16

Dawid Laih Anŭn Ziba

1Tơdang Dawid hơmâo đuaĭ ataih ƀiă laih mơ̆ng kơčŏng čư̆ anŭn, pơ anŭn hơmâo Ziba, jing ding kơna mă bruă kơ Mephibôset, dŏ tơguan kiăng kơ bưp pơtao. Ñu hơmâo khul aseh glai pơdiăng gơnam ƀơ̆ng hăng ñu. Khul aseh pơdiăng dua-rơtuh boh ƀañ tơpŭng, sa-rơtuh boh ƀañ boh kơƀâo, sa-rơtuh boh ƀañ boh hra laih anŭn sa ge̱t ia klĭ ia tơpai boh kơƀâo.
2Pơtao tơña kơ Ziba tui anai, “Yua hơget ih ba rai gơnam ƀơ̆ng anai lĕ?”
 Ziba laĭ glaĭ tui anai, “Khul aseh glai anai jing kơ ƀing sang anŏ pơtao đĭ; ƀañ tơpŭng laih anŭn boh čroh anai jing kơ ƀing hrŏm hăng ih ƀơ̆ng; klĭ ia boh kơƀâo anai kiăng kơ djru glaĭ pran kơ ƀing hlơi pô gleh rơmơ̆n amăng tơdron ha̱r yơh.”
3Giŏng anŭn, pơtao laĭ kơ ñu tui anai, “Pơpă Mephibôset, jing tơčô khua ih lĕ?”
 Ziba laĭ glaĭ, “Ñu dŏ glaĭ pơ plei Yerusalaim yuakơ ñu pơmĭn kơ tơlơi hrơi anai yơh ƀing Israel či brơi glaĭ kơ ñu lŏn čar ơi ñu.”
4Giŏng anŭn, pơtao laĭ kơ Ziba tui anai, “Abih bang gơnam lŏm kơ Mephibôset ră anai jing lŏm kơ ih yơh.”
 Ziba laĭ glaĭ tui anai, “Kâo kơkuh bơni kơ ih. Kwưh kiăng kâo hơmâo tơlơi mơak ƀơi anăp ih, Ơ pơtao khua kâo hơi.”

Simei Hơtŏm Păh Kơ Dawid

5Tơdang pơtao Dawid nao truh pơ plei Bahurim, hơmâo sa čô mơnuih mơ̆ng kơnung djuai sang anŏ Saul tơbiă rai mơ̆ng anŭn. Anăn ñu jing Simei, ană đah rơkơi Gêra, laih anŭn ñu hơtŏm păh kơ Dawid tơdang ñu tơbiă rai. 6Ñu glŏm ƀơi Dawid laih anŭn ƀơi abih bang ƀing khua moa pơtao hăng boh pơtâo, wơ̆t tơdah abih bang ƀing tơhan gak dŏ ƀơi gah hơnuă gah ieo Dawid. 7Tơdang Simei hơtŏm păh kơ Dawid, ñu laĭ tui anai, “Đuaĭ tơbiă bĕ, đuaĭ tơbiă bĕ, Ơ mơnuih pơdjai mơnuih, Ơ mơnuih jing đôč đač ăh! 8Yahweh hơmâo kla glaĭ ih kơ abih bang mơnuih ih hơmâo pơdjai laih amăng sang anŏ Saul, jing ƀơi anih ñu yơh ih hơmâo wai lăng laih. Yahweh hơmâo jao hĭ laih lŏn čar ih kơ ană đah rơkơi ih Absalôm. Ih hơmâo răm rai laih yuakơ ih jing sa čô mơnuih pơdjai mơnuih!”
9Giŏng anŭn, Abisai ană đah rơkơi HʼZeruyah laĭ kơ pơtao tui anai, “Yua hơget mơnuih đôč đač anŭn hơtŏm păh kơ ih pơtao khua kâo lĕ? Brơi kâo nao khăt hĭ tơkuai ñu bĕ.”
10Samơ̆ pơtao khă hĭ Abisai hăng Yôab tui anai, “Anăm ngă tui anŭn ôh! Tơdah ñu hlak hơtŏm păh anŭn jing yuakơ Yahweh pơtă kơ ñu kiăng kơ hơtŏm păh, sĭt ƀu hơmâo hlơi pô ôh khŏm gir khă hĭ ñu.”
11Giŏng anŭn, Dawid laĭ kơ Abisai laih anŭn kơ abih bang ƀing khua moa ñu tui anai, “Ană đah rơkơi kâo, jing mơ̆ng kơđeh asar kâo pô biă mă, ăt tui hơduah kiăng mă pơđuaĭ hĭ tơlơi hơdip kâo mơ̆n. Tui anŭn, kâo ƀu kơtuă ôh kơ tơlơi pô Benyamin anŭn kiăng hơtŏm păh kơ kâo! Anăm khă hĭ ñu ôh! Brơi kơ ñu hơtŏm păh bĕ. Năng ai Yahweh hơmâo pơtă laih kơ ñu kiăng kơ ngă kar hăng anŭn. 12Năng ai mơ̆ng tơlơi anŭn yơh Yahweh či ƀuh tơlơi tơnap tap kâo laih anŭn brơi glaĭ kơ kâo tơlơi hiam klă pơala kơ tơlơi hơtŏm păh kâo mă tŭ laih hrơi anai.”
13Giŏng anŭn, Dawid hăng ƀing tơhan ñu rơbat nao kơtuai jơlan tơdang anŭn Simei nao kơtuai tơdron kơdư klă̱ anăp hăng ƀing gơñu, rơbat jai hơtŏm păh jai, glŏm boh pơtâo laih anŭn jai ƀruih lŏn ƀơi Dawid yơh. 14Pơtao hăng abih bang ƀing đuaĭ tui ñu nao truh laih pơ anih ƀing gơñu kiăng nao laih anŭn ƀing gơñu gleh rơmơ̆n biă mă. Pơ anŭn yơh ñu pơdơi hơmâo glaĭ pran ñu.

