17

Baamz Zuiz Nyei Jauv

(Beiv mangc Matv^taai 18:6-7, 21-22; Maako 9:42)

1Yesu gorngv mbuox sai-gorx mbuo, “Nduov mienh zoux dorngc nyei sic ndongc haaix zungv oix maaih. Mv baac nduov mienh zoux dorngc wuov dauh oix zuqc kouv aqv. 2Zorqv morc ndiux jienv ninh nyei jaang bungx njiec koiv gauh longx bun ninh nduov yietc dauh naaiv deix fu'jueiv-faix baamz zuiz. 3Meih mbuo oix zuqc faix fim.
 “Se gorngv meih nyei gorx-youz zoux dorngc meih, meih oix zuqc kuinx ninh. Ninh goiv hnyouv guangc zuiz nor, oix zuqc guangc bun ninh.
4Gorngv hnangv ninh yietc hnoi dorngc meih siec nzunc, mouz nzunc daaih nyiemc gorngv, ‘Yie laengz dorngc aqv,’ meih zungv oix zuqc guangc bun ninh.”

Sienx Fim Henv

5⟨Gong-zoh⟩ mbuo mbuox Ziouv, “Tov bun yie mbuo sienx gauh henv deix oc.”
6Ziouv dau, “Se gorngv meih mbuo maaih sienx fim lomh yietc norm lai-jaaix nyim nor, meih mbuo haih mbuox naaiv diuh saeng-forng ndiangx, ‘Liemh nzungh baeng cuotv suiv mingh zuangx wuov koiv gu'nyuoz maah!’ Ndiangx zungv oix zuqc muangx meih nyei waac.

Bou Zoux Nyei Gong

7“Se gorngv meih mbuo haaix dauh maaih dauh bou cuotv mingh laih lingh fai bungx ba'gi yungh. Yiem ndeic nzuonx daaih meih ziouc mbuox ninh, ‘Meih gunv zueiz jienv nyanc hnaangx aqv’ fai? 8Maiv zeiz lorqc. Meih zungv oix mbuox ninh, ‘Zouv zuoqc lai-hnaangx mbenc daaih bun yie nyanc, yaac oix zuqc tengx yie dinh lai-hnaangx. Zuov yie nyanc beuv hopv beuv meih m'daaih nqa'haav nyanc.’ 9Bou ei jienv ziouv paaiv nyei waac zoux, ziouv oix zuqc laengz zingh ninh fai? 10Meih mbuo yaac fih hnangv nyei. Meih mbuo zoux ziangx paaiv daaih nyei gong oix zuqc gorngv, ‘Yie mbuo zoux bou hnangv. Naaiv deix gong m'daaih horpc zuqc yie mbuo zoux.’+”

Yesu Zorc Ziepc Dauh Mienh

11Yesu mingh Ye^lu^saa^lem Zingh ninh yangh Saa^maa^lie Deic caux Gaa^li^li deic nyei gapv-jaaix mingh. 12Bieqc norm laangz wuov zanc, maaih ziepc dauh butv ⟨gomh huv baengc⟩ nyei mienh buangh zuqc Yesu. Ninh mbuo souv jienv go deix nyei 13heuc, “Yesu aah! Ziouv aah! Korv-lienh deix yie mbuo maah!”
14Yesu buatc ziouc gorngv, “Mingh bun sai mienh zaah mangc meih mbuo nyei sin oc.”
 Ninh mbuo gan jienv jauv mingh wuov zanc, baengc ziouc longx mi'aqv.
15Maaih dauh buatc ninh ganh longx nzengc ziouc liemh zeih daaux nqaang nzuonx, longc qiex hlo nyei ceng jienv Tin-Hungh daaih.
16Taux Yesu wuov, ninh ziouc mbaapv njiec ndau laengz zingh haic Yesu. Naaiv dauh mienh se Saa^maa^lie Janx.
17Yesu gorngv, “Maaih ziepc dauh zorc longx nzengc maiv zeiz? Wuov deix nduoh dauh ni? 18Cuotv liuz naaiv dauh ganh fingx mienh, maiv maaih haaix dauh daaux nqaang daaih ceng Tin-Hungh fai?”
19Yesu aengx gorngv mbuox wuov laanh mienh, “Jiez sin daaih nzuonx aqv oc. Weic meih sienx kaux yie, meih nyei baengc longx nzengc mi'aqv.”

