3

Yêsu Pơsuaih Mơnuih Jo Tơngan

(Mathiơ 12:9-14; Luk 6:6-11)

1Ƀơi hrơi pơkŏn dơ̆ng, Yêsu nao pơ sang jơnum pơtô laĭ. Pơ anih anŭn hơmâo sa čô mơnuih jo tơngan. 2Ƀing gơñu hlak dŏ hơduah sem tơhơnal tơlơi kiăng kơ phŏng kơđi kơ Yêsu, tui anŭn ƀing gơñu dŏ lăng pơñen tơdang Yêsu či pơsuaih hĭ pô jo anŭn ƀơi hrơi Saƀat mơ̆n thâo. 3Yêsu laĭ kơ pô jo tơngan anŭn tui anai, “Rơkâo kơ ih rai dŏ dơ̆ng bĕ ƀơi gah anăp kơ abih bang.”
4Giŏng anŭn, Yêsu tơña kơ ƀing gơñu tui anai, “Kâo tơña kơ ƀing gih, tui tơlơi juăt ta, amăng hrơi Saƀat ƀing ta dưi ngă hiam ƀôdah ngă sat, kiăng kơ pơklaih tơlơi hơdip ƀôdah pơrai hĭ tơlơi hơdip lĕ?” Samơ̆ ƀing gơñu ăt dŏ rơiăt đôč.
5Yêsu lăng jum dar pơ ƀing gơñu hăng tơlơi hil, ruă pran biă mă kơ hơdôm pran jua khăng gơñu, laih anŭn Ñu laĭ kơ pô jo tơngan anŭn tui anai, “Yơr tơbiă bĕ tơngan ih.” Gơ̆ yơr tơbiă laih anŭn tơngan gơ̆ suaih hĭ mơtam. 6Giŏng anŭn, ƀing Pharisai tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng anih anŭn laih anŭn čơdơ̆ng pơčrŏng sai hăng ƀing Hêrôd hiư̆m kiăng dưi pơdjai hĭ Yêsu.

Ƀing Mơnuih Lu Đuaĭ Tui Yêsu

7Yêsu đuaĭ hĭ hrŏm hăng ƀing ding kơna Ñu nao pơ ha̱ng ia dơnao laih anŭn hơmâo ƀing mơnuih lu mơ̆ng kwar Galilê đuaĭ tui Ñu. 8Tơdang ƀing gơñu hơmư̆ abih bang tơlơi Yêsu hlak ngă, hơmâo lu mơnuih rai mơ̆ng kwar Yudea, plei Yerusalaim, tring Idumea laih anŭn mơ̆ng anih tring gah adih kơ krong Yurdan wơ̆t hăng tring jum dar plei Tir hăng plei Sidôn mơ̆n. 9Yuakơ hơmâo lu mơnuih biă mă rai, tui anŭn Ñu pơtă kơ ƀing ding kơna Ñu prap pre brơi kơ Ñu sa boh sŏng anet kiăng kơ ƀing mơnuih lu ƀu pơkơhñet hĭ Ñu ôh. 10Laih anŭn dơ̆ng yuakơ Ñu hơmâo pơsuaih laih lu mơnuih, tui anŭn hơmâo lu mơnuih duăm ruă pơkơhñet rai kiăng kơ ruaih djơ̆ Ñu. 11Tơdang ƀing mơnuih yang sat ngă ƀuh Yêsu, ƀing gơñu bon kơkuh ƀơi anăp Ñu hăng ur kraih tui anai, “Ih jing Ană Ơi Adai.” 12Samơ̆ Yêsu khă kơ ƀing gơñu anăm ră ruai Ñu kơ arăng ôh.

Yêsu Ruah Mă Pluh-Dua Čô Ding Kơna

(Mathiơ 10:1-4; Luk 6:12-16)

13Giŏng anŭn, Yêsu đĭ pơ bŏl čư̆ laih anŭn iâu rai ƀing ding kơna Ñu ruah mă, tui anŭn ƀing gơñu rai pơ Ñu yơh. 14Yêsu ruah mă pluh-dua čô laih anŭn pơanăn ƀing gơ̆ jing ƀing ding kơna pơjao, kiăng kơ ƀing gơ̆ dưi dŏ hăng Ñu laih anŭn Ñu dưi pơkiaŏ ƀing gơ̆ nao pơtô pơblang, 15hăng hơmâo tơlơi dưi puh pơđuaĭ hĭ ƀing yang sat. 16Anai yơh jing anăn ƀing pluh-dua čô Ñu hơmâo ruah mă laih: Simôn, pô Yêsu pơanăn Pêtrôs, 17Yakơ ană đah rơkơi Zebedai hăng adơi ñu Yôhan, jing ƀing Yêsu pơanăn gơñu jing Boanêrges, kiăng laĭ ƀing Ană Đah Rơkơi Grŏm, 18Andre, Philip, Bartholomê, Mathiơ, Thômas, Yakơ ană Alphê, Thađê, Simôn Zealôt, 19laih anŭn Yudas Iskariôt, jing pô pơblư̆ lui hĭ Yêsu.

