2

Nau Ƀư Rai Ntil Mpôl Bunuyh Gŭ Jŭm

1Hơi mpôl băl bunuyh mâu gĭt nau prêng ôh, văch ndrel hom, tâm rgum ndrel, 2Ê lor tơlah nau ntăm ê hŏ tât, jêh ri nar nây rlau nâm bu lâk sial đô̆, lor tơlah nar Yêhôva ji nuih ê hŏ tât ma khân may, 3Hơi lĕ rngôch khân may, jêng phung hêt-rhôi tâm bri neh, tĭng joi hom nau Kôranh Brah ntăm, joi hom Yêhôva, joi hom nau sŏng srăng, joi hom nau hêt-rhôi, mâu lah bu ƀư pôn khân may mra ăn tâm nar Yêhôva ji nuih.
4Yor nây, bu mra chalơi ƀon Gasa jêh ri ƀon Askalon mra jêng ntŭk rngol; bu mra mprơh ƀon Asdôt ta nklang bôk nar, bu mra đôk loi ƀon Ekron. 5Rêh ni ngăn ma khân may gŭ ta kơh dak mƀŭt, jêng phung mpôl Kêrêthit! Hơi Kanaan, jêng bri phung Philistin; nau Yêhôva ngơi tâm rdâng đah khân may; gâp mra ƀư rai lơi khân may kŏ tât mâu hôm geh bunuyh ôh. 6Pônây ta kơh dak mƀŭt mra jêng gơ̆ ndrêch, jêng ntŭk ndưp phung chiăp jêh ri ndrung phung biăp. 7N'gor nây jêng ntŭk prăp ăn ma phung ngih Yuda hôm e klen, ntŭk khân păng mât rong phung biăp, lah măng ngo mra bêch lâng măng tâm ăp rplay ngih vâl ƀon Askalon; yorlah Yêhôva Brah Ndu khân păng mra chop khâl khân păng, jêh ri leo sĭt phung tă ƀư bună ăn khân păng plơ̆ sĭt.
8"Gâp hŏ tăng jêh nau Môap mưch rmot, nau phung kon sau Amôn suai rak, ma phung ƀon lan gâp, jêh ri thăm gay ŭch sŏk bri neh khân ôbăl. 9yor nây, tĭng nâm gâp gŭ rêh, "Yêhôva phung tahan, lah, "Môap mra jêng nâm bu Sôdôm, jêh ri kon sau Amôn nâm bu Gômôrơ, du nkuĭl lok chăt hon geh ntu rlŭng boh, jêh ri jêng ntŭk rdah ƀa ƀơ n'ho ro; phung ƀon lan gâp hôm e klen mra pit in ndơ khân păng, phung băl mpôl gâp hôm e rêh mra ndơn sŏk khân păng." 10Nau nây mra tât ma khân păng yor nau sưr khân păng, yor khân păng mưch jêh ri ngơi sưr tâm rdâng đah Yêhôva phung tahan.
11Yêhôva mra jêng du nau nkhĭt ăn khân păng klach; yorlah Păng nkrĭt ăn ma lĕ brah yang ta neh ntu ât ji ngot; jêh ri ăp ntil mpôl bunuyh mra chon mbah ta năp măt Păng; nđâp tâm kô dak mƀŭt, tâm lĕ n'gor bri tâm ban lĕ, yơk mbah tâm ntŭk păng nơm. 12Tâm ban lĕ, Hơi phung Ethiôpi, khân may mra khĭt ma đao gâp.
13Pônây, Yêhôva mra yơr ti păng tâm rdâng đah phung ta dor, jêh ri ƀư rai bri Asiri; jêh ri păng mra ăn ƀon Ninivơ jêng rngol, neh sơh nâm bu bri rdah. 14Phung biăp mra bêch kuen ta nklang khân păng, lĕ rngôch ntil mpô mpa êng, klang grât jêh ri blŏ ma mra gŭ tâm chiông meh gâng păng, klang kô ndrau ta mpông bloh ngih; ndơ bu ƀư ma tơm si sêdar lĕ bu rơih trơn jêh. 15Aơ yơh ƀon toyh răm maak ngăn, hŏ gŭ jêh ma nau mpăn mâu hôm rvê mĭn ôh, jêh ri lah êng tâm nuih n'hâm khân păng: "Ta aơ, mâu hôm geh bunuyh êng ôh rlau lơn ma gâp." Ƀiălah păng nkhơng lah jêng rngol, jêng ntŭk ma phung mpô mpa bri bêch kuen ta nây! Ăp nuyh hăn rgăn ta nây bu gơm mưch jêh ri vơch ti nsŭch.