30

Yopv Huotv Maiv Lamh Longc Nyei Die

  1“Mv baac gauh lunx yie wuov deix mienh jatv yie.
   Naaiv deix mienh nyei die yie buatc maiv zic duqv
   caux zuov yie nyei ba'gi yungh guanh nyei juv yiem.
  2Ninh mbuo nyei buoz nyei qaqv haih tengx haaix nyungc yie?
   Ninh mbuo nyei qaqv-leqc nzengc mi'aqv.
  3Laaix jomc kouv yaac ngorc,
   lungh muonz zanc yiem ndau-huaang
   ninh mbuo nyanc miev-nzungh nqaai.
  4Ninh mbuo gaeqv yiem deic-bung-huaang nyei ndiangx-normh,
   caux maiv maaih mueix nyei ndiangx-nzungh zoux nyanc hopv.
  5Ninh mbuo yiem mienh mbu'ndongx zuqc zunc cuotv,
   mienh heuc jienv zunc hnangv zunc janx-zaqc nor.
  6Ninh mbuo zuqc yiem ndoqv-zuonx nqaai
   yaac yiem ndau-kuotv caux mbaengx-ngaamh.
  7Ninh mbuo yiem ndau-huaang hnangv hieh zoih nor heuc,
   yaac mbengx jienv yiem ndiangx-dorn-fomv ga'ndiev.
  8Ninh mbuo benx yietc guanh maiv lamh longc nyei haac horngh mienh,
   zuqc biaav-bin mborqv zunc cuotv deic-bung.

Yopv Gorngv Mengh Huotv Ninh Wuov Deix Hnangv Haaix Nor Zoux Bun Ninh

  9“Ih zanc naaiv deix mienh dorh yie benx nzung baaux,
   yaac dorh yie benx gouv gorngv.
  10Ninh mbuo youx yie, simv yie go,
   yietv buatc yie ziouc tuiv wuom-nzuih naetv yie.
  11Weic zuqc Tin-Hungh bun yie mau, tengx maiv duqv ganh,
   ninh mbuo ziouc dorng jienv yie sueih eix zoux.
  12Naaiv deix ceux lunc nyei mienh yiem yie nyei mbiaauc maengx jiez daaih,
   ninh mbuo fongv yie cuotv mingh.
   Ninh mbuo liuc leiz jauv mietc yie.
  13Ninh mbuo bun yie biaux nyei jauv dangx,
   aengx jaa zeqc naanc bun yie,
   yaac maiv maaih haaix dauh dangv ninh mbuo.
  14Ninh mbuo ndutc ndutc nyei daaih hnangv bieqc zingh laatc tong nyei dorngx.
   Yiem baaic waaic nyei dorngx ninh mbuo wuz-wuz nyei daaih.
  15Gamh nziex haic nyei sic hoic yie kouv haic,
   yie nyei njang-laangc jiex hnangv nziaaux buonc mingh nor,
   yie nyei fuqv-loqc yaac hnangv mbuonx jiex mi'aqv.

Yopv Gorngv Tin-Hungh Maiv Muangx Ninh Heuc Nyei Waac

  16“Ih zanc yie nyei hnyouv za'gengh kouv haic,
   zuqc kouv nyei hnoi-nyieqc zorqv jienv yie.
  17Lungh muonz zanc yie nyei mbungv hlam,
   nziuv-nziuv nyei mun yaac maiv maaih ziangh hoc dingh.
  18Tin-Hungh nyei domh qaqv dorngx hnangv yie nyei lui,
   aengx hnangv lui-jaang nor naeqc jienv yie.
  19Tin-Hungh zorqv yie zoi njiec wuom-bamc ndorngh,
   yie ziouc benx nie-mbung caux saaiv mi'aqv.
  20“Tin-Hungh aac, yie heuc jienv meih, meih yaac maiv dau yie,
   yie souv jiez daaih, meih kungx bungx m'zing mangc hnangv.
  21Meih tiuv hnyouv zoux doqc yie,
   longc meih henv haic nyei buoz zeix yie.
  22Meih bouh yie faaux yiem nziaaux gu'nguaaic,
   bun yie geh jienv nziaaux mingh,
   meih bun yie yiem domh nziaaux zuqc mbeu mingh mbeu daaih.
  23Yie hiuv duqv meih dorh yie mingh zuqc daic,
   se taux dingc ziangx dauh dauh ziangh jienv nyei mienh oix zuqc mingh nyei dorngx.
  24“Mv baac mienh yiem baaic waaic nyei ga'naaiv-ndui sung buoz,
   yaac yiem ninh zuqc nyei zeqc naanc heuc jienv tov tengx maiv zeiz?
  25Mienh ndortv naanc nyei ziangh hoc yie maiv zeiz weic ninh mbuo nyiemv fai?
   Yie nyei hnyouv maiv zeiz weic mienh jomc mienh nzauh fai?
  26Yie hnamv jienv oix duqv longx mv baac duqv ciouv.
   Yie zuov jienv njang mv baac hmuangx daaih taux.

Yopv Heuc Tov Tengx Mv Baac Maiv Maaih Haaix Dauh Tengx

  27Yie nyei hnyouv faan-fei lunc, maiv dingh yietc dangh,
   kouv naanc nyei hnoi-nyieqc morh jienv yie yiem.
  28Yie nzauh, hmien hmuangx yaac maiv maaih nyutc ziux,
  yie souv jienv gapv zunv nyei wuic, heuc jienv tov tengx.
  29Yie caux hieh juv benx muoz-doic,
   yaac caux norqc lorh torh zoux doic.
  30Yie nyei ndopv jieqv yaac nqorqv mi'aqv,
   yie nyei mbungv jorm hnangv douz buov nor.
  31Weic naaiv yie nyei daanh baah nyei qiex tiuv benx nzauh nyei qiex.
   Yie nyei hlauv-ndongh nux nyei qiex tiuv benx mienh nyiemv nyei qiex.