaj leejtwg nyob.”

  9Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   hais li no tias,
  “Sau zog cov Yixayee uas tseem tshuav nyob
   yam nkaus li muab tsob txiv hmab de du lug.
  Rov qab xuas tes xawb de tej ceg txiv hmab
   dua ib zaug ib yam li tus uas de txiv hmab.”

  10Kuv yuav hais thiab yuav ntuas leejtwg
   xwv lawv thiaj tau mloog?
  Saib maj, lawv lub qhov ntsej txhaws lawm,
   lawv thiaj mloog tsis tau.
  Yawmsaub txojlus yog tej uas
   lawv saib tsis taus, lawv tsis txaus siab rau.
  11Vim li no Yawmsaub kev npau taws
   thiaj puv nkaus hauv kuv,
   kuv thiaj khaws tsis taus cia lawm.
  “Cia li muab hliv rau saum
   tej menyuam tom tej kev,
  thiab rau saum cov tub hluas
   uas tuaj txoos ua ke.
  Tej pojniam txivneej,
   cov laus thiab cov uas laus heev
   kuj yuav raug muab coj mus huvsi.
  12Lawv tej vaj tse liaj teb thiab lawv tej pojniam
   yuav raug muab rau lwm tus,
  vim yog kuv yuav tsa kuv txhais tes
   tawm tsam cov neeg hauv lub tebchaws no.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  13“Tag nrho tej nyuag me neeg
   mus txog ntua tus uas ua loj kawg
  los txhua tus ua lub siab hlob
   xav tau tej uas los ntawm kev ua tsis ncaj,
  txawm yog cov xibhwb cev Vajtswv lus
   thiab cov pov thawj
   los txhua tus kuj dag ntxias huvsi.
  14Lawv tau kho kuv haiv neeg
   lub qhov txhab loj ib qho nyuag me me xwb.
  Lawv hais tias, ‘Muaj kev thaj yeeb,
   muaj kev thaj yeeb,’
   tiamsis twb tsis muaj kiag li.
  15Thaum lawv ua tej uas qias vuab tsuab
   lawv txaj muag lov?
  Lawv tsis paub txaj muag li lauj.
   Twb tsis ntaiv lawv lub ntsej muag li.
  Vim li ntawd lawv yuav ntog rau hauv nruab nrab
   cov uas twb ntog tag lawm.
  Thaum kuv rau txim rau lawv,
   lawv yuav puam tsuaj.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  16Yawmsaub hais li no tias,
   “Cia li sawv ntsug ntawm tej kev tshuam
  thiab tsa muag ntsia thiab nug saib
   tej qub kev thaum ub,
   txoj uas zoo tshaj plaws yog txoj twg,
  mas cia li taug txojkev ntawd,
   es nej yuav tau zoo nyob siab tus yees.
  Tiamsis lawv teb hais tias,
   ‘Peb yuav tsis taug txojkev ntawd.’
  17Kuv tso tej tub faj xwm saib xyuas nej
   thiab hais tias, ‘Nej ua tib zoo
   mloog raj kub yaj.’
  Tiamsis lawv hais tias,
   ‘Peb yuav tsis mloog.’
  18Vim li no, ib tsoom tebchaws 'e,
   cia li mloog,
  cov uas tuaj txoos ua ke 'e,
   cia li paub tias yuav muaj xwm txheej dabtsi
   tshwm rau lawv.
  19Lub ntiajteb 'e, cia li mloog nawj.
   Saib maj, kuv tabtom coj tej
   xwm txheej phem los rau saum haiv neeg no,
  yog lawv yuav saws raws li uas
   lawv ntaus tswvyim cia lawm,
  vim yog lawv tsis mloog kuv lus,
   thiab lawv tsis yuav kuv txoj kevcai kiag li.
  20Tej roj ntoos tsw qab
   uas xa ntawm lub moos Senpa tuaj rau kuv
  thiab tej tauj qaib qab zib uas xa
   lub tebchaws deb deb tuaj rau kuv
   muaj qabhau dabtsi?
  Tej uas nej hlawv xyeem, kuv tsis txais yuav
   thiab tej uas nej muab xyeem
   kuj tsis hum kuv lub siab.”
  21Vim li no Yawmsaub hais li no tias, “Saib maj,
   kuv yuav cuab tej uas haiv neeg no dawm
   rau tom lawv hauv ntej rau lawv dawm,
  tsis hais tej txiv tub thiab tej kwvtij zej zog phoojywg
   puavleej yuav puam tsuaj tag.”

  22Yawmsaub hais li no tias, “Saib maj,
   ib haiv neeg tabtom tuaj sab ped tuaj,
  yog ib lub tebchaws loj uas raug txhib
   kom tuaj deb kawg hauv qab ntuj tuaj.
  23Lawv tuav rawv hneev thiab hmuv,
   lawv nyaum heev tsis khuvleej li,
  lawv lub suab nrov vig voog
   yam li dej hiavtxwv ntas.
  Lawv caij nees tuaj ua ib kab ib kab
   zoo yam li tej txivneej tuaj ua rog.
  Xi‑oo tus ntxhais 'e,
   lawv tuaj tawm tsam koj.”

  24Peb twb hnov xov txog lawv cov ntawd
   mas peb txhais tes tsaug leeg tag,
  txojkev nyuaj siab lwj siab npog nkaus peb,
   mob yam nkaus li
   tus pojniam mob plab yug menyuam.
  25Tsis txhob tawm mus tom tej teb
   thiab taug tej kev,
   rau qhov yeeb ncuab muaj ntaj
  mas muaj kev txhawj kev ntshai heev
   rau txhua qhov.
  26Kuv haiv neeg 'e,
   cia li muab khaub seev tsaj los hnav,
   thiab da luj luam hauv cub tshau.
  Cia li quaj ntsuag yam nkaus li
   muaj ib tug tub xwb los tuag lawm,
  yog quaj ntsuag mob siab hlais siab kawg
   vim yog tib ntsais muag xwb
  tus uas ua kom puam tsuaj
   tuaj txog peb lawm.

  27“Yelemi, kuv kom koj ua tus uas sim
   thiab tshuaj saib kuv haiv neeg
  xwv koj thiaj paub thiab sim tau
   lawv lub neej zoo li cas.
  28Lawv sawvdaws tawv ncauj thiab fav xeeb,
   nyiam nkawg xaiv rau tom ub tom no.
  Lawv yog tooj thiab hlau,
   lawv txhua tus xyaum ua phem huvsi.
  29Lub pub kuj tshuab pa heev kawg
   mas tej quav txhuas kuj kub tag lawm.
  Yog pheej muab nchuav
   los kuj tsis tau qabhau
   rau qhov cov neeg phem tsis ploj mus.
  30Yuav hu lawv tias yog quav nyiaj,
   vim yog Yawmsaub tsis lees yuav lawv lawm.”