Nzamc Leiz-Latc

Biux Mengh Waac

Nzamc Leiz-Latc Sou fiev jienv Mose yiem Mo^apc Deic gorngv mbuox I^saa^laa^en Mienh nyei ziex kang jauv-louc. Wuov zanc I^saa^laa^en Mienh yangh jauv go haic, jiex liuz deic-bung-huaang taux Mo^apc ziouc dingh jienv wuov. Ninh mbuo aav lamh duqv bieqc mingh yiem Kaa^naa^an Deic-Bung.
 Naaiv buonv sou fiev ziex nyungc. Gauh longc jienv jiex nyei se hnangv naaiv. 1) Da'yietv, Mose gorngv jiex daaih wuov deix feix ziepc hnyangx cuotv nyei sic. Ninh tov baeqc fingx jangx jienv Tin-Hungh hnangv haaix nor dorh ninh mbuo jiex deic-bung-huaang, yaac kuinx ninh mbuo ziepc zuoqv nyei gan longx Tin-Hungh, muangx ninh nyei waac. 2) Da'nyeic, Mose nzamc wuov deix ziepc diuh lingc yaac lengc jeiv nyei gorngv da'yietv diuh weic kuinx baeqc fingx kungx oix zuqc zaangc nduqc dauh Ziouv, se Tin-Hungh hnangv. Nqa'haav ninh aengx nzamc I^saa^laa^en Mienh bieqc Tin-Hungh laengz bun nyei deic-bung oix zuqc gan nyei leiz. 3) Da'faam, Mose aengx tengx baeqc fingx jangx jienv Tin-Hungh caux ninh mbuo laengz jiex nyei ngaengc waac yaac kuinx ninh mbuo ei jienv naaiv deix ngaengc waac zoux. 4) Da'feix, Mose paaiv Yo^su^waa nzipc jienv zoux I^saa^laa^en Mienh nyei bieiv zeiv div ninh. Nqa'haav ninh baaux diuh nzung ceng Tin-Hungh weic zuqc Tin-Hungh ziepc zuoqv nyei goux mienh. Baaux liuz ninh buang waac bun fingx-fingx I^saa^laa^en Mienh ziouc yiem Mo^apc Deic-Bung, Jor^ndaen Ndaaih nyei dong bung maengx, guei seix.
 Naaiv buonv sou nyei domh eix leiz se oix bun mienh hiuv duqv Tin-Hungh hnamv haic ninh ginv daaih nyei mienh yaac njoux ninh mbuo. Se gorngv Tin-Hungh nyei baeqc fingx jangx jienv ninh nyei njoux en ziouc hnamv ninh, muangx ninh nyei waac, ninh oix beu jienv bun maaih maengc ziangh jienv yaac ceix fuqv bun ninh mbuo.
 Nzamc Leiz-Latc 6:4-6 tengx porv mengh naaiv buonv sou nyei eix leiz. Se naaiv deix waac Yesu gorngv se gauh longc jienv jiex nyei leiz-latc. “Oix zuqc longc nzengc hnyouv, longc nzengc za'eix, longc nzengc qaqv hnamv Ziouv, meih nyei Tin-Hungh.”

Sou Gorngv

1:1-4:49 Mose zunh da'yietv nzunc
5:1-26:19 Mose zunh da'nyeic nzunc
  (1) 5:1-10:22 Ziepc diuh leiz-latc
  (2) 11:1-26:19 Leiz-latc caux leiz caux kuinx nyei waac
27:1-28:68 Paaiv ziangx waac bieqc Kaa^naa^an nyei ziangh hoc oix zuqc hnangv haaix nor zoux
29:1-30:20 Aengx liepc nzunc ngaengc waac
31:1-33:29 Mose gorngv nqa'haav laai nyei waac
34:1-12 Mose guei seix