16

Tavi hab Xinpa

1Thaus Tavi moog dhau lub ncov roob mivntswv lawd Xinpa kws yog Mefinpause tug tub qhe txawm tuaj cuag Tavi, muaj ib nkawm neeg luav pem eeb hab thauj ob puas lub ncuav hab ib puas tauv txwv maab qhuav hab ib puas lub txwv ntoo caij ntuj kub hab ib naab tawv cawv txwv maab. 2Vaajntxwv has rua Xinpa tas, “Koj coj tej nuav tuaj ua daabtsw?” Xinpa teb tas, “Nkawm neeg luav nuav muab rua koj tsev tuabneeg caij, cov ncuav hab cov txwv ntoo caij ntuj kub muab rua koj cov tuabneeg noj, hab cov cawv txwv maab muab rua cov kws tsaug leeg huv tebchaws moj saab qhua haus.” 3Vaajntxwv has rua nwg tas, “Koj tug tswv Xa‑u tug xeeb ntxwv nyob hovtwg?” Xinpa has rua vaajntxwv tas, “Nwg nyob huv Yeluxalee, tsua qhov nwg has tas, ‘Nub nua cov Yixayee yuav muab kuv yawm lub tebchaws rov rua kuv kaav.’ ” 4Vaajntxwv txawm has rua Xinpa tas, “Nwgnuav Mefinpause le ib puas tsaav yaam poob ua koj le.” Xinpa has tas, “Kuv pe koj ua koj tsuag. Vaajntxwv kws yog kuv tug tswv, thov koj hlub kuv moog ib txhws.”

Tavi hab Sime‑i

5Thaus vaajntxwv Tavi moog txug ntawm lub moos Npahuli, muaj ib tug yawm yog Xa‑u cuab tuabneeg hu ua Sime‑i yog Kela le tub tawm tuaj tshev foom taug kev tsw tu le, 6hab laim pob zeb tuaj rua Tavi hab Tavi cov tub teg tub taw suavdawg. Tavi cov tuabneeg hab cov tub rog sab luj sab tuab suavdawg kuj nyob ntawm nwg saab xws hab saab phem. 7Sime‑i tshev has tas, “Nam tuabneeg noj nyoog, nam tuabneeg limham, ca le tswv moog, ca le tswv moog los maj! 8Yawmsaub pauj taub Xa‑u tsev tuabneeg tej ntshaav rua koj. Koj nyob nwg chaw kaav kuas Yawmsaub muab lub tebchaws rua koj tug tub Axaloo kaav. Saib maj, kev puam tsuaj lug raug koj lawm, vem koj yog tuabneeg noj nyoog.”
9Anpisai kws yog Xeluya tug tub txawm has rua vaajntxwv tas, “Ua caag yuav ca tug dev tuag nuav tshev foom vaajntxwv kws yog kuv tug tswv? Thov ca kuv moog muab nwg lub taubhau txav pov tseg.” 10Tassws vaajntxwv has tas, “Xeluya ob tug tub 'e, kuv thaab txug meb daabtsw? Yog tug hov tshev foom vem Yawmsaub has rua nwg tas, ‘Ca le tshev foom Tavi,’ mas leejtwg yuav kaav has rua nwg tas, ‘Ua caag koj ua le nuav?’ ” 11Tavi has rua Anpisai hab nwg cov tub teg tub taw suavdawg tas, “Swm xaav saib, kuv tug tub ntaag los tseed nrhav txuv kuv txujsa, tug tuabneeg Npeeyamee nuav yimfuab yuav ua le ntawd hab. Ca nwg nyob nwg, ca nwg tshev foom nwg, vem yog Yawmsaub has rua nwg lawm. 12Tej zag Yawmsaub yuav tsaa muag saib kuv txujkev txom nyem nyuaj sab hab Yawmsaub yuav ua qhov zoo pauj qhov kws nub nua nwg tshev foom kuv.” 13Tes Tavi hab nwg cov tuabneeg pheej taug kev moog tassws Sime‑i moog lawv qaum kev tshev foom hab laim pob zeb w moov aav rua puab. 14Vaajntxwv hab cov tuabneeg kws nrug nwg suavdawg moog txug tug dej Yalatee txug sav kawg, txhad le su hov ntawd kuas lug sav.

Axaloo lug rua huv Yeluxalee

15Axaloo hab cov pejxeem suavdawg kws yog cov Yixayee kuj lug txug huv lub nroog Yeluxalee, Ahithaufee kuj nrug puab lug hab. 16Thaus Tavi tug kwvluag Husai kws yog Akhi cum tuaj cuag Axaloo, Husai has rua Axaloo tas, “Thov kuas vaajntxwv muaj txujsa luj sav ntev, thov ca vaajntxwv muaj txujsa luj sav ntev.” 17Axaloo has rua Husai tas, “Nuav yog koj ua zoo rua koj tug kwvluag lov? Ua caag tsw nrug koj tug kwvluag moog?” 18Husai has rua Axaloo tas, “Tsw yog le ntawd. Yawmsaub hab cov pejxeem nuav hab cov Yixayee suavdawg xaiv tug twg, kuv yuav tuaj tug hov tog hab kuv yuav nrug tug hov nyob. 19Dua ib qho tswm nyog kuv ua koom rua tug twg? Tsw yog nwg tug tub lov? Kuv tub ua koom rua koj txwv le caag lawm, kuv yuav ua koom rua koj ib yaam le ntawd.”
20Axaloo has rua Ahithaufee tas, “Thov koj qha saib peb yuav ua le caag txhad zoo.” 21Ahithaufee has rua Axaloo tas, “Ca le moog nrug koj txwv cov hluas nkauj kws nwg tseg ca zuv tsev pw. Cov Yixayee suavdawg yuav nov tas koj muab koj tug kheej ua yaam kws koj txwv ntxub kawg le mas cov tuabneeg kws tuaj koj tog txhais teg yuav muaj zug heev.” 22Puab txhad nthuav tsev ntaub rua sau txheej tsev laag tshaav, mas Axaloo moog nrug nwg txwv cov hluas nkauj pw taab meeg cov Yixayee suavdawg. 23Lub swjhawm ntawd puab saib Ahithaufee tej lug tseem ceeb zoo yaam nkaus le Vaajtswv has ntaag. Txawm yog Tavi hab Axaloo los kuj saib hlub Ahithaufee txhua lu lug taw qha.