7

Yesu Zorc Longx Lomaa Baeng-Bieiv Nyei Bou

(Beiv mangc Matv^taai 8:5-13)

1Yesu gorngv naaiv deix yietc zungv waac mbuox liuz zuangx mienh, ninh ziouc mingh Kaa^be^naa^um Mungv. 2Yiem wuov norm mungv maaih dauh Lomaa baeng-bieiv. Ninh maaih dauh bou maiv longx kouv nyei, oix daic haic aqv. Baeng-bieiv yaac hnamv haic naaiv dauh bou. 3Ninh haiz mienh gorngv Yesu nyei jauv-louc, ziouc heuc Yiutai Mienh nyei ⟨mienh gox⟩ mingh tov Yesu daaih tengx zorc ninh nyei bou nyei baengc. 4Mingh taux Yesu wuov, naaiv deix mienh gox qaqv tov Yesu. Ninh mbuo gorngv, “Naaiv dauh baeng-bieiv puix duqv meih tengx ninh. 5Ninh hnamv haic mbuo Yiutai Mienh, zungv zoux norm wuic dorngh bun yie mbuo.”
6Yesu ziouc gan jienv ninh mbuo mingh aqv. Mingh gau, leih biauv maiv nangc go, naaiv dauh baeng-bieiv mbuox ninh nyei doic mingh mbuox Yesu, “Domh Gorx aac, maiv zuqc la'nyauv meih ganh aqv. Yie maiv puix zipv meih bieqc yie nyei biauv. 7Weic naaiv yie zungv haiz liemh maiv puix mingh buangh meih. Domh Gorx kungx gorngv cuotv hnangv, yie nyei bou ziouc longx aqv. 8Yie ganh yaac yiem domh baeng-bieiv nyei buoz-ndiev, yaac maaih baeng camv yiem yie nyei ga'ndiev maengx. Yie heuc naaiv dauh mingh, ninh ziouc mingh. Heuc wuov dauh daaih, ninh ziouc daaih. Heuc yie nyei nouh zoux naaiv, ninh ziouc zoux aqv.”
9Yesu haiz ninh hnangv naaiv nor gorngv ziouc mbuoqc horngh haic. Ninh huin hmien mangc yaac gorngv mbuox gan ninh daaih wuov deix zuangx mienh, “Yie mbuox meih mbuo, yie maiv gaengh buatc jiex mienh sienx ndongc naaic longx. Liemh I^saa^laa^en Mienh yaac maiv maaih yietc dauh.”
10Baeng-bieiv paaiv mingh lorz Yesu wuov deix mienh nzuonx taux biauv ziouc buatc wuov dauh bou longx mi'aqv.

Yesu Heuc Auv-Guaav Nyei Ndoqc Dorn Nangh Daaih

11Nqa'haav maiv lauh, Yesu aengx mingh taux norm mungv, mbuox heuc Naa^in. Ninh nyei sai-gorx mbuo caux mienh camv nyei gan jienv mingh. 12Yesu mingh taux mungv nyei zingh laatc gaengh ndaangc, buangh zuqc mienh gaeng jienv janx-daic cuotv. Wuov dauh janx-daic se auv-guaav nyei ndoqc dorn, yaac maaih wuov norm mungv nyei mienh camv tengx auv-guaav fungx janx-daic mingh. 13Ziouv buatc wuov dauh auv-guaav, ninh gengh! korv-lienh haic ziouc mbuox ninh, “Maiv dungx nyiemv aqv oc.”
14Gorngv liuz, Yesu mingh maan benv. Gaeng hniev mienh ziouc dingh jienv wuov. Yesu gorngv, “Youz aah! Yie mbuox meih, jiez sin daaih maah!” 15Daic mingh wuov dauh mienh ziouc nangh daaih jiez sin zueiz jienv wuov gorngv waac. Yesu yaac jiu bun ninh nyei maa mi'aqv.
16Zuangx mienh gamh nziex haic ziouc ceng Tin-Hungh gorngv, “Maaih dauh zoux hlo nyei ⟨douc waac mienh⟩ cuotv daaih yiem yie mbuo mbu'ndongx,” yaac gorngv, “Tin-Hungh daaih tengx ninh nyei baeqc fingx aqv.” 17Yesu zoux naaiv deix sic nyei fienx sing buangv Yu^ndie Deic caux huing nzuonx nyei dorngx.

