18

Auv-Guaav Tov Siemv Zuiz Jien Nyei Waac-Beiv

1Yesu aengx longc naaiv diuh waac-beiv njaaux ninh nyei sai-gorx mbuo oix zuqc zanc-zanc daux gaux, maiv dungx hnyouv namx. 2Ninh gorngv, “Maaih norm mungv maaih dauh siemv zuiz jien. Ninh maiv gamh nziex Tin-Hungh, yaac maiv mangc haaix dauh nyei hmien. 3Yiem wuov norm mungv maaih dauh auv-guaav zanc-zanc daaih lorz wuov dauh siemv zuiz jien gorngv, ‘Maaih mienh gox yie, tov longc baengh fim nyei leiz tengx yie mbenc sung.’
4“Tov lauh haic aqv, siemv zuiz jien yaac maiv kangv tengx. Zoux gau, ninh yiem hnyouv hnamv, ‘Yie maiv gamh nziex Tin-Hungh yaac maiv mangc haaix dauh nyei hmien. 5Mv baac naaiv dauh auv-guaav ba'laqc daaih ceux-faanh yie haic. Maiv haih fungc zoux, oix zuqc tengx ninh baengh fim nyei mbenc. Maiv tengx nor, ninh ziouc zanc-zanc daaih la'nyauv yie kouv haic.’+”
6Ziouv aengx gorngv, “Muangx gaax, naaiv dauh maiv baengh fim nyei siemv zuiz jien nyei waac. 7Tin-Hungh maiv zeiz oix baengh fim nyei tengx ninh ginv daaih nyei yaac ziangh hnoi ziangh muonz jouh ninh wuov deix mienh fai? Tin-Hungh oix ngaih lauh cingx daaih tengx ninh mbuo fai? 8Yie mbuox meih mbuo, ninh zungv oix siepv-siepv nyei tengx baengh fim nyei mbenc sung. Mv baac yie, Baamh Mienh nyei Dorn, aengx daaih wuov zanc, yie duqv buatc yiem lungh ndiev maaih mienh sienx nyei fai?”

Faa^li^si Mienh Caux Siou Nzou-Zinh Nyei Mienh Nyei Waac-Beiv

9Maaih deix mienh ceng ninh mbuo ganh zoux kuv mienh, mangc piex ga'hlen mienh. Yesu ziouc gorngv naaiv diuh waac-beiv bun naaiv deix mienh muangx. 10Ninh gorngv, “Maaih i laanh mienh mingh zaangc Tin-Hungh nyei biauv daux gaux. Maaih laanh Faa^li^si Mienh, maaih laanh tengx Lomaa hungh jaa siou nzou-zinh nyei mienh. 11Faa^li^si Mienh souv jienv wuov daux gaux gorngv, ‘Tin-Hungh aah! Yie laengz zingh haic meih weic zuqc yie maiv hnangv ga'nyiec nyei mienh. Yie maiv mauv ga'naaiv, yaac maiv zoux hnyouv pien, yaac maiv hienx auv. Maaih deix mienh zoux naaiv deix jauv mv baac maiv zeiz yie. Yie yaac laengz zingh haic meih, yie maiv hnangv naaiv dauh siou nzou-zinh nyei mienh. 12Yietc norm leiz-baaix yie zei maiv nyanc haaix nyungc i nzunc. Yie duqv haaix nyungc, ziepc gouv yie bun yietc gouv meih.’
13“Mv baac siou nzou-zinh wuov dauh souv jienv wuov maengx go deix nyei. Ninh liemh maiv cau hmien mangc gu'nguaaic lungh. Ninh za'gengh haiz hnyouv nzauh haic ziouc sung buoz nzuei la'kuotv gorngv, ‘Tin-Hungh aah! Yie baamz zuiz camv haic aqv. Tov korv-lienh yie maah!’+”
14Yesu aengx gorngv, “Yie mbuox meih mbuo, siou nzou-zinh nyei mienh nzuonx nyei ziangh hoc ninh duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv. Mv baac wuov dauh Faa^li^si Mienh maiv duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv. Haaix dauh taaih ganh zoux hlo, Tin-Hungh oix bun wuov dauh zoux faix. Haaix dauh nyiemc ganh zoux faix, Tin-Hungh oix bun wuov dauh zoux hlo.”

Yesu Buang Waac Fu'jueiv

(Beiv mangc Matv^taai 19:13-15; Maako 10:13-16)

15Maaih deix mienh yaac dorh ninh mbuo nyei gu'nguaaz daaih oix Yesu maan. Sai-gorx mbuo buatc mienh hnangv naaiv nor zoux, sai-gorx mbuo ziouc gorngv ninh mbuo aqv. 16Mv baac Yesu heuc fu'jueiv daaih. Ninh gorngv, “Gunv bun fu'jueiv daaih lorz yie, maiv dungx laanh ninh mbuo saa. Weic zuqc haaix dauh longc ⟨Tin-Hungh zoux Ziouv gunv ninh⟩ se hnangv naaiv deix fu'jueiv nor. 17Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, haaix dauh maiv kangv hnangv dauh fu'jueiv longc Tin-Hungh zoux Ziouv gunv ninh, wuov dauh yietc liuz maiv duqv bieqc Tin-Hungh nyei guoqv.”

