6

Taniyee nyob huv qhov tsuv ntxhuav

1Ntali‑a txaus sab yuav tsaa ib puas neeg nkaum leej ua thawj kaav tej tebchaws huvsw kws nwg tau kaav lawd. 2Hab nwg tsaa peb tug tim xyoob kaav cov ntawd, Taniyee yog ib tug huv peb tug tim xyoob hov. Cov thawj kws kaav tebchaws hov yuav tsum cev lug rua peb tug ntawd txhad tsw muaj kev nyuaj rua vaajntxwv. 3Taniyee tau koob meej heev dua lwm tug tim xyoob hab cov thawj kws kaav tebchaws, vem nwg muaj ntsuj plig zoo tshaaj plawg, mas vaajntxwv txhad npaaj sab yuav tsaa nwg kaav taag nrho lub tebchaws huvsw. 4Cov tim xyoob hab cov thawj kws kaav tej tebchaws txawm nrhav plaub kom Taniyee txug tej kev kaav tebchaws, tassws puab nrhav tsw tau plaub lossws ib qho txhum kom nwg, vem nwg pheej ua ncaaj, mas nrhav tsw tau ib qho kws nwg ua yuam kev lossws ib qho txhum hlo le. 5Puab cov hov txawm has tas, “Peb yuav nrhav tsw tau ib qho plaub kom tug Taniyee nuav, tsuas yog peb nrhav plaub ntswg txug nwg tug Vaajtswv txuj kevcai xwb txhad tau.”
6Mas cov tim xyoob hab cov thawj hov txhad tuav huv moog cuag vaajntxwv hab has tas, “Au vaajntxwv Ntali‑a, thov kuas koj muaj txujsa nyob moog ib txhws. 7Cov tim xyoob huv lub tebchaws, cov thawj kaav tej tebchaws, cov thawj kws kaav lub xeev, vaajntxwv cov tub sablaaj hab cov thawj kws kaav tej moos suavdawg has hum tas tswm nyog vaajntxwv rhawv ib txuj kevcai rua suavdawg coj hab txwv tu nrho has tas, huv peb caug nub nuav yog leejtwg thov tej daab lossws ib tug tuabneeg twg kws tsw yog vaajntxwv koj, mas ca muab tug hov nrum rua huv qhov tsuv ntxhuav. 8Au vaajntxwv, nwgnuav thov koj rhawv txuj kevcai txwv le nuav hab sau koj npe rua huv sub txhad hloov tsw tau lawv le cov Mintia hab cov Pawxia tej kevcai kws muab khu dua tsw tau le.” 9Vem le nuav vaajntxwv Ntali‑a txhad nqeg npe rua tsaab ntawv kws rhawv kevcai txwv hov.
10Thaus Taniyee paub tas vaajntxwv nqeg npe rua tsaab ntawv kevcai hov lawm, nwg moog rua huv nwg lub tsev txheej sau kws muaj qhov rais qheb tig moog rua lub nroog Yeluxalee. Mas nwg txhus caug thov hab ua Vaajtswv tsaug ib nub peb zag ib yaam le nwg txeev ua lug lawd. 11Cov tuabneeg hov txawm tuav huv tuaj mas pum Taniyee thov hab taij nwg tug Vaajtswv. 12Tes puab txawm moog cuag vaajntxwv hab has txug txuj kevcai kws txwv hov tas, “Au vaajntxwv, koj tsw tau nqeg npe rua huv tsaab ntawv kws txwv has tas, huv peb caug nub nuav yog leejtwg thov tej daab lossws ib tug tuabneeg twg kws tsw yog vaajntxwv koj, tes yuav muab tug hov nrum rua huv qhov tsuv ntxhuav lov?” Vaajntxwv teb tas, “Zaaj hov tseed ruaj khov, lawv le cov Mintia hab cov Pawxia tej kevcai kws muab khu dua tsw tau le.” 13Puab txhad teb vaajntxwv tas, “Au vaajntxwv, tug Taniyee kws nrug cov Yuta kws poob tebchaws lug nuav, tsw quav ntsej koj hab tsaab kevcai txwv kws koj tub nqeg npe rua lawd, nwg tseed thov Vaajtswv ib nub peb zag hab.”