Tengx Mienh Jiex Wuom Nyei Leiz Wuov Dauh Yo^han Paaiv Mienh Mingh Naaic Yesu

(Beiv mangc Matv^taai 11:2-19)

18Yo^han nyei sai-gorx gorngv nzengc naaiv deix jauv-louc bun Yo^han muangx. Yo^han ziouc heuc i dauh ninh nyei sai-gorx daaih 19yaac paaiv ninh mbuo mingh naaic Ziouv, “Meih dongh oix daaih wuov dauh fai? Fai yie mbuo corc oix zuqc zuov ganh dauh?”
20Naaiv deix i dauh mienh mingh taux Yesu wuov aengx gorngv, “Tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han paaiv yie mbuo daaih naaic meih, ‘Meih dongh oix daaih wuov dauh fai? Fai yie mbuo corc oix zuqc zuov ganh dauh?’+”
21Doix wuov zanc Yesu tengx mienh camv zorc ninh mbuo nyei nyungc-nyungc baengc. Zuqc mienv muoqv nyei mienh ninh yaac zorc longx, yaac tengx m'zing maengh m'zing mbuov nyei mienh haih mangc duqv buatc. 22Yesu dau Yo^han paaiv mingh nyei mienh, “Nzuonx mingh gorngv meih mbuo buatc liuz haiz liuz naaiv deix jauv-louc bun Yo^han muangx oc. Mbuox ninh, m'zing maengh m'zing mbuov nyei mienh haih mangc duqv buatc. Zaux mbai nyei haih yangh jauv aqv. ⟨Butv gomh huv baengc⟩ wuov deix zorc longx nzengc. M'normh ndung nyei yaac haih muangx duqv haiz. Daic mingh nyei mienh aengx nangh daaih. Mienh jomc mienh yaac duqv haiz kuv fienx. 23“Haaix dauh maiv nqemh yie, wuov dauh maaih njien-youh aqv.”
24Yo^han paaiv daaih wuov deix i laanh mienh nzuonx mi'aqv. Yesu yiem wuov gorngv Yo^han nyei jauv-louc mbuox zuangx mienh. Ninh gorngv, “Meih mbuo cuotv mingh deic-bung-huaang, meih mbuo mingh oix mangc haaix nyungc? Mingh mangc diuh nziaaux buonc dongz nyei luoqc diqc fai? 25Meih mbuo mingh mangc haaix nyungc? Mangc dauh m'jangc dorn zuqv ciouh zuqv dunc fai? Zuqv ciouh zuqv dunc zoux fioux-zoih wuov deix yiem hungh dinc hnangv lorqc. 26Meih mbuo cuotv mingh oix buatc haaix nyungc? Oix buatc dauh douc waac mienh zeiz nyei saah? Zeiz nyei. Mv baac, meih mbuo oix buatc wuov dauh, ninh zungv gauh hlo douc waac mienh. 27Ging-Sou fiev jienv gorngv,
  ‘Yie oix paaiv yie nyei douc fienx mienh
   mingh ndaangc liuc leiz meih nyei jauv.’
se dongh naaiv dauh aqv.”
28Yesu aengx gorngv, “Yie mbuox meih mbuo, cuotv seix daaih yiem jiex baamh gen nyei mienh, Yo^han gauh hlo jiex. Mv baac yiem ⟨Tin-Hungh nyei guoqv⟩ zoux gauh faix jiex wuov dauh, ninh corc gauh hlo jiex Yo^han.”
29Zuangx mienh caux jienv tengx Lomaa hungh jaa siou nzou-zinh nyei mienh haiz Yesu nyei waac, ninh mbuo gorngv Tin-Hungh nyei za'eix se horpc nyei, weic zuqc zinh ndaangc ninh mbuo ganh yaac bun Yo^han tengx ninh mbuo jiex wuom nyei leiz. 30Mv baac ⟨Faa^li^si Mienh⟩ caux njaaux leiz nyei fin-saeng nqemh Tin-Hungh weic ninh mbuo liepc daaih nyei za'eix, ziouc maiv kangv bun Yo^han tengx ninh mbuo jiex wuom nyei leiz.
31Yesu aengx gorngv jienv mingh. Ninh gorngv, “Yie oix zuqc longc haaix nyungc beiv ih jaax nyei mienh? Ninh mbuo hnangv haaix nor? 32Ninh mbuo se hnangv fu'jueiv zueiz jienv hei-horngc, naaiv guanh heuc wuov guanh. Ninh mbuo gorngv,
  ‘Yie mbuo biomv hlauv-ndongh nux,
   meih mbuo yaac maiv cangx heix.
  Yie mbuo baaux biopv janx-daic nyei nzung,
   meih mbuo yaac maiv nyiemv.’
33Tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han daaih, ninh zei maiv nyanc haaix nyungc yaac maiv hopv a'ngunc diuv. Meih mbuo gorngv, ‘Ninh maaih mienv yiem ninh nyei sin.’ 34Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, daaih taux yaac nyanc yaac hopv, meih mbuo ziouc gorngv, ‘Mangc gaax, wuov laanh mienh kungx mauv nyanc mauv hopv nquin hnangv. Ninh yaac caux tengx Lomaa hungh jaa siou nzou-zinh nyei mienh caux mengh dauh waaic nyei mienh zoux doic.’ 35Haaix dauh laengz zipv Tin-Hungh nyei cong-mengh ziouc hiuv duqv wuov nyungc cong-mengh se zien aqv.”