Tin-Hungh Daaih Zoux Ziouv

(Beiv mangc Matv^taai 24:23-28, 37-41)

20Maaih deix Faa^li^si Mienh naaic gaax Yesu, “Tin-Hungh taux haaix zanc cingx daaih zoux Ziouv gunv mienh?” Yesu dau, ⟨“Tin-Hungh daaih zoux Ziouv gunv mienh⟩ maiv zeiz m'zing mangc duqv buatc. 21Maiv maaih haaix dauh haih gorngv, ‘Mangc maah! Yiem naaiv!’ fai ‘Mangc maah! Yiem wuov!’ weic zuqc Tin-Hungh ih zanc yiem meih mbuo mbu'ndongx zoux Ziouv.”
22Yesu aengx mbuox ninh nyei sai-gorx mbuo, “Hnoi-nyieqc oix taux, meih mbuo oix duqv buatc yie, Baamh Mienh nyei Dorn, nyei yietc norm hnoi, mv baac meih mbuo maiv duqv buatc. 23Mienh oix mbuox meih mbuo, ‘Mangc maah! Yiem wuov!’ fai ‘Mangc maah! Yiem naaiv!’ Mv baac maiv dungx cuotv mingh gan ninh mbuo. 24Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, daaih wuov norm hnoi oix hnangv borngz mba'lingc yiem naaiv bung lungh taux wuov bung lungh. 25Mv baac yie, Baamh Mienh nyei Dorn, oix zuqc siouc ziex nyungc kouv ndaangc, yaac zuqc ih jaax nyei mienh nqemh.
26“Noyaa nyei lungh ndiev hnangv haaix nor, yie, Baamh Mienh nyei Dorn, daaih wuov deix hnoi yaac hnangv wuov nor. 27Noyaa nyei lungh ndiev, mienh nyanc yaac hopv, bungx sieqv gorngv auv, zoux cing-jaa, taux Noyaa bieqc nzangv wuov hnoi. Yiem nzangv ga'nyiec nyei yietc zungv zuqc mbiungc-suiv-imx yiemx daic nzengc.
28“Lotv nyei lungh ndiev yaac fih hnangv nyei. Mienh yaac nyanc yaac hopv, maaiz maaic, zuangx ga'naaiv, gomv biauv. 29Mv baac Lotv cuotv ⟨So^ndom Zingh⟩ wuov hnoi, maaih douz caux hungh yiem wuov lungh ndortv njiec daaih buov mietc nzengc ninh mbuo yietc zungv. 30Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, hinc cuotv wuov hnoi yaac oix hnangv wuov nor.
31“Wuov hnoi haaix dauh yiem biauv-ngorh njiec, liemh maiv dungx bieqc biauv zorqv yiem biauv nyei ga'naaiv. Haaix dauh yiem ndeic yaac maiv dungx nzuonx mingh zorqv haaix nyungc. 32Jangx jienv Lotv nyei auv! 33Haaix dauh hnamv njoux ganh nyei maengc, wuov dauh ziouc zuqc guangc maengc. Haaix dauh nyunc guangc ninh ganh nyei maengc, wuov dauh ziouc duqv ninh nyei maengc cuotv. 34Yie mbuox meih mbuo, maaih i dauh mienh juangc coux bueix, oix zipv dauh mingh, guangc dauh yiem wuov. 35Maaih i dauh m'sieqv dorn morc maeqc, oix zipv dauh mingh, guangc dauh yiem wuov. 36Maaih i dauh mienh yiem ndeic, oix zipv dauh mingh, guangc dauh yiem wuov.”
37Sai-gorx mbuo naaic gaax, “Sai-Diex aah! Naaiv deix sic oix zuqc yiem haaix cuotv?”
 Yesu dau, “Ga'naaiv-daic yiem haaix, domh jaangv-ngongh yaac yiem wuov.”