10

Dawid Blah Dưi Hĭ Kơ Ƀing Ammôn

(1 Hră Ruai 19:1-19)

1Tơdơi ƀiă kơ anŭn, pơtao ƀing Ammôn djai hĭ laih anŭn ană đah rơkơi ñu Hanun tŏ tui ñu jing pơtao. 2Dawid pơmĭn tui anai, “Kâo či pơrơđah tơlơi hiam klă kơ Hanun ană đah rơkơi Nahas, kar hăng ama ñu hơmâo pơrơđah laih tơlơi hiam klă kơ kâo.” Tui anŭn, Dawid pơkiaŏ nao sa grup ƀing khua moa kiăng pơrơđah tơlơi pap mơñai ñu kơ Hanun yuakơ ama gơ̆ rơngiă anŭn.
 Tơdang ƀing grup Dawid anŭn truh pơ anih lŏn Ammôn kiăng pơrơđah tơlơi pap mơñai ñu,
3ƀing khua djă̱ akŏ čar Ammôn laĭ kơ Hanun khua gơñu tui anai, “Hiư̆m pă, ih pơmĭn Dawid pơpŭ kơ ama ih hă, tơl ñu pơkiaŏ rai ƀing mơnuih rai pơ ih kiăng pơrơđah tơlơi pap mơñai anŭn? Ƀu djơ̆ ôh, sĭt Dawid pơkiaŏ ƀing gơñu rai pơ ih kiăng kơ hơduah lăng hăng ep kơsem plei pla anai yuakơ ñu pơmĭn wơ̆t glaĭ pơ anai blah pơrai hĭ plei pla ta yơh.” 4Tui anŭn, Hanun mă ƀing khua moa Dawid anŭn, yuă kuăh hĭ sămkrah blâo ka̱ng ƀing gơ̆, khăt hĭ khul ao ƀơi tŏng krah klon ƀing gơ̆ laih anŭn puh pơđuaĭ hĭ ƀing gơ̆ yơh.
5Ƀing khua moa Dawid anŭn mlâo biă mă yuakơ ƀing arăng kuăh hĭ laih blâo ka̱ng gơñu. Tui anŭn, tơdang Dawid hơmư̆ tơlơi anŭn, ñu pơkiaŏ nao ƀing ding kơna kiăng bưp ƀing khua moa ñu anŭn hăng pơtă kơ ƀing gơ̆ tui anai, “Dŏ glaĭ bĕ pơ plei Yerêhô tơl blâo ka̱ng gih čă đĭ glông, giŏng anŭn wơ̆t glaĭ bĕ pơ anai.”
6Tơdang ƀing Ammôn thâo krăn gơñu pô hơmâo jing hĭ laih sa tơlơi ƀâo brŭ kơ adrŏng adŭng Dawid, ƀing gơñu pơkiaŏ sa grup kiăng kơ blơi apăh duapluh-rơbâo čô tơhan ƀing Aram mơ̆ng tring Bêt-Rehôb laih anŭn tring Zôbah. Ƀing gơñu ăt blơi apăh pơtao plei Maakhah hrŏm hăng sa-rơbâo čô ƀing ling tơhan ñu mơ̆ng plei pơnăng Tôb mơ̆n.
7Tơdang hơmư̆ kơ tơlơi anŭn, Dawid pơkiaŏ Yôab hrŏm hăng abih bang ƀing ling tơhan khĭn kơtang ñu yơh. 8Ƀing ling tơhan Ammôn tơbiă rai laih anŭn prap pre kiăng pơblah gah anăp kơ amăng ja̱ng plei pơnăng gơñu. Samơ̆ bơ kơ ƀing Aram mơ̆ng tring Zôbah hăng tring Rehôb adih, ƀing tơhan plei Tôb hăng plei Maakhah, hơjăn ƀing gơñu đôč yơh hlak prap pre kiăng pơblah amăng tơdron tač ataih mơ̆ng plei prŏng Raƀah.
