9

Txuj kevcai Hlaa Dhau

1Xyoo kws ob lub ib hlis suav txwj thaus puab tawm huv Iyi tebchaws lug, Yawmsaub has rua Mauxe huv tebchaws moj saab qhua Xinai tas, 2“Kuas cov Yixayee ua txuj kevcai Hlaa Dhau lawv le lub swjhawm kws teem ca. 3Lub hli nuav nub xab kaum plaub thaus yuav tsaus ntuj, mej yuav tsum ua kevcai Hlaa Dhau lawv le lub swjhawm teem ca. Mej yuav tsum ua lawv le tej kaab ke hab tej kevcai huvsw.” 4Mauxe txhad has kuas cov Yixayee ua txuj kevcai Hlaa Dhau. 5Puab txhad ua txuj kevcai Hlaa Dhau rua lub ib hlis nub xab kaum plaub thaus tsaus ntuj ntawm tebchaws moj saab qhua Xinai. Tej kws Yawmsaub tau has rua Mauxe, mas cov Yixayee kuj ua txhua yaam huvsw.
6Muaj qee tug txwvneej kws qas tsw huv vem yog kov tug tuag txhad ua tsw tau kevcai Hlaa Dhau rua nub hov, puab txhad tuaj cuag Mauxe hab Aloo rua nub ntawd. 7Puab has rua Mauxe tas, “Peb qas tsw huv vem yog peb kov tug tuag. Ua caag yuav txwv tsw kheev peb koom nrug cov Yixayee coj Yawmsaub tej hov txhua chaw tuaj xyeem rua lub swjhawm kws teem tseg?” 8Mas Mauxe has rua puab tas, “Nyob tuabywv tog, moog txug thaus kuv nov saib Yawmsaub has le caag txug mej.”
9Yawmsaub has rua Mauxe tas, 10“Ca le has rua cov Yixayee tas, ‘Yog mej cov leejtwg lossws mej cov caaj ceg leejtwg qas tsw huv vem yog kov tug tuag, lossws moog kev deb, tug hov kuj tseed yuav tsum ua kevcai Hlaa Dhau rua Yawmsaub. 11Ca puab ua kevcai Hlaa Dhau rua lub ob hlis nub xab kaum plaub thaus tsaus ntuj. Puab noj ncuav tsw xyaw keeb hab noj txum lom ab. 12Puab tsw xob tseg ib qho seem rua kaaj ntug, hab tsw xob muab tug mivnyuas yaaj hov ib tug pob txhaa luv le. Puab yuav tsum coj lawv le tej kaab ke ua kevcai Hlaa Dhau txhua nqai huvsw. 13Tassws tug kws huv hab tsw tau moog kev deb kuas ho tseg tsw ua kevcai Hlaa Dhau mas muab nwg txav tawm huv nwg haiv tuabneeg vem yog nwg tsw coj Yawmsaub tej hov txhua chaw tuaj xyeem lawv le lub swjhawm kws teem tseg, mas nwg yuav rws nwg lub txem. 14Yog lwm haiv tuabneeg lug nrug mej nyob leejtwg hab xaav ua kevcai Hlaa Dhau rua Yawmsaub nwg yuav tsum coj lawv le tej kaab ke hab tej kevcai kws ua kevcai Hlaa Dhau. Mej yuav tsum muaj tuab txuj kevcai rua lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob hab rua haiv Yixayee coj.’ ”

Tauv fuab nyob sau lub tsev ntaub

15Nub kws tsaa lub tsev ntaub, tauv fuab lug laum nkaus lub tsev ntaub, yog lub tsev ntaub kws muaj Yawmsaub tej lug nyob rua huv. Thaus tsaus ntuj tauv fuab kws nyob sau lub tsev ntaub hov zoo yaam nkaus le nplaim suavtawg moog txug kaaj ntug. 16Muaj le nuav tsw tu ncua le. Nruab nub tauv fuab laum nkaus, mo ntuj mas zoo le nplaim suavtawg. 17Thaus twg tauv fuab sawv sau lub tsev ntaub lawm, tes cov Yixayee kuj tshais chaw moog thaus ntawd. Tauv fuab moog nqeg lug rua qhov twg cov Yixayee kuj tsuam chaw nyob rua hov ntawd. 18Cov Yixayee kuj tshais chaw moog lawv le Yawmsaub has, hab tsuam chaw nyob lawv le Yawmsaub has. Tauv fuab nyob sau lub tsev ntaub ntev le caag, puab kuj nyob huv lub chaw ntev le hov. 19Txawm yog tauv fuab nyob sau lub tsev ntaub ntau nub los cov Yixayee kuj ua lawv le kws Yawmsaub has tsw tshais chaw moog le. 20Qee zag tauv fuab nyob sau lub tsev ntaub tsw muaj pes tsawg nub, puab kuj nyob huv lub chaw lawv le Yawmsaub has, hab tshais chaw moog lawv le Yawmsaub has. 21Qee zag tauv fuab nyob thaus tsaus ntuj txug kaaj ntug xwb. Thaus kaaj ntug tauv fuab sawv moog lawm puab kuj tshais chaw moog. Yog tauv fuab nyob ib nub ib mos mas thaus tauv fuab sawv moog lawm puab kuj tshais chaw moog. 22Txawm yog tauv fuab nyob sau lub tsev ntaub ob nub lossws ib hlis lossws ntev dua, los cov Yixayee nyob huv lub chaw ntev le hov tsw tshais chaw moog. Thaus tauv fuab sawv moog puab kuj tshais chaw moog thaus hov. 23Puab tsuam chaw nyob lawv le Yawmsaub has, hab puab tshais chaw moog lawv le Yawmsaub has. Puab ua lawv le Yawmsaub tej lug nkaw, yog lawv le tej lug kws Yawmsaub kuas Mauxe has.