Yêsu Hăng Bêlsebul

(Mathiơ 12:22-32; Luk 11:14-23; 12:10)

20Giŏng anŭn, Yêsu hăng ƀing ding kơna Ñu mŭt amăng sa boh sang laih anŭn ƀing mơnuih lu ăt pơƀut glaĭ pơ anŭn dơ̆ng, tui anŭn tơl Ñu hăng ƀing ding kơna Ñu ƀu dưi ƀơ̆ng huă ôh. 21Tơdang ƀing adơi ai Ñu hơmư̆ kơ tơlơi anŭn, ƀing gơñu nao kiăng kơ mă Yêsu glaĭ, yuakơ ƀing gơñu laĭ tui anai, “Ñu jing hưt laih.”
22Samơ̆ ƀing nai pơtô tơlơi juăt, jing ƀing rai mơ̆ng plei Yerusalaim, laĭ tui anai, “Ñu jing mơnuih yang Bêlsebul ngă. Hăng tơlơi dưi mơ̆ng khua yang sat anŭn yơh ñu dưi puh pơđuaĭ hĭ yang sat.”
23Tui anŭn, Yêsu iâu rai ƀing gơñu laih anŭn pơhiăp hăng ƀing gơñu hăng tơlơi pơhơmutu tui anai, “Hiư̆m Satan dưi puh pơđuaĭ hĭ Satan lĕ? 24Tơdah sa boh dêh čar pơkăh pơpha tơdruă ñu pô, čar anŭn ƀu dưi dŏ kơjăp ôh. 25Tơdah sa boh sang anŏ pơkăh pơpha tơdruă gơñu pô, sang anŏ anŭn ƀu dưi dŏ kơjăp ôh. 26Laih anŭn tơdah Satan pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu pô, ñu ƀu dưi dŏ kơjăp ôh laih anŭn tơlơi hơnăl tuč ñu či truh yơh. 27Sĭt yơh, ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi mŭt pơ sang pô kơtang hăng mă pơđuaĭ hĭ dram gơnam pô kơtang anŭn tơdah ñu anŭn ƀu akă hĭ ôh pô kơtang anŭn hlâo. Giŏng anŭn, ñu anŭn dưi klĕ mă sang pô kơtang anŭn yơh. 28Kâo laĭ hăng ƀing gih sĭt biă mă, abih bang tơlơi soh laih anŭn tơlơi ƀrưh mơhiăh mơnuih mơnam pơhiăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ơi Adai, ƀing gơñu dưi tŭ tơlơi pap brơi yơh, 29samơ̆ hlơi pơhiăp ƀrưh mơhiăh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Yang Bơngăt Hiam, ñu anŭn ƀu dưi tŭ tơlơi pap brơi ôh. Ñu anŭn soh hĭ truh kơ hlŏng lar yơh.”
30Yêsu laĭ tui anŭn yuakơ ƀing gơñu hơmâo laĭ laih hăng Ñu tui anai, “Ñu hơmâo yang sat ngă.”

Amĭ Hăng Ƀing Adơi Yêsu

(Mathiơ 12:46-50; Luk 8:19-21)

31Giŏng anŭn, amĭ Yêsu hăng ƀing adơi Ñu truh pơ sang Ñu hlak pơtô pơblang. Ƀing gơñu dŏ pơ gah rơngiao sang laih anŭn pơđar kơ arăng nao iâu brơi Yêsu brơi kơ ƀing gơñu. 32Ƀing mơnuih lu hlak dŏ jum dar Ñu laih anŭn ƀing arăng laĭ pơthâo kơ Yêsu tui anai, “Amĭ Ih hăng ƀing adơi Ih dŏ pơ rơngiao hlak hơduah sem Ih.”
33Ñu tơña tui anai, “Hlơi jing amĭ Kâo laih anŭn ƀing adơi Kâo lĕ?”
34Giŏng anŭn, Ñu lăng nao pơ ƀing mơnuih dŏ jum dar Ñu laih anŭn laĭ tui anai, “Anai yơh jing amĭ Kâo laih anŭn ƀing adơi Kâo! 35Anŭn jing hlơi pô ngă tui tơlơi Ơi Adai kiăng, ñu anŭn yơh jing ayŏng adơi, amai adơi laih anŭn amĭ kâo.”