27

Klei Phung Anak Mniê Y-Sêlôpêhat Akâo

1Hlăk anăn phung anak mniê Y-Sêlôpêhat anak êkei Y-Hêpher, čô Y-Galaat, čĕ Y-Makir, rĕ Y-Manasê, hlăm găp djuê anak êkei Y-Yôsep, nao giăm sang čhiăm. Anăn phung anak mniê ñu: H'Mahla, H'Nôa, H'Hôgla, H'Milka, leh anăn H'Tirsa. 2Diñu dôk dơ̆ng ti anăp Y-Môis, ti anăp Y-Êlêasar khua ngă yang, ti anăp phung khua, leh anăn ti anăp jih jang phung bi kƀĭn ti ƀăng bhă sang čhiăm klei bi kƀĭn, lač, 3“Ama hmei djiê hlăm kdrăn tač. Ñu amâo jing ôh hlăm phung bi kƀĭn čiăng bi kdơ̆ng hŏng Yêhôwa mbĭt hŏng phung Y-Kôrê, ƀiădah ñu djiê kyua klei soh ñu pô; leh anăn ñu amâo mâo anak êkei ôh. 4Si ngă anăn ama hmei arăng bi luč hĕ mơ̆ng phung găp djuê ñu, kyuadah ñu amâo mâo anak êkei ôh? Brei kơ hmei sa kdrêč lăn ti krah phung ayŏng adei ama hmei.”
5Y-Môis ba klei diñu ti anăp Yêhôwa, 6leh anăn Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 7 “Phung anak mniê Y-Sêlôpêhat mâo klei găl. Brei ih brei kơ diñu sa kdrêč lăn jing ngăn dưn ti krah phung ayŏng adei ama diñu, leh anăn brei ngăn dưn ama diñu lĕ kơ diñu. 8Leh anăn brei ih lač kơ phung ƀuôn sang Israel, ‘Tơdah sa čô êkei djiê, amâo mâo anak êkei ôh, snăn diih srăng brei ngăn dưn ñu lĕ kơ anak mniê ñu. 9Tơdah ñu amâo mâo anak mniê ôh, diih srăng brei ngăn dưn ñu kơ phung ayŏng adei ñu. 10Tơdah ñu amâo mâo ayŏng adei ôh, diih srăng brei ngăn dưn ñu kơ phung ayŏng adei ama ñu. 11Tơdah ama ñu amâo mâo ayŏng adei ôh, diih srăng brei ngăn dưn ñu kơ pô jing găp djuê giăm hŏng ñu, leh anăn gơ̆ srăng dưn ngăn anăn. Klei anăn srăng jing sa klei bhiăn leh anăn klei mtă kơ phung ƀuôn sang Israel, tui si Yêhôwa mtă leh kơ Y-Môis.’ ”

Y-Môis Ruah Y-Yôsuê Jing Pô Čuê Ñu

(KMñă 31:1-8)

12 Yêhôwa lač kơ Y-Môis, “Đĭ bĕ kơ čư̆ Abarim anei leh anăn dlăng bĕ kơ čar kâo brei leh kơ phung ƀuôn sang Israel. 13Tơdah leh ih dlăng gơ̆, ih srăng djiê leh anăn arăng srăng bi kƀĭn ih hŏng phung aê ih mơh, msĕ si arăng bi kƀĭn leh ayŏng ih Y-Arôn, 14kyuadah ih bi kdơ̆ng leh hŏng klei kâo blŭ hlăm kdrăn tač Sin êjai phung bi kƀĭn bi kdơ̆ng hŏng kâo, kyuadah ih amâo mpŭ kơ klei doh jăk kâo ôh ti êa ti anăp ală diñu.” (Anăn jing êa Mêriba ti Kadês hlăm kdrăn tač Sin). 15Y-Môis lač kơ Yêhôwa, 16“Akâo kơ Yêhôwa, Aê Diê kơ phung mngăt jih jang mnuih ruah sa čô mnuih jing khua kơ phung bi kƀĭn, 17 pô srăng kbiă nao ti anăp diñu leh anăn lŏ mŭt ti anăp diñu, pô srăng atăt diñu kbiă leh anăn atăt diñu mŭt; čiăng kơ phung Yêhôwa bi kƀĭn amâo jing msĕ si phung biăp amâo mâo mgăt ôh.” 18 Yêhôwa lač kơ Y-Môis, “Mă bĕ Y-Yôsuê anak êkei Y-Nun, sa čô êkei mâo Mngăt Myang hlăm ñu, leh anăn ênă kngan ih ti ñu. 19Brei ñu dôk dơ̆ng ti anăp khua ngă yang Y-Êlêasar leh anăn jih jang phung bi kƀĭn, leh anăn brei ih jao bruă kơ ñu ti anăp digơ̆. 20Ih srăng brei kơ ñu đa đa klei dưi ih, čiăng kơ jih jang phung ƀuôn sang Israel bi kƀĭn gưt kơ ñu. 21 Ñu srăng dôk dơ̆ng ti anăp khua ngă yang Y-Êlêasar, pô srăng êmuh kyua Y-Yôsuê kơ klei phat kđi Urim ti anăp Yêhôwa; tui si klei ñu blŭ diñu srăng kbiă, leh anăn tui si klei ñu blŭ diñu srăng mŭt, Y-Yôsuê wăt jih phung ƀuôn sang Israel mbĭt hŏng ñu, jih jang phung bi kƀĭn.” 22Y-Môis ngă tui si klei Yêhôwa mtă leh kơ ñu. Ñu mă Y-Yôsuê leh anăn brei gơ̆ dôk dơ̆ng ti anăp khua ngă yang Y-Êlêasar leh anăn jih jang phung bi kƀĭn. 23 Ñu ênă kngan ñu ti gơ̆ leh anăn jao bruă kơ gơ̆ tui si klei Yêhôwa mtă leh kơ Y-Môis.