7

Longx Nyei Cong-Mengh

  1Mengh dauh longx se gauh jaaix jiex youh ndaang,
   mienh guei seix nyei hnoi se gauh longx mienh cuotv seix nyei hnoi.
  2Mingh mienh nzauh nyiemv nyei biauv
   gauh longx mingh mienh mbenc nyanc hopv hlo nyei biauv,
  weic zuqc dauh dauh mienh nyei setv mueiz se oix zuqc daic.
   Ziangh jienv nyei mienh oix zuqc zorqv naaiv deix sic an jienv hnyouv hnamv.
  3Hnyouv nzauh gauh longx jatv,
   weic zuqc hmien nzauh, setv mueiz bun hnyouv njien-youh.
  4Cong-mengh mienh nyei hnyouv yiem mienh nzauh nyiemv nyei biauv.
   Mv baac mienh hngongx mienh nyei hnyouv yiem mienh zoux nauc nyitc nyei biauv.
  5Muangx cong-mengh nyei mienh gorngv-hemx njaaux mbuo,
   se gauh longx muangx mienh hngongx mienh baaux nzung.
  6Mienh hngongx mienh jatv nyei qiex
   se hnangv buov njimv-nyang mbui nyei qiex.
   Naaiv se kungx-morngh nyei sic.
  7Zien nyei, zuqc zeix nyei sic haih bun cong-mengh mienh hngongx mingh,
   nyanc nyaanh hmuangx yaac bun mienh nyei hnyouv waaic.
  8Nyungc-nyungc sic nyei setv mueiz
   se gauh longx wuov nyungc jiez gorn.
   Maaih hnyouv ndaauv gauh longx hnyouv maux.
  9Maiv dungx qiex jiez siepv,
   weic zuqc qiex jiez nyei jauv
   m'daaih yiem mienh hngongx mienh nyei hnyouv.
  10Maiv dungx naaic, “Zinh ndaangc nyei hnoi-nyieqc weic haaix diuc gauh longx ih jaax nyei hnoi?”
   Hnangv naaiv nor naaic se maiv longc cong-mengh naaic.
  11Cong-mengh se longx, ndongc nzipc ga'naaiv,
   yaac tengx dauh dauh ziangh jienv duqv buatc mba'hnoi nyei mienh.
  12Cong-mengh hnangv haaix nor haih beu jienv mienh,
   nyaanh yaac hnangv wuov nor beu jienv.
  Mv baac maaih cong-mengh gauh longx jiex
   se weic zuqc cong-mengh haih beu maaih cong-mengh wuov dauh nyei maengc.
13Zaah mangc gaax Tin-Hungh zoux nyei sic.
  Tin-Hungh bun haaix nyungc ngau njuotv,
   haaix dauh haih zoux bun zaqc daaih?
  14Buangh zuqc njien-youh nyei ziangh hoc oix zuqc orn-lorqc.
   Buangh zuqc kouv nyei ziangh hoc, oix zuqc longx-longx nyei hnamv.
  Njien-youh caux kouv naanc,
   i nyungc zungv Tin-Hungh bun daaih,
  weic bun mienh zaah maiv cuotv,
   yiem ninh nyei hoz nqaang oix maaih haaix nyungc sic.
15Yiem yie kungx-morngh nyei maengc yie buatc nyungc-nyungc sic.
  Buatc kuv mienh, maiv gunv ninh zoux kuv sic,
   ninh daic mi'aqv.
  Yaac buatc orqv mienh, maiv gunv ninh zoux orqv sic,
   ninh ziangh duqv ndaauv.
  16Maiv dungx zoux kuv mienh longx jiex ndaangc,
   yaac maiv dungx guai jiex jaax.
   Weic haaix diuc oix bun ganh zuqc mietc?
  17Maiv dungx zoux orqv jiex ndaangc,
   yaac maiv dungx benx mienh hngongx mienh.
   Meih weic haaix diuc oix daic ndaangc meih nyei ziangh hoc?
  18Meih oix zuqc nanv jienv naaiv nyungc
   yaac maiv dungx bungx guangc wuov nyungc.
  Weic zuqc taaih Tin-Hungh nyei mienh
   oix biaux duqv ndutv naaiv deix yietc zungv.
  19Cong-mengh bun cong-mengh mienh maaih qaqv
   gauh henv yiem norm zingh nyei ziepc dauh jien.
  20Yiem naaiv lungh ndiev maiv maaih yietc dauh kuv mienh
   kungx zoux horpc nyei jauv, yietc liuz maiv baamz zuiz.
  21Maiv dungx muangx dauh dauh mienh gorngv nyei yietc zungv waac,
   nziex meih muangx haiz meih nyei bou zioux meih,
  22weic zuqc yiem meih ganh nyei hnyouv meih hiuv duqv,
   ziex nzunc meih ganh yaac zioux mienh.
23Yie longc cong-mengh kauv naaiv deix yietc zungv. Yie gorngv,
  “Yie dingc hnyouv oix duqv cong-mengh,”
   mv baac cong-mengh leih yie go.
  24Maaih jienv nyei nyungc-nyungc leih duqv go
   yaac yiem duqv ndo haic.
   Haaix dauh haih zaah duqv toux?
  25Yie ziouc liepc dingc hnyouv oix hoqc hiuv,
   oix lorz cong-mengh caux maanc sic nyei jauv-louc,
  aengx oix hiuv duqv orqv nyei benx hngongx nyei sic,
   hngongx nyei jauv se buv longh buv dangv nyei.
  26Yie buatc nyungc gauh im jiex daic,
   se m'sieqv dorn, ninh nyei hnyouv benx koux benx mungz.
   Ninh nyei buoz yaac hnangv diuh limc.
  Da'faanh horpc Tin-Hungh nyei hnyouv nyei mienh
   haih biaux ndutv naaiv nyungc m'sieqv dorn.
  Mv baac zuiz-mienh zungv zuqc ninh zorqv mingh.
27Cong-Mengh Fin-Saeng gorngv, “Mangc maah! Naaiv se yie lorz buatc nyei.”
  “Yie zorqv naaiv nyungc sic borqv wuov nyungc sic,
   weic lorz cuotv ninh nyei gorn-baengx.
  28Yie nyei hnyouv lorz liuz aengx lorz
   yaac lorz maiv buatc.
  Yiem yietc cin dauh mienh mbu'ndongx,
   yie lorz buatc yietc dauh hnyouv zingx nyei m'jangc dorn,
  mv baac yiem naaiv deix yietc zungv mbu'ndongx,
   lorz maiv duqv yietc dauh hnyouv zingx nyei m'sieqv dorn.
  29Mangc maah! Yie lorz buatc naaiv nduqc nyungc.
   Tin-Hungh zeix mienh daaih hnyouv zingx,
   mv baac ninh mbuo ganh daav cuotv guv guaix nyei za'eix camv haic.”