14Thaus vaajntxwv nov tej lug hov lawm, nwg txawm nyuaj sab heev hab nwg muaj sab nrhav kev tso Taniyee dim. Nwg yooj xeeb nrhav kev cawm Taniyee moog txug thaus nub poob qho. 15Tes cov tuabneeg hov txawm ua ke rov tuaj cuag vaajntxwv hab has rua vaajntxwv tas, “Au vaajntxwv, koj yeej paub tas cov Mintia hab cov Pawxia txuj kevcai has tas tsaab ntawv kevcai txwv lossws txuj kevcai twg kws vaajntxwv rhawv ca lawd yeej hloov tsw tau le.”
16Tes vaajntxwv txawm has kuas coj Taniyee moog nrum rua huv qhov tsuv ntxhuav. Vaajntxwv txhad has rua Taniyee tas, “Thov koj tug Vaajtswv kws koj ib txwm ua koom rua tso koj dim lauj!” 17Hab puab coj ib txhwb zeb lug kaw lub rooj qho, hab vaajntxwv ntaus nwg lub hom thawj rua hab ntaus nwg cov thawj le hom thawj rua, sub txhad hloov tsw tau tej kws ua rua Taniyee hlo le. 18Tes vaajntxwv txawm rov moog tsev hab yoo mov ib mos, tsw kheev kuas coj ib yaam kev lomzem lug rua nwg, hab nwg pw tsw tsaug zug.
19Thaus kaaj ntug vaajntxwv sawv tseeg maaj nroog moog rua tom qhov tsuv ntxhuav. 20Thaus nwg tuaj ze lub qhov tsuv kws Taniyee nyob, nwg txawm qw nyuaj sab kawg hu Taniyee tas, “Au Taniyee kws yog Vaajtswv kws muaj txujsa nyob tug qhev, koj tug Vaajtswv kws koj ib txwm ua koom rua tso tau koj dim huv cov tsuv ntxhuav lug lawm lov?” 21Taniyee teb vaajntxwv tas, “Au vaajntxwv, thov kuas koj muaj txujsa nyob moog ib txhws. 22Kuv tug Vaajtswv khaiv nwg tug tubkhai ntuj tuaj kaw tsuv ntxhuav qhov ncauj, tsuv txhad tsw ua le caag rua kuv, vem Vaajtswv pum tas kuv tsw txhum. Au vaajntxwv, kuv tsw tau ua ib qho txhum rua koj.” 23Mas Vaajntxwv zoo sab heev kawg, nwg txawm has kuas rhu Taniyee tawm huv lub qhov lug. Taniyee txhad raug muab rhu tawm lug mas tsw pum nwg raug ib qho mob hlo le vem nwg tso sab rua nwg tug Vaajtswv. 24Tes vaajntxwv has kuas coj cov tuabneeg kws kom Taniyee hov tuaj nrum rua huv qhov tsuv ntxhuav, tsw has puab hab puab tej quaspuj mivnyuas huvsw. Thaus puab poob tsw tau ti thu cov tsuv ntxhuav tub muab puab tum dua noj taag ua rua puab tej pob txhaa tawg ua tej dwb daim.
25Vaajntxwv Ntali‑a txawm xaa ntawv moog rua ib tsoom tuabneeg hab ib tsoom tebchaws hab cov kws has txhua yaam lug kws nyob thoob plawg lub nplajteb suavdawg has tas, “Thov kuas mej muaj kws noj qaab nyob zoo heev quas zug. 26Kuv rhawv ib tsaab kevcai tas thoob plawg tej tebchaws kws kuv kaav tej tuabneeg ca le ntshai Taniyee tug Vaajtswv ua ib ce tshee quas nyo,
  “tsua qhov nwg yog Vaajtswv kws muaj txujsa nyob,
   nwg nyob moog ib txhws,
  nwg lub tebchaws yuav tsw raug kev puam tsuaj,
   hab nwg tug fwjchim tswjfwm yuav muaj nyob
   moog txug thaus kawg.
  27Nwg cawm hab tso kuas dim,
   nwg ua tej txujci tseem ceeb hab txujci phemfwj
   rua sau ntuj hab huv lub nplajteb,
  nwg yog tug kws cawm Taniyee dim
   huv tsuv ntxhuav tug fwjchim.”
28Tug Taniyee nuav txhad le vaam meej rua thaus Ntali‑a ua vaajntxwv kaav hab thaus Xailab kws yog tuabneeg Pawxia kaav.