11

Ziouv Za'gengh Hlo Haic

1Oix zuqc hnamv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, zanc-zanc ei jienv ninh hatc nyei waac, ninh nyei leiz-latc caux lingc caux diuh diuh leiz. 2Meih mbuo ih hnoi oix zuqc jangx jienv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, hnangv haaix nor mborqv njaaux meih mbuo. Yie maiv zeiz caux meih mbuo nyei fu'jueiv gorngv weic zuqc ninh mbuo maiv hiuv yaac maiv duqv buatc Ziouv ndongc haaix hlo, ndongc haaix henv, ndongc haaix maaih qaqv. 3Meih mbuo oix zuqc jangx jienv Ziouv yiem I^yipv Deic-Bung zoux nyei jangx-hoc, dongh ninh zoux bun I^yipv Hungh, Faalo, caux ninh nyei deic-bung nyei yietc zungv sic. 4Oix zuqc jangx taux ninh hnangv haaix nor zoux bun I^yipv nyei baeng caux ninh mbuo nyei maaz caux mborqv jaax nyei maaz-cie, dongh ninh mbuo zunc meih mbuo wuov zanc, Ziouv bun Koiv-Siqv nyei wuom yiemx, mietc nzengc ninh mbuo. 5Oix zuqc jangx jienv yiem deic-bung-huaang ninh hnangv haaix nor tengx meih mbuo cingx duqv taux naaiv norm dorngx. 6Yaac oix zuqc jangx jienv ninh hnangv haaix nor zoux bun Lu^mben nyei fun, E^li^apc nyei dorn, Ndaataan caux Aa^mbi^lam. Yiem I^saa^laa^en nyei zuangx mienh mbu'ndongx ndau nqoi hnangv morngx nqoi nzuih, naqv ninh mbuo caux ninh mbuo nyei biauv zong mienh, liemh ndopv-liuh caux yietc zungv maaih maengc nyei ga'naaiv. 7Se meih mbuo ganh nyei m'zing duqv buatc jienv Ziouv zoux nyei naaiv deix yietc zungv hlo haic nyei sic.

