8

Khul Tơlơi Dưi Hĭ Dawid

(1 Hră Ruai 18:1-13)

1Tơdơi kơ anŭn ƀiă, pơtao Dawid hăng ƀing ling tơhan ñu blah dưi hĭ kơ ƀing Philistia laih anŭn pơluă gŭ hĭ ƀing gơ̆. Ƀing gơñu ăt mă pơđuaĭ hĭ mơ̆n plei pơnăng Matheg-Ammah mơ̆ng tơlơi dưi git gai ƀing Philistia.
2Dawid ăt blah dưi hĭ kơ ƀing Môab mơ̆n. Ñu brơi kơ ƀing gơ̆ đih ƀơi lŏn laih anŭn pơkă ƀơi ƀing gơ̆ hăng sa hrĕ pơkă. Rĭm dua rơyong ƀing gơ̆ ƀing Dawid pơdjai hĭ, samơ̆ rơyong tal klâo ƀing gơñu brơi dŏ hơdip. Tui anŭn yơh, ƀing Môab dŏ gah yŭ tơlơi git gai Dawid hăng duh jia kơ ñu yơh.
3Laih anŭn dơ̆ng, tơdang pơtao anih lŏn Zôbah, jing Hadadezer, ană đah rơkơi Rehôb, hlak nao rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ tơlơi wai lăng ñu kơtuai krong Huphrat, Dawid nao blah hăng ñu yơh. 4Dawid blah mă tŭ sa-rơbâo boh rơdêh aseh ñu, tơjuh-rơbâo čô ƀing git gai rơdêh aseh laih anŭn duapluh-rơbâo čô ƀing ling tơhan. Ñu pơrơwen hĭ abih bang aseh dui rơdêh, samơ̆ ñu pioh glaĭ kơnơ̆ng sa-rơtuh drơi đôč.
5Tơdang ƀing Aram mơ̆ng plei phŭn Damaskus rai kiăng kơ djru Hadadezer, jing pơtao Zôbah, Dawid pơdjai hĭ duapluh-dua-rơbâo čô ƀing gơñu. 6Dawid ăt pơkra kơđông ñu amăng lŏn čar ƀing Aram jing amăng plei Damaskus anŭn. Tui anŭn yơh, ƀing Aram jing hĭ ƀing dŏ gah yŭ tơlơi git gai Dawid laih anŭn duh jia kơ ñu mơ̆n. Sĭt Yahweh brơi kơ Dawid blah dưi hĭ pơ djŏp anih ñu nao yơh.
7Dawid mă tŭ khul khiơl mah jing gơnam lŏm kơ ƀing khua moa tơpul ling tơhan Hadadezer laih anŭn ba glaĭ nao pơ plei Yerusalaim. 8Mơ̆ng Tebah laih anŭn Berothai, jing plei pơnăng lŏm kơ Hadadezer, pơtao Dawid mă tŭ ko̱ng lu biă mă.
9Tơdang Tou, pơtao lŏn čar Hamat, hơmư̆ Dawid hơmâo blah dưi hĭ laih kơ abih bang ling tơhan Hadadezer, 10ñu pơkiaŏ rai ană đah rơkơi ñu Yôram nao pơ pơtao Dawid kiăng pơhiăp kơkuh hơơč mơak kơ Dawid yuakơ dưi hĭ laih kơ Hadadezer anŭn. Hadadezer yơh jing pô pơblah hăng pơtao Tou lu wơ̆t. Yôram djă̱ ba rai hrŏm hăng ñu djŏp mơta dram gơnam pơkra hăng amrăk, mah laih anŭn hăng ko̱ng kiăng kơ brơi pơyơr kơ Dawid yơh.
11Pơtao Dawid pơyơr đĭ khul gơnam anŭn kơ Yahweh hrup hăng ñu hơmâo pơyơr hĭ laih amrăk mah ñu hơmâo sua mă laih mơ̆ng abih bang lŏn čar ñu hơmâo dưi hĭ laih tui anai: 12Edôm Môab, Ammôn, Philistia laih anŭn Amalek. Ñu ăt pơyơr đĭ gơnam sua mă mơ̆ng Hadadezer jing ană đah rơkơi Rehôb, pơtao Zôbah mơ̆n, kiăng kơkuh pơpŭ kơ Yahweh.
13Giŏng anŭn, Dawid jing hĭ hing ang yơh tơdơi kơ ñu glaĭ mơ̆ng tơlơi pơrai hĭ pluh-sapăn-rơbâo čô ƀing Edôm amăng dơnung Hra. 14Ñu ăt pơdơ̆ng đĭ khul kơđông ñu amăng djŏp lŏn čar Edôm laih anŭn abih bang ƀing Edôm dŏ gah yŭ tơlơi git gai Dawid. Sĭt Yahweh brơi kơ Dawid tơlơi dưi hĭ pơ djŏp anih ñu nao yơh.

Ƀing Khua Moa Pơtao Dawid

(1 Hră Ruai 18:14-17)

15Dawid git gai wai lăng abih bang ƀing Israel laih anŭn ñu ngă hơget tơlơi jing tơpă hiam hăng djơ̆ găl kơ abih bang ană plei ñu.
16Yôab, ană đah rơkơi HʼZeruyah yơh, jing khua prŏng wai abih bang ƀing ling tơhan ñu.
 Yehôsaphat, ană đah rơkơi Ahilud, jing khua čih pioh hră ruai.
17Zadôk, ană đah rơkơi Ahitub, laih anŭn Ahimelek, ană đah rơkơi Abiathar, jing ƀing khua ngă yang prŏng hloh. Serayah jing pô čih hră.
18Benayah, ană đah rơkơi Yehôyada jing khua wai lăng ƀing Keret hăng ƀing Pelet, jing ƀing răng wai brơi kơ Dawid.
 Ƀing ană đah rơkơi Dawid yơh jing ƀing khua djru pơmĭn kơ pơtao.