3

Người teo tay

1Lần khác, Chúa Giê-xu đến hội trường, gặp một người bị teo bàn tay. 2Hôm ấy nhằm ngày thứ bảy, người ta chăm chú theo dõi xem Chúa có chữa bệnh cho người ấy không, để lấy cớ tố cáo Ngài.
3Chúa Giê-xu bảo người teo tay đứng dậy trước mặt mọi người, 4rồi quay sang hỏi họ: “Trong ngày thứ bảy, làm điều thiện là hợp pháp, hay làm điều ác? Ngày ấy nên cứu người hay hại người?” Nhưng không ai dám trả lời. 5Chúa đưa mắt nhìn họ, vừa giận vừa buồn vì họ dửng dưng trước khổ đau của đồng loại. Ngài bảo người teo tay: “Con xòe bàn tay ra!” Anh vâng lời, bàn tay liền được lành.
6Các thầy Biệt-lập ra về, liền họp với đảng Hê-rốt tìm mưu giết Chúa.

Chữa bệnh tại bờ biển

7Chúa Giê-xu và các môn đệ đến bờ biển. Một đoàn dân đông đảo từ Ga-li-lê, Giu-đê, 8Giê-ru-sa-lem, I-đu-mê, miền Đông sông Giô-đanh, và từ những nơi xa xôi như Ty-rơ, Si-đôn, đã nghe đồn về các phép lạ Chúa làm, nên kéo nhau đến gặp Ngài.
9Chúa dặn các môn đệ chuẩn bị một chiếc thuyền, phòng khi bị dân chúng xô đẩy, Ngài có thể lên thuyền. 10Chúa chữa lành cho nhiều người, nên vô số bệnh nhân chen lấn quanh Ngài, cố sờ Ngài cho được. 11Những người bị quỷ ám thấy Ngài liền quỳ xuống, lớn tiếng thưa: “Thầy là Con Thượng Đế!” 12Nhưng Chúa nghiêm cấm chúng không được nói cho người ta biết về Ngài.

Mười hai sứ đồ

13Chúa Giê-xu đi lên núi, gọi theo một số người Ngài lựa chọn. 14Chúa bổ nhiệm mười hai sứ đồ để họ theo Ngài thường xuyên, và sai họ đi công bố Phúc âm 15với quyền năng đuổi quỷ.
16Đây là tên mười hai sứ đồ:
Si-môn (Chúa đặt tên là Phê-rơ)
17Gia-cơ, con Xê-bê-đê
Giăng, em Gia-cơ (Chúa gọi hai anh em là Con của sấm sét)
18Anh-rê
Phi-líp
Ba-thế-lâm
Mã-thi
Thô-mai
Gia-cơ, con An-phê
Tha-đê
Si-môn, đảng viên Xê-lốt
19và Giu-đa ích-ca-ri-ốt (về sau phản Chúa)

Chúa và Quỷ vương

20Khi Chúa trở về nhà, dân chúng tụ họp mỗi lúc một đông, đến nỗi Ngài không có thì giờ ăn uống. 21Gia đình Ngài được tin, liền tìm cách cầm giữ Ngài, vì cho rằng Ngài bị mất trí.
22Nhưng các thầy dạy luật ở thủ đô về lại bảo: “Ông ấy bị quỷ Sa-tan ám, nên nhờ quyền của Quỷ vương để đuổi quỷ.” 23Chúa Giê-xu mời những người đó đến, giải thích: “Làm sao Sa-tan có thể đuổi Sa-tan? 24Một nước chia rẽ phải sụp đổ, 25một gia đình chia rẻ phải tan nát. 26Nếu Sa-tan chống lại Sa-tan, nước nó sẽ bị chia rẻ, không còn tồn tại nữa.
27“Không ai vào nhà một người chủ nô cường bạo để giải phóng đám nô lệ mà trước hết không trói người ấy lại. Nếu không thắng Sa-tan, không thì đuổi quỷ sứ của nó được.
28“Tôi quả quyết: mọi tội lỗi của loài người đều có thể được tha, ngay cả lời xúc phạm Chúa Cứu Thế. 29Nhưng ai xúc phạm đến Thánh Linh sẽ chẳng bao giờ được tha. Đó là một tội đời đời!”
30Chúa bảo thế, vì trong khi Ngài nhờ quyền năng Thánh Linh để đuổi quỷ, họ vẫn nói rằng Ngài nhờ Quỷ vương.

Mẹ và anh em Chúa

31,32Mẹ và các em Chúa đến thăm, thấy dân chúng quá đông đảo, nên cứ đứng bên ngoài, nhờ người gọi Ngài. Có người vào thưa: “Mẹ và các em Thầy ở phía ngoài, muốn gặp Thầy.”
33Chúa hỏi: “Ai là mẹ ta, ai là em ta?” 34Quay nhìn những người ngồi chung quanh, Ngài bảo: “Đấy là mẹ ta và anh em ta. 35Vì tất cả những người làm theo ý muốn Thượng Đế đều là anh em, chị em và mẹ ta.”