28

Muangx Waac Duqv Nyei Fuqv

(Beiv mangc Lewi 26:3-13; Nzamc Leiz-Latc 7:12-24)

1Se gorngv meih mbuo muangx longx Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh nyei waac, ziepc zuoqv nyei ei jienv yie ih hnoi jiu bun meih mbuo nyei yietc zungv lingc, Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, ziouc bun meih mbuo gauh hlo jiex lungh ndiev nyei maanc fingx. 2Se gorngv meih mbuo muangx Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei waac, meih mbuo ziouc duqv nzengc naaiv deix fuqv.
3Yiem zingh gu'nyuoz meih mbuo oix duqv fuqv, yiem lingh deic yaac duqv fuqv.
4Ziouv oix ceix fuqv bun meih mbuo duqv fu'jueiv camv, bun ndau cuotv gaeng-zuangx longx, bun saeng-kuv hiaangx, bun ngongh caux ba'gi yungh njiec dorn camv.
5Ziouv oix ceix fuqv meih mbuo nyei hmeiv-ndaan caux meih mbuo longc zoux nyanc zoux hopv nyei jaa-dorngx.
6Meih mbuo cuotv yaac duqv fuqv, bieqc yaac duqv loqc.
7Daaih mborqv meih mbuo wuov deix win-wangv, Ziouv oix bun yiem meih mbuo nyei nza'hmien zuqc suei. Ninh mbuo yangh yietc diuh jauv daaih mborqv meih mbuo, mv baac biaux cuotv siec diuh jauv.
8Ziouv oix ceix fuqv meih mbuo zoux nyei yietc zungv sic, yaac bun meih mbuo nyei lamz maaih laangh ziqc buangv. Yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, jiu bun meih mbuo nyei deic-bung, ninh oix ceix fuqv bun meih mbuo.
9Se gorngv meih mbuo ei jienv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh nyei lingc yaac yangh ninh nyei doz-leiz, Ziouv oix ziux ninh caux meih mbuo houv nyei waac liepc meih mbuo zoux ninh ganh nyei cing-nzengc baeqc fingx. 10Lungh ndiev maanc fingx mienh buatc meih mbuo benx Ziouv nyei baeqc fingx, ninh mbuo ziouc gamh nziex meih mbuo. 11Meih mbuo yiem Ziouv houv bun meih mbuo nyei ong-taaix oix bun meih mbuo nyei deic-bung, Ziouv oix bun meih mbuo bungx-zuoqc, bun meih mbuo duqv fu'jueiv camv, bun saeng-kuv hiaangx, yaac bun meih mbuo nyei ndau cuotv gaeng-zuangx longx.
12Ziouv oix koi nqoi tin-fouv nyei koux, ziux cun-ciou bun lungh duih mbiungc njiec meih mbuo nyei deic-bung, yaac oix ceix fuqv meih mbuo nyei buoz zoux nyei nyungc-nyungc gong. Meih mbuo ziouc maaih gaav bun camv-fingx mienh, mv baac meih mbuo maiv zuqc tengx haaix fingx gaav haaix nyungc. 13Se gorngv meih mbuo ei jienv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh nyei leiz-latc, dongh yie ih hnoi hatc meih mbuo nyei waac, meih mbuo duqv zoux hlo jiex maiv zeiz faix jiex. Meih mbuo yaac zoux hlang jienv faaux, maiv zeiz aiv jienv njiec. 14Maiv dungx ngaengc yie ih hnoi hatc meih mbuo nyei haaix joux waac, maiv dungx buoqc zaangc ganh dauh zienh.

Laaix Maiv Muangx Waac Zuqc Zioux

(Beiv mangc Lewi 26:14-46)

