5

Txujkev ntseeg kov yeej nplajteb

1Txhua tug kws ntseeg tas Yexu yog tug Kheto kuj yog yug ntawm Vaajtswv lug hab txhua tug kws hlub leej txwv nwg kuj hlub leej txwv cov mivnyuas. 2Peb paub tas peb yog Vaajtswv le mivnyuas vem qhov kws peb hlub Vaajtswv hab ua lawv le nwg tej lug nkaw. 3Qhov kws peb hlub Vaajtswv yog le nuav, yog qhov kws peb tuav rawv nwg tej lug nkaw. Nwg tej lug nkaw tsw ua nraa nyaav rua peb, 4tsua qhov txhua tug kws yug ntawm Vaajtswv lug kuj kov yeej lub nplajteb. Hab peb txujkev ntseeg yog qhov kws kov yeej lub nplajteb. 5Leejtwg kov yeej lub nplajteb? Tsuas yog tug kws ntseeg tas Yexu yog Vaajtswv tug Tub xwb.

Tej timkhawv has txug tug Tub

6Tug nuav yog Yexu Kheto kws lug ntawm dej hab ntshaav, tsw yog lug ntawm dej xwb tassws yog ntawm dej hab ntshaav. Hab Vaaj Ntsuj Plig ua timkhawv, vem Vaaj Ntsuj Plig yog qhov tseeb. 7Muaj peb tug timkhawv, 8yog Vaaj Ntsuj Plig, hab dej hab ntshaav, peb yaam nuav ua timkhawv ib yaam nkaus. 9Peb leeg yuav tuabneeg tej lug timkhaw tassws Vaajtswv tej lug timkhawv yimfuab muaj tseeb dua, vem qhov nuav yog tej kws Vaajtswv muab ua timkhawv txug nwg leej Tub. 10Tug kws ntseeg Vaajtswv tug Tub kuj muaj timkhawv nyob huv nwg. Tug kws tsw ntseeg Vaajtswv kuj yog nwg suav tas Vaajtswv has daag, vem nwg tsw ntseeg tej lug kws Vaajtswv ua timkhawv txug nwg leej Tub. 11Tej lug timkhawv yog le nuav, Vaajtswv pub txujsa ib txhws rua peb hab txujsa nuav nyob huv nwg leej Tub. 12Tug kws muaj leej Tub kuj muaj txujsa. Tug kws tsw muaj leej Tub kuj tsw muaj txujsa.

Txujsa ib txhws tsw kawg

13Kuv sau tej lug nuav rua mej cov kws tso sab rua Vaajtswv leej Tub lub npe sub mej txhad paub tas mej muaj txujsa ib txhws tsw kawg. 14Nuav yog qhov kws peb muaj sab tuab rua ntawm Vaajtswv xubndag, yog peb thov yaam twg lawv le Vaajtswv lub sab nyam, nwg kuj noog. 15Hab yog peb paub tas Vaajtswv noog peb rua thaus peb thov yaam twg, peb kuj paub tas peb tau yaam kws thov hov ntawm nwg. 16Yog leejtwg pum nwg tug kwvtij ua txhum kws tsw coj moog txug kev tuag, ca nwg thov Vaajtswv mas Vaajtswv yuav pub txujsa rua tug ua txhum kws tsw coj moog txug kev tuag. Kev txhum kws coj moog txug kev tuag kuj muaj. Kuv tsw tau has tas yuav thov txug qhov kev txhum ntawd. 17Txhua yaam kev ua tsw ncaaj puavleej yog txhum. Tassws kev txhum kws tsw coj moog txug kev tuag kuj muaj.
18Peb paub tas txhua tug kws yug ntawm Vaajtswv lug tsw ua txhum tassws tug Tswv kws yug ntawm Vaajtswv lug tsom kwm nwg, hab tug kws Phem tsw kov nwg. 19Peb paub tas peb yug ntawm Vaajtswv, hab lub nplajteb huvsw nyob huv tug kws Phem qaab fwjchim.
20Hab peb paub tas Vaajtswv tug Tub lug lawm hab pub tswvyim rua peb kuas peb paub tug kws tseeb, hab peb nyob huv tug kws tseeb hov, yog peb nyob huv nwg leej Tub Yexu Kheto. Nwg yog tug tseem Vaajtswv hab yog txujsa ib txhws tsw kawg.
21Cov mivnyuas 'e, ca le ceev faaj tsw xob pe txoov daab.