8

Cov tebchaws kws Tavi kov yeej

(1VKk. 18:1-13)

1Dhau hov Tavi ntaus yeej cov Filixatee hab tswjfwm puab. Tavi txeeb tau lub moos Methehama ntawm cov Filixatee txhais teg.
2Nwg ntaus yeej cov Mau‑a hab. Nwg yuam puab pw ua ib kaab saab rua huv peg teb mas xuas hlua ntsuag puab, ntsuag ob hluas muab tua pov tseg, ntsuag ib hluas tseg ca. Cov Mau‑a kuj zwm rua Tavi hab coj hov txhua chaw tuaj them se rua nwg.
3Tavi kuj ntaus yeej Lehau tug tub Hantantexaw kws ua vaajntxwv huv lub moos Xaunpa, yog thaus Hantantexaw moog txeeb cov tebchaws ntawm dej Yufeti rov qaab. 4Tavi txeeb tau cov tub rog caij neeg ib txheeb xyaa pua leej hab cov tub rog moog kwtaw ob vaam leej, hab Tavi txav cov neeg kws hai tsheb ua rog leeg rawg huvsw, tseg kuas txaus hai ib puas lub tsheb ua rog xwb. 5Thaus cov tuabneeg Alaa kws nyob huv lub nroog Ntamaxaka tuaj paab Xaunpa tug vaajntxwv Hantantexaw, mas Tavi tua cov Alaa ob vaam ob txheeb leej. 6Tavi tsaa ib co tub rog zuv kaav cov Alaa huv lub nroog Ntamaxaka. Cov Alaa zwm rua Tavi hab coj hov txhua chaw tuaj them se rua nwg. Yawmsaub pub Tavi kov yeej rua txhua qhov kws nwg moog. 7Hab Tavi txeeb tau daim phaj kub kws thaiv hauv sab kws Hantantexaw cov tub teg tub taw coj, hab coj moog rua lub nroog Yeluxalee. 8Hab vaajntxwv Tavi txeeb tau tooj lab ntau ntau le ntawm lub moos Npetha hab lub moos Npelauthai kws yog Hantantexaw tej moos.
9Thaus vaajntxwv Thau‑i huv lub moos Hama nov tas Tavi tau ntaus yeej Hantantexaw cov tub rog huvsw lawm, 10Thau‑i txawm khaiv nwg tug tub Yaulaa moog cuag vaajntxwv Tavi moog has ib lu lug tshaav ntuj zoo sab rua nwg tsua qhov kws Tavi tau ua rog hab ntaus yeej Hantantexaw lawm, tsua qhov Hantantexaw pheej ua rog rua Thau‑i. Yaulaa kuj coj tej hov txhua chaw kws xuas nyaj xuas kub xuas tooj lab ua, tuaj pub rua Tavi. 11Vaajntxwv Tavi muab txhua yaam nuav xyeem pub rua Yawmsaub, hab muab tej nyaj kub kws nwg muab tau ntawm txhua haiv tuabneeg kws nwg kov yeej xyeem pub rua Yawmsaub, 12yog tej kws nwg txeeb tau ntawm cov Entoo, cov Mau‑a, cov Aamoo, cov Filixatee, cov Amalej hab tej kws nwg txeeb tau ntawm Lehau tug tub Hantantexaw kws ua vaajntxwv huv Xaunpa.
13Thaus Tavi moog tua cov Entoo tuag ib vaam yim txheeb leej rua huv lub Haav Ntsev rov lug, tes nwg lub moo txawm nrov nchaa quas lug. 14Nwg tso tub rog zuv kaav thoob tebchaws Entoo, mas cov tuabneeg Entoo suavdawg zwm rua Tavi. Yawmsaub pub Tavi kov yeej rua txhua qhov kws nwg moog.

Cov kws ua Tavi le num

(1VKk. 18:14-17)

15Mas Tavi kaav taag nrho cov Yixayee huvsw. Tavi ua ncaaj ua nceeg hab ua zoo rua nwg cov pejxeem suavdawg. 16Xeluya tug tub Yau‑a ua thawj kaav tub rog. Ahilu tug tub Yehausafa ua tug kws sau ntawv keeb kwm. 17Ahithu tug tub Xantau hab Anpiyatha tug tub Ahimelej ua pov thawj. Xelaya ua tug tub sau ntawv. 18Yehauyanta tug tub Npenaya kaav cov Khelethi hab cov Pelethi. Hab Tavi cov tub ua pov thawj.