23

Yesu Yiem Bilaatv Nyei Nza'hmien

(Beiv mangc Matv^taai 27:1-2, 11-14; Maako 15:1-5; Yo^han 18:28-38)

1Gunv Sic Wuic nyei mienh yietc zungv ziouc jiez sin dorh Yesu mingh Bilaatv Zungx wuov. 2Yiem wuov ninh mbuo gox Yesu. Ninh mbuo gorngv, “Yie mbuo buatc naaiv laanh mienh nduov yie mbuo nyei baeqc fingx zoux dorngc. Ninh yaac mbuox ninh mbuo maiv zuqc cuotv nzou-zinh bun Lomaa Domh Ziuh Hungh, yaac gorngv ninh ganh zoux Giduc yaac zoux dauh hungh.”
3Bilaatv ziouc naaic gaax Yesu, “Meih gengh zoux Yiutai Mienh nyei hungh fai?”
 Yesu dau, “Se hnangv meih gorngv nor.”
4Bilaatv ziouc gorngv mbuox ⟨sai mienh bieiv⟩ yaac mbuox zuangx mienh, “Yie zaah maiv cuotv naaiv laanh mienh maaih haaix nyungc zuiz.”
5Mv baac ninh mbuo njiec qaqv jaa gorngv, “Naaiv laanh mienh njaaux nyei leiz bun zuangx mienh lunc nzengc. Ninh njaaux gormx Yu^ndie Deic, yiem wuov Gaa^li^li Saengv jiez gorn, ih zanc zungv njaaux taux naaiv daaih aqv.”
6Bilaatv haiz ninh mbuo hnangv naaiv nor gorngv ninh ziouc naaic gaax, “Naaiv dauh se Gaa^li^li Mienh?” 7Bilaatv hiuv duqv Yesu zoux Helotv Hungh nyei baeqc fingx, ninh ziouc fungx Yesu mingh taux Helotv wuov. Wuov zanc Helotv yaac yiem Ye^lu^saa^lem Zingh.

Yesu Yiem Helotv Nyei Nza'hmien

8Helotv buatc Yesu ziouc a'hneiv haic aqv, weic zuqc kungx haiz mienh gorngv hnangv. Maiv gaengh duqv buatc yietc nzunc. Ninh yaac oix buatc Yesu zoux deix mbuoqc horngh nyei sic. 9Helotv ziouc naaic camv-nyungc nyei mv baac Yesu maiv dau yietc joux.
10Sai mienh bieiv caux njaaux leiz nyei fin-saeng souv jienv wuov, qaqv gox Yesu. 11Helotv caux ninh nyei baeng mangc piex, huotv ninh, zoux doqc bun ninh. Ninh mbuo zorqv deix nzueic haic nyei lui tengx ninh zuqv jienv aengx fungx ninh nzuonx Bilaatv wuov. 12Zinh ndaangc Bilaatv caux Helotv zoux win-jaa. Mv baac dongh naaic hnoi ninh mbuo zoux longx daav loz-gaeng .

Bilaatv Dingc Bun Mienh Daix Yesu

(Beiv mangc Matv^taai 27:15-26; Maako 15:6-15; Yo^han 18:39-19:16)

