9

Klei Hdơr Pioh Knăm Klei Găn

1 Yêhôwa lač kơ Y-Môis hlăm kdrăn tač Sinai, mlan tal sa, thŭn tal dua leh diñu kbiă mơ̆ng čar Êjip, lač, 2“Brei phung ƀuôn sang Israel hdơr pioh Knăm Klei Găn ti hruê bi kčah leh. 3Ti hruê pluh pă mlan anei ti wai băk, brei diih hdơr pioh gơ̆ tui si hruê bi kčah leh; brei diih hdơr pioh gơ̆ tui hlue jih jang klei bhiăn leh anăn jih jang klei mtă.” 4Snăn Y-Môis lač kơ phung ƀuôn sang Israel brei diñu hdơr pioh Knăm Klei Găn. 5Leh anăn diñu hdơr pioh Knăm Klei Găn hlăm mlan tal sa, ti hruê tal pluh pă mlan anăn, ti wai băk, hlăm kdrăn tač Sinai; snăn phung ƀuôn sang Israel ngă leh tui hlue jih jang klei Yêhôwa mtă leh kơ Y-Môis. 6Leh anăn mâo đa đa mnuih čhŏ leh kyua sô̆ hŏng asei mlei mnuih djiê, snăn diñu amâo dưi ôh hdơr pioh Knăm Klei Găn hruê anăn; leh anăn hruê anăn diñu hriê ti anăp Y-Môis leh anăn Y-Arôn, 7leh anăn phung mnuih anăn lač kơ Y-Môis, “Hmei jing čhŏ leh kyua sô̆ asei mlei mnuih djiê; si ngă arăng ghă hmei myơr mnơ̆ng myơr kơ Yêhôwa ti hruê bi kčah leh ti krah phung ƀuôn sang Israel?” 8Y-Môis lač kơ diñu, “Guôn bĕ, čiăng kâo dưi hmư̆ ya klei Yêhôwa srăng mtă djŏ kơ diih.”
9Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 10“Lač bĕ kơ phung ƀuôn sang Israel, Tơdah sa čô hlăm phung diih amâodah hlăm phung anak čô diih jing čhŏ kyua sô̆ asei mlei djiê, amâodah hiu hlăm anôk kbưi, ăt ñu srăng hdơr pioh Knăm Klei Găn kơ Yêhôwa. 11Hlăm mlan tal dua ti hruê pluh pă ti wai băk, diñu srăng hdơr pioh gơ̆; diñu srăng ƀơ̆ng gơ̆ hŏng kpŭng amâo mâo kpei leh anăn djam phĭ. 12 Diñu amâo srăng lui sa mnơ̆ng ôh truh ti aguah, kăn bi joh sa ƀĕ klang gơ̆ rei; diñu srăng hdơr pioh gơ̆ tui si jih jang klei mtă djŏ kơ Knăm Klei Găn. 13Ƀiădah pô jing doh leh anăn amâo hiu anôk kbưi, ƀiădah amâo hdơr pioh ôh Knăm Klei Găn, pô anăn arăng srăng khăt hĕ mơ̆ng phung ƀuôn sang ñu, kyuadah ñu amâo tuôm myơr mnơ̆ng myơr kơ Yêhôwa ôh ti hruê bi kčah leh; mnuih anăn srăng klam klei soh ñu. 14Leh anăn tơdah sa čô tue dôk jưh bhiâo ti krah diih, leh anăn čiăng hdơr pioh Klei Găn kơ Yêhôwa, tui si klei mtă djŏ kơ Klei Găn leh anăn tui si klei bhiăn gơ̆, snăn ñu srăng ngă; diih srăng mâo sa klei bhiăn kơ pô dôk jưh bhiâo leh anăn kơ mnuih ƀuôn sang pô.”

Knam Ti Dlông Sang Čhiăm

(KKbiă 40:34-38)

15Ti hruê arăng mdơ̆ng sang čhiăm knam guôm sang čhiăm, sang čhiăm klei bi mguôp; leh anăn ti tlam truh kơ aguah knam dôk ti dlông sang čhiăm msĕ si pui. 16Ñu jing nanao snăn; knam guôm sang čhiăm êjai hruê, leh anăn jing msĕ si pui êjai mlam. 17Tơdah knam đĭ phă dlông mơ̆ng sang čhiăm, leh klei anăn phung ƀuôn sang Israel đuĕ nao; leh anăn ti anôk knam trŭn dôk, tinăn phung ƀuôn sang Israel dôk jưh. 18Phung ƀuôn sang Israel đuĕ nao tui si klei Yêhôwa mtă, leh anăn diñu dôk jưh tui si klei Yêhôwa mtă mơh. Diñu dôk jưh tui si dŭm boh sui knam dôk ti dlông sang čhiăm. 19Wăt tơdah knam ăt dôk ti dlông sang čhiăm lu hruê, phung ƀuôn sang Israel ăt djă bruă Yêhôwa leh anăn amâo đuĕ nao ôh. 20Tăp năng knam dôk ƀiă hruê ti dlông sang čhiăm, leh anăn diñu ăt dôk jưh tui si klei Yêhôwa mtă; leh anăn diñu đuĕ nao tui si klei Yêhôwa mtă mơh. 21Tăp năng knam ăt dôk mơ̆ng tlam truh kơ aguah; leh anăn tơdah knam đĭ kơ dlông êjai aguah, diñu đuĕ nao yơh, amâodah tơdah knam ăt dôk sa hruê leh anăn sa mlam, tơdah knam đĭ kơ dlông diñu đuĕ nao yơh. 22Thâodah knam ăt dôk ti dlông sang čhiăm dua hruê amâodah sa mlan, amâodah sui hĭn ăt dôk tinăn, phung ƀuôn sang Israel dôk jưh leh anăn amâo đuĕ nao ôh; ƀiădah tơdah knam đĭ kơ dlông diñu đuĕ nao yơh. 23Diñu jưh tui si klei Yêhôwa mtă, leh anăn diñu đuĕ nao tui si klei Yêhôwa mtă mơh; diñu ăt djă bruă Yêhôwa tui si Yêhôwa mtă kơ Y-Môis.