30

  1“Samơ̆ ră anai ƀing gơñu djik kơ kâo,
   jing ƀing hơmâo thŭn ƀiă biă mă hloh kơ kâo,
  ama gơñu kâo hơmâo djik djak laih
   ƀu kiăng brơi kơ ƀing gơñu djru khul asâo wai triu kâo ôh.
  2Hơget tơlơi kâo dưi yua mơ̆ng tơlơi kơtang tơngan gơñu,
   yuakơ pran kơtang gơñu hơmâo đuaĭ hĭ laih mơ̆ng ƀing gơñu lĕ?
  3Drơi jan gơñu hĕk huăk yuakơ kơƀah laih anŭn ư̆ rơpa,
   ƀing gơñu kĕl mơmăh khul akha krô amăng tơdron tač tơdang mlam.
  4Ƀing gơñu buč đĭ gơnam tăm tơdron ha̱r laih anŭn ƀơ̆ng,
   wơ̆t hăng khul akha kơyâo kơnĭh ƀu thâo ƀơ̆ng anŭn mơ̆n.
  5Arăng puh pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu mơ̆ng mơnuih mơnam;
   arăng ur pơkiaŏ đuaĭ hĭ ƀing gơñu kar hăng arăng pơkiaŏ đuaĭ ƀing mơnuih klĕ yơh.
  6Arăng brơi kơ ƀing gơñu hơdip amăng khul anih trŏp ia thu krô,
   khul boh pơtâo laih anŭn khul amăng luh amăng lŏn yơh.
  7Ƀing gơñu ur hre̱k kar hăng khul hlô mơnơ̆ng amăng khul pum drơi
   laih anŭn pun đih hăng tơdruă gơñu amăng lăm pum drơi kiăng kơ pơđao.
  8Ƀing gơñu jing ƀing grup mơnuih đôč đač laih anŭn khul anăn gơñu ƀu hơmâo hlơi pô thâo krăn ôh;
   arăng puh pơđuaĭ tơbiă hĭ gơñu mơ̆ng anih lŏn.

  9“Laih anŭn ră anai ƀing ană đah rơkơi gơñu djik kơ kâo hăng tơlơi adoh;
   kâo hơmâo jing hĭ laih tơlơi ƀing gơñu djă̱ ngui.
  10Ƀing gơñu hơƀak drak kơ kâo laih anŭn dŏ ataih mơ̆ng kâo;
   đơđa ƀing gơñu rai hăng kơčŭh ƀơi ƀô̆ kâo kiăng kơ pơmlâo hĭ kâo.
  11Ră anai Ơi Adai hơmâo ngă laih kơ kâo jing tơdu hĭ đôč đač kar hăng sa ƀĕ hraŏ jŏh hĭ laih,
   ƀu hơmâo hlơi pô ôh pơkơ̆ng glaĭ hĭ ƀing gơñu.
  12Lu ƀing sat ƀai anŭn kơsung blah ƀơi gah hơnuă kâo;
   ƀing gơñu ngă kar hăng ƀing gơñu ƀač čơđo̱ng kơ tơkai kâo,
   laih anŭn kar hăng ƀing gơñu pơdơ̆ng hĭ bơnư̆ toa pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo yơh.
  13Ƀing gơñu pơrai hĭ jơlan kâo tui anŭn kâo ƀu thâo tơklaih hĭ ôh;
   ƀing gơñu dưi hĭ yơh kiăng pơrai hĭ kâo,
   wơ̆t tơdah ƀu hơmâo hlơi pô ôh gŭm djru kơ ƀing gơñu.
  14Ƀing gơñu kơsung rai pơrai hĭ pơnăng anih pơgang kâo;
   ƀơi mông glưh pơčah anŭn ƀing gơñu li̱ng lip mŭt.
  15Kâo huĭ bra̱l biă mă,
   laih anŭn ƀing arăng ƀu pơpŭ kơ kâo dơ̆ng tah tui anŭn kâo jing kar hăng angĭn puh pơđuaĭ hĭ,
   tơlơi pơdrŏng săh kâo rơngiă hĭ thĕng kar hăng kơthul yơh.

  16“Tui anŭn, ră anai kâo tơdu laih anŭn jĕ či đŭt hĭ laih;
   amăng abih khul hrơi kâo ăt tŏ tui tŭ tơnap tap nanao yơh.
  17Amăng mlam khul tơlang kâo ruă nuă biă mă abih bang;
   khul tơlơi ruă ñe̱p kâo ƀu či pơdơi hĭ ôh.
  18Ơi Adai păn mă ao kâo kơtang biă mă;
   Ñu mă kâo ƀơi tơkuai ao kâo yơh.
  19Ñu glŏm hĭ kâo amăng lŏn glŭt,
   laih anŭn kâo jing hĭ kar hăng ƀruih lŏn hơbâo tơpur yơh.

  20“Kâo iâu kwưh ƀơi Ih tui anai, Ơ Ơi Adai hơi, samơ̆ Ih ƀu laĭ glaĭ kơ kâo ôh;
   kâo tơgŭ dŏ dơ̆ng, samơ̆ Ih lăng gle̱ng ƀơi kâo.
  21Ih ngă sat kơ kâo kơtang biă mă;
   Ih kơsung blah kâo kơtang biă mă yơh.
  22Ih hơñăk đĭ kâo laih anŭn puh pơđuaĭ hĭ kâo amăng angĭn;
   Ih tơng đĭ kâo amăng angĭn rơbŭ.
  23Kâo thâo krăn Ih či ngă brơi kơ kâo djai,
   jing truh pơ anih arăng pơkơčah laih kơ abih bang mơnuih hơdip yơh.

  24“Sĭt yơh ƀu hơmâo hlơi pô ôh kiăng pơrai hĭ mơnuih glưh pơčah kar hăng kâo anai
   tơdang ñu jing pô ƀu hơmâo tơlơi čang rơmang laih anŭn kwưh iâu kơ tơlơi arăng djru.
  25Kâo hơmâo hia laih kơ ƀing mơnuih rŭng răng.
   Kâo hơmâo rơngot hơning laih kơ ƀing mơnuih ƀun rin.
  26Tơdang kâo čang rơmang kơ tơlơi hiam, samơ̆ tơlơi truh sat yơh truh.
   Tơdang kâo dŏ krăp kơ tơlơi bơngač, samơ̆ tơlơi mơmŏt yơh truh.
  27Tơlơi rŭng răng biă mă laih anŭn ƀu či pơdơi hĭ ôh
   kâo tŭ gleh tơnap amăng abih khul hrơi.
  28Kâo rơbat nao rơngot hơning kar hăng ƀu hơmâo yang hrơi pơčrang yơh
   kâo dŏ dơ̆ng amăng ƀing pơjơnum glaĭ laih anŭn kwưh kơ tơlơi djru.
  29Kâo ur grao kar hăng khul asâo glai,
   laih anŭn mơñi čŏk kar hăng khul čim tŏ pơ tơdron ha̱r yơh.
  30Klĭ kâo jing hĭ hơtăm laih anŭn rŭh hĭ mơ̆ng drơi jan kâo;
   drơi jan kâo duăm ruă hĭr hăr yơh.
  31Ră anai kâo kơnơ̆ng dưi pĕ tơlơi adoh rơngot hơning hăng go̱ng trưng kâo,
   laih anŭn ayŭ čŏk hia hăng đing klơt kâo yơh.