13Bilaatv heuc sai mienh bieiv caux jien-fouv caux baeqc fingx daaih gapv zunv 14gorngv mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo dorh naaiv laanh mienh taux yie naaiv gox ninh. Meih mbuo gorngv ninh coqv baeqc fingx lunc nzengc. Ih zanc yiem naaiv meih mbuo nyei nza'hmien yie zaah liuz. Dongh meih mbuo gox ninh wuov deix sic, yie maiv buatc ninh dorngc haaix nyungc. 15Helotv yaac fih hnangv nyei maiv buatc ninh maaih haaix nyungc dorngc nyei dorngx, weic zuqc ninh fungx Yesu daaux nqaang nzuonx mbuo naaiv. Mangc gaax, naaiv laanh mienh maiv dorngc haaix nyungc zuiz zic duqv daix lorqc. 16Hnangv naaic, yie bun baeng mborqv liuz ziouc bungx ninh aqv.” 17Hnyangx-hnyangx taux ⟨Siex Maengc Zipv,⟩ Bilaatv oix zuqc bungx dauh zuiz-mienh cuotv bun baeqc fingx. 18Zuangx mienh yietc zungv nauc jienv kih kungx kaatv nyei gorngv, “Daix naaiv dauh aqv. Bungx Mbaa^lapv^mbatc bun yie mbuo.” 19Naaiv dauh Mbaa^lapv^mbatc ceux lunc zingh gu'nyuoz yaac daix jiex mienh cingx daaih zuqc wuonx jienv loh.
20Bilaatv maaih hnyouv oix bungx Yesu, ninh ziouc gorngv hlo nyei mbuox zuangx mienh. 21Mv baac ninh mbuo aengx nih nungx nauc nyei heuc jienv gorngv, “Dorh ninh mingh ding jienv! Dorh ninh mingh ding jienv ziepc nzaangc jaax!”
22Bilaatv aengx gorngv da'faam nzunc, “Wuov nyungc, ninh zoux dorngc haaix nyungc zuiz? Yie gengh maiv buatc ninh dorngc haaix nyungc zic duqv daix ninh lorqc. Yie ziouc bun yie nyei baeng mborqv liuz, bungx nqoi ninh aqv.”
23Mv baac zuangx mienh yietc zei kih kungx kaatv nyei gorngv oix zuqc dorh Yesu mingh ding jienv ziepc nzaangc jaax. Zuangx mienh heuc taux hingh. 24Bilaatv ziouc dingc ei ninh mbuo tov nyei zoux. 25Ninh bungx ninh mbuo tov wuov dauh, dongh laaix ceux lunc zingh gu'nyuoz daix jiex mienh, zuqc wuonx jienv loh wuov dauh. Ninh aengx zorqv Yesu jiu bun ninh mbuo, sueih ninh mbuo zoux.

Yesu Zuqc Ding Ziepc Nzaangc Jaax

(Beiv mangc Matv^taai 27:32-44; Maako 15:21-32; Yo^han 19:17-27)

26Ninh mbuo dorh Yesu cuotv jauv wuov zanc, buangh zuqc dauh Sailin Mienh, mbuox heuc Simon, yiem wuov naah daaih oix bieqc zingh. Baeng ziouc caa daaih zorqv ziepc nzaangc jaax lorngx jienv Simon nyei mba'dauh, aapv ninh ndaam gan jienv Yesu mingh.
27Mienh camv nyei yaac gan jienv Yesu mingh. Maaih deix m'sieqv dorn yaac nyiemv duqv kouv haic weic zuqc ninh mbuo korv-lienh haic Yesu. 28Yesu huin nzuonx daaih gorngv, “Ye^lu^saa^lem Zingh nyei m'sieqv dorn aah! Meih mbuo maiv dungx weic yie nyiemv oc. Oix zuqc weic meih mbuo ganh caux meih mbuo nyei fu'jueiv nyiemv hnangv. 29Weic zuqc ziangh hoc oix taux, mienh oix gorngv, ‘Maiv haih maaih saeng-yungz nyei wuov deix, caux maiv gaengh yungz jiex gu'nguaaz wuov deix, aengx caux maiv bun gu'nguaaz hopv jiex nyorx wuov deix m'sieqv dorn maaih njien-youh aqv.’ 30Taux wuov zanc mienh oix gorngv mbuox domh zorng,
  ‘Mbaang daaih ndapv yie mbuo maah!’
Aengx heuc fiuv-mbong,
  ‘Biopv jienv yie mbuo aqv.’
31Se gorngv ndiangx nyiemz nyei ziangh hoc ninh mbuo zungv hnangv naaiv zoux, ndiangx-kou-nqaai oix hnangv haaix nor?”
32Ninh mbuo aengx dorh i dauh zuiz-mienh mingh caux Yesu yietc jauv daix. 33Ninh mbuo mingh taux norm dorngx mbuox heuc M'nqorngv-Korqv Dorngx, zorqv Yesu ding jienv ziepc nzaangc jaax. Aengx ding wuov deix i dauh zuiz-mienh yiem Yesu nyei ga'hlen. Maaih dauh yiem mbiaauc maengx, maaih dauh yiem zaaix maengx. 34Yesu gorngv, “Aa Die aah! Tov Die guangc nqoi ninh mbuo nyei zuiz, weic zuqc ninh mbuo zoux nyei ninh mbuo maiv hiuv.”
 Ninh mbuo yaac zorqv Yesu nyei lui-houx daaih ndouv mangc weic bun nqoi.
35Zuangx mienh souv jienv wuov mangc. Mv baac zoux hlo wuov deix Yiutai Mienh jatv ninh. Ninh mbuo gorngv, “Ninh njoux duqv mienh. Se gorngv ninh dongh Tin-Hungh Ginv Daaih nyei Giduc, bun ninh njoux ninh ganh maah!”
36Baeng yaac fih hnangv nyei huotv Yesu, aengx mingh fatv deix zorqv a'ngunc diuv-sui cunv bun ninh 37yaac gorngv, “Se gorngv meih za'gengh Yiutai Mienh nyei hungh nor, njoux meih ganh maah!”
38Yiem Yesu gu'nguaaic fiev jienv naaiv deix waac, “Naaiv dauh se Yiutai Mienh nyei hungh.”
39Caux Yesu ding jienv wuov deix i dauh zuiz-mienh maaih dauh gorngv doqc ki Yesu, “Meih zoux Giduc maiv zeiz? Njoux meih ganh yaac njoux yie mbuo maah!”
40Mv baac wuov dauh zuiz-mienh baav ninh gorngv, “Meih maiv gamh nziex Tin-Hungh? Mbuo lomh nzoih zuqc dingc zuiz daic. 41Weic mbuo se horpc nyei, puix duqv mbuo zoux nyei. Mv baac naaiv dauh maiv zoux dorngc haaix nyungc.”
42Ninh aengx gorngv mbuox Yesu, “Yesu aah! Meih daaih zoux hungh nyei ziangh hoc, tov jangx deix yie oc.”
43Yesu dau ninh, “Yie gorngv zien mbuox meih, ih hnoi meih duqv caux yie yiem orn-lorqc huingx.”

