8

Chinh phục Phi-li-tin, Mô-áp, Sy-ri và Ê-đôm

1Sau đó, Đa-vít đánh người Phi-li-tin và chinh phục họ, chiếm quyền kiểm soát các đô thị. 2Vua cũng đánh bại người Mô-áp, bắt tù binh nằm từng hàng dưới đất rồi lấy dây do, cứ hai dây giết, một dây tha cho sống. Từ đấy, người Mô-áp phục dịch và triều cống Đa-vít. 3Đa-vít còn đánh bại Ha-đa-đê-xe, con của Rê-hốp, vua Xô-ba khi vua này đang lo thu hồi quyền hành ở miền sông Phát-giang. 4Đa-vít bắt sống một ngàn bảy trăm kỵ binh, hai mươi ngàn bộ binh. Vua chỉ giữ đủ số ngựa kéo một trăm cỗ xe, số còn lại đều bị cắt nhượng chân. 5Trong số quân Sy-ri từ Đa-mách kéo đến tiếp viện Ha-đa-đê-xe, có hai mươi hai ngàn người bị Đa-vít giết. 6Nhân đấy, Đa-vít gửi một số quân đi đóng đồn ở Đa-mách. Người Sy-ri phải phục dịch và triều cống Đa-vít. Vậy, Chúa cho Đa-vít đánh đâu thắng đấy. 7,8Đa-vít đem về Giê-ru-sa-lem những cái khiên bằng vàng của các sĩ quan hầu cận Ha-đe-đê-xe, và rất nhiều đồng lấy được ở Bê-ta và Bê-rô-tôi, hai thành của Ha-đa-đê-xe.
9,10Nghe tin Đa-vít đánh bại quân đội của Ha-đa-đê-xe, vua Ha-mát là Thôi sai hoàng tử Giô-ram đi mừng Đa-vít, vì giữa Ha-đa-đê-xe với Thôi vẫn chiến tranh liên miên. Giô-ram đem biếu Đa-vít những tặng vật bằng vàng, bạc và đồng. 11Đa-vít lấy những phẩm vật này đem dâng hiến cho Chúa, cùng tất cả vàng bạc vua lấy được 12từ Sy-ri, Mô-áp, Am-môn, Phi-li-tin, A-ma-léc và chiến lợi phẩm thu được của Ha-đa-đê-xe, vua Xô-ba.
13Sau trận chiến thắng quân Sy-ri ở thung lũng Muối trở về, danh tiếng Đa-vít vang lừng. Trong trận này vua giết mười tám ngàn địch. 14Đa-vít còn sai quân chiếm đóng Ê-đôm, dân nước này phải phục dịch Đa-vít. Đúng là Chúa cho ông đánh đâu thắng đấy.
15Vậy, Đa-vít cai trị Y-sơ-ra-ên, thực thi công lý và bình đẳng cho mọi người. 16Giô-áp con của Xê-ru-gia làm tổng tư lệnh quân đội, Giô-sa-phát con của A-hi-lút làm ngự sử, 17Xa-đốc con của A-hi-túp và A-hi-mê-léc con của A-bia-tha làm thầy tế lễ, Sê-ra-gia làm Tổng thư ký, 18Bê-na-gia con của Giê-hô-gia-đa chỉ huy đoàn vệ binh người Kê-rết và Phê-lết, còn các con trai Đa-vít đều làm quan trong triều.