9Tơdang Yôab ƀuh hơmâo ƀing rŏh ayăt pơblah gah anăp ñu laih anŭn gah rŏng ñu, tui anŭn ñu ruah mă ƀing tơhan kơtang hloh hăng jao brơi kơ ƀing gơ̆ pơgop hăng ñu pô kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Aram. 10Ñu jao glaĭ ƀing ling tơhan dŏ glaĭ kơ adơi ñu Abisai kiăng pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Ammôn. 11Yôab laĭ hăng adơi ñu tui anai, “Tơdah ƀing Aram jing kơtang hloh kơ ƀing gơmơi, tui anŭn ƀing gih rai djru pơklaih hĭ ƀing gơmơi hŏ; samơ̆ tơdah ƀing Ammôn kơtang hloh kơ ƀing gih, tui anŭn kâo či nao djru pơklaih hĭ ƀing gih yơh. 12Brơi kơ ƀing ta pơblah khĭn kơtang bĕ yuakơ ƀing ană plei ta laih anŭn kơ plei pla Ơi Adai ta. Yahweh či ngă hơdôm tơlơi Ñu thâo jing djơ̆ hiam yơh.”
13Giŏng anŭn, Yôab laih anŭn ƀing ling tơhan ñu rai jĕ pơ ƀing Aram kiăng kơ kơsung tơbiă pơblah hăng ƀing Aram laih anŭn ƀing Aram čơlah đuaĭ hĭ mơ̆ng anăp ƀing Yôab yơh. 14Tơdang ƀing Ammôn ƀuh ƀing Aram čơlah đuaĭ, ƀing gơñu ăt čơlah đuaĭ hĭ mơ̆ng anăp Abisai mơ̆n laih anŭn đuaĭ mŭt hĭ gah lăm plei gơñu pô. Tui anŭn, Yôab wơ̆t hăng ƀing ling tơhan ñu đuaĭ glaĭ mơ̆ng tơlơi pơblah hăng ƀing Aram laih anŭn wơ̆t glaĭ pơ plei Yerusalaim yơh.
15Tơdơi kơ ƀing Aram ƀuh ƀing gơñu kơdŭn đuaĭ hĭ mơ̆ng ƀing Israel, ƀing gơñu pơƀut glaĭ dơ̆ng. 16Pơtao Hadadezer pơkiaŏ ƀing laĭ pơthâo kiăng kơ iâu pơƀut glaĭ ƀing Aram mơ̆ng gah ngŏ̱ kơ krong prŏng Huphrat dơ̆ng. Giŏng anŭn, ƀing gơ̆ nao pơ plei Helam laih anŭn Sobak, jing khua git gai ƀing ling tơhan pơtao Hadadezer yơh, ba akŏ kơ ƀing gơ̆.
17Tơdang Dawid hơmư̆ kơ tơlơi anŭn, ñu pơƀut glaĭ dơ̆ng abih bang ƀing ling tơhan Israel laih anŭn găn krong Yurdan truh pơ gah ngŏ̱ hăng nao pơ plei Helam. Ƀing Aram prap pre tơlơi blah gơñu kiăng kơ bưp Dawid laih anŭn ƀing gơñu čơdơ̆ng pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu yơh. 18Samơ̆ ƀing gơñu čơlah đuaĭ hĭ mơ̆ng anăp ƀing Israel laih anŭn ƀing ling tơhan Dawid pơrai hĭ tơjuh-rơtuh čô ƀing pơgăt rơdêh aseh gơñu laih anŭn pă̱-rơbăn čô ƀing ling tơhan gơñu. Ƀing gơñu ăt pơdjai hĭ Sobak jing khua djă̱ akŏ git gai ling tơhan ƀing gơ̆ mơ̆n, tui anŭn ñu djai hĭ pơ anŭn. 19Tơdang abih bang ƀing pơtao jing ƀing ding kơna Hadadezer ƀuh ƀing gơñu hơmâo kơdŭn đuaĭ hĭ laih mơ̆ng ƀing Israel, ƀing gơñu pơjing tơlơi rơnŭk rơno̱m hăng ƀing Israel laih anŭn duh jia kơ ƀing gơñu yơh.
 Tui anŭn, ƀing Aram huĭ hăng ƀu khĭn djru ƀing Ammôn dơ̆ng tah.