Yesu Daic Mi'aqv

(Beiv mangc Matv^taai 27:45-56; Maako 15:33-41; Yo^han 19:28-30)

44Wuov zanc aav lamh ziangx aanx nyei ziangh hoc, wuov norm deic-bung hmuangx nzengc taux njiec aanx buo norm ziangh hoc. 45Mba'hnoi yaac hmuangx mingh. Yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv wuov kuaaiv mbaeqc gaengh ndie yaac mbaaix zoux i maengx. 46Yesu heuc qiex hlo nyei gorngv, “Aa Die aah! Yie nyei lingh wuonh yie jiu yiem Die nyei buoz.” Hnangv naaiv gorngv liuz ziouc dangx qiex mi'aqv.
47Maaih dauh baeng-bieiv buatc naaiv deix sic cuotv ziouc ceng Tin-Hungh yaac gorngv, “Naaiv laanh mienh za'gengh! kuv mienh.” 48Gapv zunv mangc naaiv deix sic nyei zuangx mienh buatc sic hnangv naaiv nor cuotv, ninh mbuo ziouc nzauh haic, nzuei jienv la'kuotv nzuonx.
49Caux Yesu jiu zuoqc wuov deix mienh aengx caux yiem Gaa^li^li gan Yesu daaih wuov deix m'sieqv dorn souv jienv go deix nyei mangc naaiv deix sic.

Ninh Mbuo Zangx Yesu

(Beiv mangc Matv^taai 27:57-61; Maako 15:42-47; Yo^han 19:38-42)

50-51Maaih dauh Yu^ndie Saengv, Aa^li^maa^tie Mungv nyei mienh, mbuox heuc Yosepv. Ninh zoux dauh kuv mienh, gan longx Tin-Hungh nyei leiz yaac zanc-zanc zuov jienv Tin-Hungh daaih zoux Ziouv nyei hnoi taux. Ninh yaac zoux dauh Gunv Sic Wuic nyei mienh. Mv baac wuov deix gunv sic mienh caangh laangh dingc hnangv haaix nor zoux wuov zanc, Yosepv maiv tengx ninh mbuo gorngv.
52Yosepv mingh lorz Bilaatv tov Yesu nyei sei. 53Tov liuz ziouc mingh zorqv sei njiec daaih, longc la'maah ndie beu jienv fungx mingh zangx norm zuqc daaih nyei la'bieiv-zouv. Naaiv norm zouv maiv gaengh zangx jiex yietc dauh janx-daic. 54Wuov hnoi se liuc leiz jiex Dingh Gong nyei Hnoi, Dingh Gong Hnoi oix taux aqv.
55Yiem Gaa^li^li gan Yesu daaih wuov deix m'sieqv dorn gan jienv Yosepv mingh mangc zouv, yaac mangc ninh mbuo hnangv haaix nor an Yesu nyei sei. 56Mangc liuz ninh mbuo ziouc nzuonx mingh mbenc jienv ndaang nyei ndie, ndaang nyei youh, oix dorh mingh hietv Yesu nyei sei. Taux Dingh Gong Hnoi, ninh mbuo ziouc ei leiz-latc dingh gong.