Yesu Yiem Faa^li^si Mienh Wuov Dauh Simon Nyei Biauv

36Maaih dauh Faa^li^si Mienh heuc Yesu mingh caux ninh nyanc hnaangx. Yesu mingh taux ninh nyei biauv ziouc zueiz jienv wuov nyanc hnaangx aqv. 37Wuov norm mungv maaih dauh mengh dauh waaic nyei m'sieqv dorn. Ninh haiz gorngv Yesu yiem wuov dauh Faa^li^si Mienh nyei biauv nyanc hnaangx, ziouc dorh norm baengh dapv buangv youh ndaang, 38mingh souv jienv Yesu nyei nqa'haav nqaang, yiem ninh nyei zaux-hlen nyiemv, wuom-mueic ndiepv zuqc Yesu nyei zaux ndorn. Wuov dauh m'sieqv dorn ziouc longc ganh nyei mba'biei sortv nqaai yaac zom, aengx zorqv youh ndaang dox jienv Yesu nyei zaux.
39Heuc Yesu daaih nyanc hnaangx wuov dauh Faa^li^si Mienh buatc hnangv naaic, ziouc yiem hnyouv hnamv, “Se gorngv naaiv laanh mienh zoux douc waac mienh nor, ninh horpc zuqc hiuv duqv ih zanc hluo ninh nyei zaux naaiv dauh m'sieqv dorn se haaix dauh, yaac benx haaix nyungc m'sieqv dorn, weic zuqc naaiv dauh m'sieqv dorn se mengh dauh waaic nyei mienh.”
40Yesu gorngv mbuox wuov dauh Faa^li^si Mienh, “Simon aah! Yie maaih joux waac oix gorngv mbuox meih.”
 Simon dau, “Fin-Saeng aah! Gunv gorngv maah!”
41Yesu gorngv, “Maaih i laanh mienh qiemx dauh mienh nyei zaeqv. Maaih dauh qiemx hmz baeqv norm zinh. Maaih dauh qiemx hmz ziepc norm. 42I dauh zungv maiv maaih banh zeic jaauv maiv sung zaeqv. Zaeqv-ziouv ziouc ziang naaic guangc bun ninh mbuo i dauh mi'aqv. Wuov deix i dauh mienh, haaix dauh hnamv zaeqv-ziouv gauh camv?”
43Simon gorngv, “Daaix qiemx camv wuov dauh hnamv zaeqv-ziouv gauh camv mv bei.”
 Yesu gorngv, “Meih gorngv duqv zuqc nyei.”
44Yesu huin mangc wuov dauh m'sieqv dorn, aengx gorngv mbuox Simon, “Meih buatc naaiv dauh m'sieqv dorn nyei saah? Yie bieqc meih nyei biauv, meih maiv bun wuom yie nzaaux zaux. Mv baac naaiv dauh m'sieqv dorn longc ninh nyei wuom-mueic nzaaux yie nyei zaux aengx longc mba'biei tengx sortv nqaai. 45Meih zipv yie bieqc biauv yaac maiv zom yie, mv baac yie daaih taux, naaiv dauh m'sieqv dorn zom yie nyei zaux taux ih zanc. 46Meih maiv ⟨dox youh⟩ hietv yie nyei m'nqorngv mv baac naaiv dauh m'sieqv dorn dox youh ndaang hietv yie nyei zaux. 47Hnangv naaiv yie mbuox meih, ninh nyei zuiz ndongc naaic camv duqv guangc liuz aqv weic zuqc ninh hnamv yie camv. Mv baac haaix dauh duqv guangc zuiz zoqc wuov dauh hnamv gauh zoqc.”
48Yesu ziouc mbuox wuov dauh m'sieqv dorn, “Meih nyei zuiz duqv guangc liuz aqv.” 49Juangc dieh nyanc hnaangx nyei mienh, laanh mbuox laanh, “Naaic haaix dauh mienh laeh? Ninh haih guangc duqv mienh nyei zuiz.”
50Yesu mbuox wuov dauh m'sieqv dorn, “Laaix meih sienx yie, meih ziouc duqv njoux. Meih gunv baengh orn nyei mingh oc.”