Butv-Zoih Mienh

(Beiv mangc Matv^taai 19:16-30; Maako 10:17-31)

18Maaih dauh zoux hlo nyei Yiutai Mienh naaic Yesu, “Baengh Fim nyei Fin-Saeng aah! Yie oix zuqc hnangv haaix nor zoux cingx duqv yietc liuz nyei maengc?”
19Yesu naaic ninh, “Meih weic haaix diuc heuc yie zoux baengh fim mienh? Cuotv liuz Tin-Hungh, maiv maaih haaix dauh baengh fim. 20Meih yaac hiuv duqv leiz-latc gorngv, ‘Maiv dungx hienx auv hienx nqox. Maiv dungx daix mienh. Maiv dungx zoux zaqc. Maiv dungx zoux jaav zorng-zengx. Oix zuqc tongx nimc diex maac.’ ”
21Wuov laanh mienh gorngv, “Naaiv deix leiz yietc zungv yie faix-faix nyei fiou taux ih zanc.”
22Yesu haiz hnangv naaiv gorngv, ninh ziouc mbuox wuov laanh mienh, “Aengx maaih yietc nyungc meih corc maiv gaengh zoux. Oix zuqc mingh maaic nzengc meih maaih nyei ga'naaiv, zorqv wuov deix nyaanh bun nqoi mienh jomc mienh. Hnangv naaiv meih ziouc maaih jaaix nyei ga'naaiv siou jienv tin-dorngh. Zoux liuz, daaih gan yie oc.”
23Wuov laanh mienh haiz naaiv deix waac ninh ziouc nzauh, weic zuqc ninh butv zoih haic. 24Yesu buatc ninh nzauh haic ziouc gorngv, “Butv-zoih mienh aqc duqv bieqc Tin-Hungh nyei guoqv. 25Lorh torh cunx jiex sim-mbiuic corc gauh hungh hec butv-zoih mienh bieqc Tin-Hungh nyei guoqv.”
26Maaih deix mienh haiz Yesu hnangv naaiv nor gorngv ziouc naaic gaax, “Hnangv naaic wuov nyungc, haaix dauh haih duqv njoux?”
27Yesu dau, “Baamh mienh maiv haih zoux nyei, Tin-Hungh haih zoux.”
28Bide ziouc gorngv, “Mangc gaax, yie mbuo guangc jienv yie mbuo nyei jaa-dingh daaih gan Sai-Diex.”
29Yesu gorngv mbuox ninh mbuo, “Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, haaix dauh weic Tin-Hungh nyei guoqv guangc biauv fai auv fai muoz-doic fai diex maac fai fu'jueiv, 30yiem naaiv seix ninh oix duqv gauh camv jiex ziex gouv. Nqa'haav hingv yaac oix duqv yietc liuz nyei maengc.”

Yesu Gorngv Da'faam Nzunc Ninh Oix Zuqc Daic

(Beiv mangc Matv^taai 20:17-19; Maako 10:32-34)

31Yesu dorh jienv wuov deix ziepc nyeic dauh sai-gorx mingh pien deix mbuox ninh mbuo, “Mbuo ih zanc mingh Ye^lu^saa^lem Zingh. Douc waac mienh fiev jienv gorngv yie, Baamh Mienh nyei Dorn, nyei yietc zungv sic ziouc cuotv daaih doix-diuc nzengc. 32Taux wuov yie oix zuqc mienh zorqv jiu bun Janx, zuqc mienh jatv, gorngv doqc ki, tuiv wuom-nzuih naetv yie. 33Ninh mbuo oix longc biaav-bin mborqv yaac zorqv yie daix guangc, mv baac nqa'haav buo hnoi yie aengx nangh daaih.”
34Yesu gorngv naaiv deix waac, sai-gorx mbuo maiv hiuv duqv gorngv haaix nyungc. Naaiv deix waac nyei eix leiz se hnangv meiv jienv nor, sai-gorx mbuo cingx daaih maiv bieqc hnyouv.

Yesu Zorc Longx M'zing Maengh Nyei Mienh

(Beiv mangc Matv^taai 20:29-34; Maako 10:46-52)

35Yesu mingh aav lamh taux Ye^li^ko Zingh, maaih dauh m'zing maengh nyei mienh zueiz wuov jauv-hlen tov nyanc. 36Haiz mienh camv jiex jauv ninh naaic gaax, “Mienh zoux haaix nyungc?”
37Mienh mbuox ninh, “Naa^saa^letv Mungv nyei Yesu jiex naaiv.”
38Wuov dauh m'zing maengh mienh ziouc heuc, “Ndaawitv Hungh nyei Zeiv-Fun, Yesu aah! Korv-lienh yie maah!”
39Mingh ndaangc wuov deix hemx ninh, “Maiv dungx ko lo maah!” Mv baac ninh jaa heuc gauh mbui deix, “Ndaawitv nyei Zeiv-Fun aah! Korv-lienh yie maah!”
40Yesu ziouc dingh jienv wuov mbuox mienh dorh ninh daaih. Taux fatv deix, Yesu naaic gaax ninh, 41“Meih oix yie tengx haaix nyungc meih?”
 Ninh dau, “Domh Gorx aah! Yie oix mangc duqv buatc.”
42Yesu mbuox ninh, “Ih zanc meih mangc duqv buatc aqv. Laaix meih sienx yie, meih nyei m'zing ziouc longx.”
43Ninh liemh zeih haih mangc duqv buatc ziouc gan jienv Yesu mingh, ceng jienv Tin-Hungh mingh. Zuangx mienh buatc naaiv deix sic, ninh mbuo yietc zungv ziouc ceng Tin-Hungh.