Yiem Ziouv Laengz Jiu Bun Nyei Deic-Bung Oix Duqv Nyei Fuqv

8Weic naaiv meih mbuo oix zuqc gan nzengc yie ih hnoi jiu bun meih mbuo nyei yietc zungv leiz weic bun meih mbuo henv, bieqc mingh caangv dongh ih zanc meih mbuo oix jiex mingh zipv benx meih mbuo nyei buonc wuov norm deic-bung, 9yaac bun meih mbuo yiem Ziouv houv bun meih mbuo nyei ong-taaix caux ninh mbuo nyei zeiv-fun nyei deic-bung ziangh duqv siouc nyuonh ndaauv. Se yietc norm ndau-touv longx nyei deic-bung 10meih mbuo oix bieqc mingh nzipc nyei deic-bung se maiv hnangv meih mbuo cuotv daaih nyei I^yipv Deic-Bung. Yiem I^yipv meih mbuo zuangx ga'naaiv-nyim yaac oix zuqc longc zaux ndamc cie-yienh cie wuom yungz lai hnangv yungz lai-huingx nor. 11Mv baac meih mbuo oix jiex mingh duqv bieqc wuov norm deic-bung maaih mbong, maaih horngz, yaac maaih mbiungc-wuom yungz. 12Se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, ziux goux nyei deic-bung. Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei m'zing zanc-zanc mangc jienv yiem hnyangx-daauh taux hnyangx-mueiz.
13Se gorngv meih mbuo ei jienv yie ih hnoi jiu bun meih mbuo nyei leiz, se hnamv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh yaac longc nzengc hnyouv, longc nzengc za'eix fu-sux ninh. 14ninh ziouc ziux ziangh hoc bun lungh duih mbiungc yungz meih mbuo nyei ndau, bun ciou-gen mbiungc caux cun-gen mbiungc weic bun meih mbuo duqv siou laangh ziqc, siang-a'ngunc diuv caux ga'lanv youh. 15Meih mbuo ganh duqv nyanc beuv. Ninh yaac bun miev cuotv weic meih mbuo nyei saeng-kuv nyanc.
16Oix zuqc faix fim, maiv dungx zuqc nduov leih Ziouv, mingh fu-sux ganh dauh zienh. 17Se gorngv hnangv naaic, Ziouv ziouc qiex jiez haic meih mbuo, bun lungh haanz, maiv duih mbiungc. Ndau yaac maiv cuotv gaeng-zuangx. Maiv lauh meih mbuo zuqc mietc, maiv duqv yiem Ziouv oix jiu bun meih mbuo wuov norm longx haic nyei deic-bung.
18Meih mbuo oix zuqc zorqv yie naaiv deix waac zaangh jienv hnyouv, fapv jienv meih mbuo nyei mba'nziu. Aengx zorqv naaiv deix waac kou jienv buoz yaac nyatv jienv biorngh zoux jangx-hoc. 19Oix zuqc njaaux meih mbuo nyei fu'jueiv hiuv duqv naaiv deix waac. Maiv gunv yiem biauv fai yiem jauv zaangc, bueix njiec fai jiez sin, zungv oix zuqc buih jienv yiem. 20Yaac oix zuqc fiev jienv meih mbuo nyei biauv nyei gaengh zouc caux meih mbuo nyei laatc gaengh, 21weic bun meih mbuo caux meih mbuo nyei zeiv-fun nyei hnoi-nyieqc yiem Ziouv houv jienv laengz bun meih mbuo nyei ong-taaix nyei deic-bung ziouc duqv nyutc zeiv ndaauv ndongc lungh yiem ndau-beih gu'nguaaic lauh.
22Se gorngv meih mbuo longx-longx nyei gan yie jiu bun meih mbuo naaiv deix yietc zungv leiz, se meih mbuo hnamv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, yangh ninh nyei doz-leiz yaac kaux wuonv ninh, 23Ziouv ziouc yiem meih mbuo nyei wuov ndaangc maengx zunc cuotv wuov deix fingx-fingx mienh. Meih mbuo yaac caangv duqv gauh hlo gauh henv meih mbuo wuov deix fingx nyei deic-bung. 24Da'faanh meih mbuo nyei zaux caaiv taux haaix, wuov norm dorngx ziouc benx meih mbuo nyei nzengc aqv. Meih mbuo nyei gapv-jaaix yiem naamh bung nyei deic-bung-huaang mingh baqv bung taux Le^mbaa^norn Geh, aengx yiem dong bung Yu^fe^ditc Ndaaih mingh taux fai bung nyei Me^ndi^de^le^nien Koiv. 25Maiv maaih haaix dauh noic duqv meih mbuo. Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, ziux ninh laengz nyei waac oix bun meih mbuo caaiv duqv taux nyei dorngx nyei mienh gamh nziex haic, mbuoqc horngh meih mbuo.
26Mangc maah! Ih hnoi yie dorh buang nyei waac caux zioux nyei waac bun meih mbuo hnamv mangc gaax. 27Se gorngv meih mbuo ei jienv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei leiz-latc, meih mbuo ziouc duqv ziux wuov deix buang nyei waac. 28Se gorngv meih mbuo maiv ei Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei leiz-latc, guangc jienv yie ih hnoi hatc meih mbuo nyei leiz, mingh zaangc ganh dauh zienh, dongh meih mbuo maiv hiuv nyei zienh, meih mbuo ziouc zuqc siouc naaiv deix zioux nyei waac. 29Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, dorh meih mbuo bieqc oix benx meih mbuo nyei buonc wuov norm deic-bung wuov zanc, oix zuqc yiem Ge^li^sim Mbong zunh wuov deix buang nyei waac, yaac yiem E^mbaan Mbong zunh wuov deix zioux nyei waac. 30Meih mbuo hiuv duqv naaiv deix i norm mbong yiem wuov ngaanc ziqc Jor^ndaen Ndaaih, mingh fai bung, mba'hnoi ndortv maengx nyei jauv, yiem Kaa^naa^an Mienh nyei Aa^laa^mbaa Deic, Gin^gaan doix-ngaanc, nitv Mo^le nyei domh mba'ong zuei ndiangx-lomc. 31Meih mbuo oix zuqc jiex Jor^ndaen Ndaaih bieqc mingh caangv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, jiu bun meih mbuo weic benx meih mbuo nyei buonc deic-bung. Meih mbuo duqv daaih aengx yiem jienv nyei ziangh hoc, 32oix zuqc mbungh jienv ei jienv yie ih hnoi yiem meih mbuo nyei nza'hmien jiu bun meih mbuo nyei yietc zungv leiz-latc caux leiz.