Tơlơi Djru Pơmĭn Husai Laih Anŭn Ahithôphel

15Tơdang anŭn, Absalôm laih anŭn abih bang ƀing Israel lŏm kơ ñu mŭt nao amăng plei Yerusalaim yơh. Ahithôphel ăt nao hrŏm hăng Absalôm mơ̆n. 16Giŏng anŭn, Husai mơnuih Arkit, jing gơyut Dawid, rai pơ Absalôm laih anŭn laĭ kơ ñu tui anai, “Rơkâo kơ pơtao hơdip sui! Rơkâo kơ pơtao hơdip sui!”
17Absalôm tơña Husai tui anai, “Tơlơi ih ngă anai hă jing tơlơi ih pơrơđah kơ tơlơi ih khăp kơ gơyut ih Dawid? Yua hơget ih ƀu nao hrŏm hăng gơyut ih anŭn lĕ?”
18Husai laĭ kơ Absalôm tui anai, “Ƀu djơ̆ ôh, ih jing pô Yahweh ruah laih, laih anŭn abih bang ƀing ană plei ƀing Israel hơmâo ruah laih, sĭt kâo či lŏm kơ ih yơh; kâo či dŏ pơ anai hăng ih yơh. 19Laih anŭn dơ̆ng, kơ hlơi kâo năng mă bruă lĕ? Ƀu djơ̆ kâo khŏm mă bruă kơ ih, jing ană pơtao ôh hă? Kâo či mă bruă kơ ih kar hăng kâo mă bruă laih kơ ama ih mơ̆n.”
20Giŏng anŭn, Absalôm laĭ kơ Ahithôphel tui anai, “Pha brơi bĕ kơ ƀing gơmơi tơlơi ih djru pơmĭn. Hơget tơlơi ƀing gơmơi khŏm ngă lĕ?”
21Ahithôphel laĭ glaĭ tui anai, “Đih hrŏm bĕ hăng ƀing bơnai hle̱ ama ih jing ƀing ama ih pioh glaĭ kiăng răk wai sang pơtao anŭn. Giŏng anŭn, abih bang ƀing Israel či hơmư̆ kơ tơlơi ama ih pơrơmut kơ ih, laih anŭn ƀing hlơi pô đuaĭ tui ih či jing hĭ kơtang tui yơh.” 22Tui anŭn, ƀing gơñu pơdơ̆ng đĭ sa boh sang khăn kơ Absalôm ƀơi adri̱ng bơbŭng sang laih anŭn lu ƀing Israel ƀuh ñu nao đih hrŏm hăng ƀing bơnai hle̱ ama ñu yơh.
23Hlak rơnŭk anŭn, khul tơlơi djru pơmĭn Ahithôphel pha brơi jing hrup hăng tơlơi sa čô pô hơduah tơña mơ̆ng Ơi Adai yơh. Anŭn yơh tơhơnal tơlơi yua hơget Dawid laih anŭn Absalôm pơyom abih bang tơlơi djru pơmĭn Ahithôphel laĭ.