70

Thov Vaajtswv cawm

(Nt.Nk. 40:13-17)

Sau rua tug thawj coj hu nkauj. Tavi sau, hu xyeem kuas Vaajtswv ncu ntsoov.
  1Au Vaajtswv, thov koj txaus sab cawm kuv dim,
   au Yawmsaub, thov maaj nroog
   tuaj paab kuv lauj!
  2Thov ca cov kws xaav txuv kuv txujsa
   raug txaaj muag hab lub sab ruag qhwv taag.
  Thov ca cov kws xaav ua rua kuv mob
   raug lawv thim rov qaab
   hab poob ntsej muag.
  3Thov ca cov kws luag nyos kuv
   poob sab nthaav
   vem puab raug txaaj muag.
  4Thov ca txhua tug kws nrhav koj
   xyiv faab hab zoo sab rua huv koj.
  Thov ca cov kws nyam koj txujkev cawm dim
   has tsw tu tas, “Vaajtswv luj kawg nkaus.”
  5Kuv yog tug pluag hab txom nyem.
   Au Vaajtswv, thov leej maaj tuaj cuag kuv.
  Koj yog tug kws paab kuv hab cawm kuv dim.
   Au Yawmsaub, tsw xob tog ntev.