27

Xelaufeha cov ntxhais thov qub txeeg qub teg

1Xelaufeha cov ntxhais txaav lug. Xelaufeha yog Hefaw tug tub, Hefaw yog Kile‑a tug tub, Kile‑a yog Makhi tug tub, Makhi yog Manaxe tug tub, yog xeem Manaxe. Manaxe yog Yauxej tug tub. Cov ntxhais hov tej npe hu ua Malag, Nau‑a, Haula, Meekha hab Thilaxa. 2Puab tuaj sawv ntawm Mauxe hab pov thawj Ele‑axa hab cov kws ua hlub hab cov pejxeem suavdawg xubndag rua ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sws ntswb mas has tas, 3“Peb txwv tuag huv tebchaws moj saab qhua. Nwg tsw yog nrug Khaula paab tawm tsaam Yawmsaub, nwg tuag nwg lub txem xwb hab nwg tsw muaj tub. 4Ua caag mej yuav muab peb txwv lub npe rhu tawm huv nwg cum lawm vem nwg tsw muaj tub le? Thov pub peb nrug peb txwv tej kwvtij tau teb ua peb tug hab.”
5Mauxe txhad coj puab zaaj moog cuag Yawmsaub. 6Yawmsaub has rua Mauxe tas, 7“Xelaufeha cov ntxhais has raug lawm. Koj ca le pub kuas puab nrug puab txwv tej kwvtij tau tebchaws ua qub txeeg qub teg ua puab tug, hab ca puab txwv le qub txeeg qub teg poob ua puab tug. 8Koj ca le has rua cov Yixayee tas, ‘Yog ib tug txwvneej twg tuag es nwg tsw muaj tub kuj ca nwg qub txeeg qub teg poob rua nwg tug ntxhais. 9Yog nwg tsw muaj ntxhais mej yuav muab nwg qub txeeg qub teg rua nwg tej txheeb kwvtij. 10Yog nwg tsw muaj kwv tsw muaj tij hab, kuj muab nwg qub txeeg qub teg rua nwg txwv tej kwvtij. 11Yog nwg txwv tsw muaj kwvtij hab, kuj muab nwg qub txeeg qub teg rua tug kws txheeb txheeb huv nwg cum, mas tug hov yuav saws tau ua nwg teej nwg tug. Nuav yog ib txujkev lis kev cai rua cov Yixayee coj lawv le Yawmsaub has rua Mauxe lawd.’ ”

Mauxe tsaa Yausua nyob nwg chaw

12Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Koj ca le nce moog sau lub roob Anpali nuav hab saib moog rua lub tebchaws kws kuv muab rua cov Yixayee. 13Thaus koj pum lawd koj yuav tau moog nrug koj tej laug nyob yaam nkaus le koj tug tijlaug Aloo tub moog lawm, 14tsua qhov meb ob leeg tsw quav ntsej kuv tej lug huv tebchaws moj saab qhua Xee rua thaus kws cov pejxeem caam thawj es meb tub tsw ua rua suavdawg fwm kuv ua tug dawb huv rua ntawm dej txhawv taab meeg puab.” (Nuav yog cov dej Melinpa ntawm Khante huv tebchaws moj saab qhua Xee.) 15Mauxe has rua Yawmsaub tas, 16“Thov Yawmsaub kws yog Vaajtswv kws kaav tuabneeg suavdawg txujsa, tsaa ib tug thawj lug coj cov pejxeem nuav, 17yog ib tug kws yuav kaav tau puab hab coj puab tawm moog hab nkaag lug, sub Yawmsaub cov tuabneeg txhad le zoo tsw thooj le paab yaaj kws tsw muaj tug tswv yug.” 18Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Ca le coj Noo tug tub Yausua kws muaj Vaaj Ntsuj Plig nrug nraim nwg tuaj hab tsaa teg npuab sau nwg. 19Kuas nwg sawv ntawm pov thawj Ele‑axa hab cov pejxeem suavdawg xubndag mas koj yuav ua kevcai tsaa nwg taab meeg suavdawg. 20Koj yuav muab koj tug fwjchim ib txha rua nwg sub ib tsoom pejxeem Yixayee suavdawg txhad le noog nwg lug. 21Nwg yuav sawv ntawm pov thawj Ele‑axa xubndag mas Ele‑axa yuav swv Uli hab Thumi ntawm Yawmsaub xubndag saib Yawmsaub lub sab nyam le caag. Nwg hab ib tsoom Yixayee suavdawg yuav tawm moog hab nkaag lug lawv le tug pov thawj has.” 22Mauxe ua lawv nraim le kws Yawmsaub has rua nwg. Nwg coj Yausua tuaj hab kuas nwg sawv ntawm pov thawj Ele‑axa hab cov pejxeem suavdawg xubndag, 23mas Mauxe tsaa teg npuab sau Yausua hab ua kevcai tsaa nwg lawv le Yawmsaub has kuas Mauxe ua.