15Mv baac se gorngv meih mbuo maiv muangx Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei waac, maiv ziepc zuoqv nyei ei jienv yie ih hnoi jiu bun meih mbuo nyei yietc zungv lingc caux leiz-latc, meih mbuo ziouc zuqc naaiv deix yietc zungv zioux nyei waac nyei zeqc naanc.
16Meih mbuo yiem zingh gu'nyuoz oix zuqc zioux, yiem lingh deic yaac oix zuqc zioux aqv.
17Meih mbuo nyei hmeiv-ndaan caux longc zoux nyanc hopv nyei jaa-dorngx oix zuqc zioux aqv.
18Meih mbuo oix zuqc zioux, ziouc bun meih mbuo maiv maaih fu'jueiv camv, bun ndau nyei gaeng-zuangx maiv benx, bun meih mbuo nyei ngongh dorn caux ba'gi yungh dorn yaac zoqc.
19Bun meih mbuo cuotv yaac zuqc zioux, bieqc yaac zuqc zioux.
20Se gorngv meih mbuo zoux waaic, zoux orqv, guangc Ziouv, meih mbuo zungv oix zuqc zioux yaac lunc nzengc. Meih mbuo nyei buoz zoux nyei gong yaac zoux maiv cuotv haaix nyungc taux meih mbuo siepv-siepv nyei zuqc baaic, zuqc mietc nzengc. 21Ziouv oix bun meih mbuo zuqc domh wuon-baengc taux meih mbuo zuqc mietc nzengc, maiv duqv yiem meih mbuo bieqc mingh duqv benx meih mbuo nyei buonc deic-bung. 22Ziouv oix bun meih mbuo butv baengc-ngaaiz, sin jorm, omx, bun lungh haanz, yuoqv, maaih nyutc douz buov, bun meih mbuo nyei ga'naaiv-zuangx maaih baengc, se jiex mbuov butv latv-douz. Naaiv deix nyungc-nyungc oix hoic taux meih mbuo zuqc mietc. 23Meih mbuo nyei m'nqorngv gu'nguaaic nyei lungh oix hnangv dongh yangh. Yiem meih mbuo nyei zaux ga'ndiev nyei ndau yaac hnangv hlieqv nor. 24Ziouv oix bun duih meih mbuo nyei deic-bung wuov deix mbiungc benx nie-mbung caux saa-ziou mbung yiem wuov lungh njiec daaih hoic meih mbuo taux meih mbuo zuqc mietc nzengc.
25Ziouv oix bun meih mbuo yiem win-wangv nyei nza'hmien zuqc suei. Meih mbuo yangh yietc diuh jauv mingh mborqv ninh mbuo, mv baac biaux cuotv siec diuh jauv. Lungh ndiev maanc guoqv mienh buatc meih mbuo buangh nyei sic ziouc haeqv ninh mbuo gamh nziex haic aqv. 26Ndaamv-lungh nyei norqc caux ga'ndiev ndau nyei hieh zoih oix daaih nyanc meih mbuo nyei sei, liemh maiv maaih mienh haeqv biaux. 27Ziouv oix bun meih mbuo ziangh zueih hnangv zinh ndaangc I^yipv Mienh ziangh wuov nor. Ninh yaac oix bun meih mbuo ziangh ga'naaiv, butv faang, sin sietv, se zorc maiv longx nyei baengc. 28Ziouv oix bun meih mbuo butv ndin, bun m'zing maengh, bun hnyouv huaang hnyouv lunc. 29Lungh aanx zanc meih mbuo oix huaax jienv mingh hnangv m'zing maengh mienh yiem hmuangx nor. Meih mbuo zoux nyei diuh diuh jauv yaac maiv haih duqv longx. Meih mbuo zanc-zanc zuqc mienh hoic, zuqc mienh luv, maiv maaih haaix dauh njoux meih mbuo.
30Meih mbuo gorngv ziangh auv mv baac ganh dauh mienh oix mingh bueix. Meih mbuo gomv siang-biauv mv baac maiv duqv yiem. Meih mbuo zoux huingx zuangx a'ngunc biouv yaac maiv duqv nyanc. 31Mienh oix zorqv meih mbuo nyei ngongh dorng jienv meih mbuo daix mv baac meih mbuo maiv duqv yietc deix ngongh nyei orv. Meih mbuo ganh nyei m'zing buatc jienv mienh caangv meih mbuo nyei lorh yaac maiv fungx nzuonx. Meih mbuo nyei ba'gi yungh zuqc fungx bun win-wangv yaac maiv maaih haaix dauh tengx meih mbuo. 32Meih mbuo nyei dorn, meih mbuo nyei sieqv, yaac oix zuqc jiu bun ganh fingx mienh. Hnoi-hnoi mangc jienv jauv-kuv oix buatc ninh mbuo nzuonx. Mangc gau, m'zing zungv huaa nzengc, maiv buatc ninh mbuo nzuonx, yaac maiv maaih banh zeic tengx aqv. 33Dongh meih mbuo maiv hiuv nyei mienh oix daaih nyanc meih mbuo ganh nyei ndau nyei ga'naaiv caux meih mbuo ganh ndortv qaqv zuangx nyei yietc zungv gaeng-zuangx. Meih mbuo zanc-zanc oix zuqc mienh hoic, zuqc mienh zeix. 34Meih mbuo nyei m'zing buatc nyei nyungc-nyungc sic ziouc zoux bun meih mbuo maiv nzang. 35Ziouv oix bun meih mbuo nyei cingh mborqc ziangh doqc haic, zorc maiv longx nyei zueih, yaac yiem zaux-ndiev ziangh taux m'nqorngv-baengh.
36Ziouv oix dorh meih mbuo caux meih mbuo liepc daaih gunv meih mbuo nyei hungh mingh taux dongh meih mbuo caux meih mbuo nyei ong-taaix maiv hiuv nyei guoqv. Yiem wuov meih mbuo ziouc zaangc ganh dauh zienh, se longc ndiangx, longc la'bieiv zoux daaih nyei zienh. 37Yiem Ziouv dorh meih mbuo mingh yiem wuov deix norm-norm guoqv nyei mienh buatc meih mbuo buangh nyei sic, ziouc haeqv ninh mbuo gamh nziex. Meih mbuo zuqc ninh mbuo dorh mingh zoux gouv gorngv yaac huotv meih mbuo.
38Yiem wuov ndeic meih mbuo zuangx nyim camv, mv baac siou duqv zoqc, weic zuqc jopv-nyeic nyanc mi'aqv. 39Meih mbuo oix zoux huingx zuangx a'ngunc biouv fioux longx, meih mbuo maiv duqv siou a'ngunc biouv yaac maiv duqv hopv a'ngunc diuv weic zuqc gaeng oix nyanc nzengc. 40Yiem meih mbuo nyei deic-bung norm-norm dorngx maaih ga'lanv ndiangx mv baac meih mbuo maiv duqv ga'lanv youh longc weic zuqc ga'lanv biouv bioh nzengc mi'aqv. 41Meih mbuo yungz dorn yungz sieqv, ninh mbuo yaac maiv duqv funx benx meih mbuo nyei, weic zuqc ninh mbuo zuqc caangv mingh. 42Yiem meih mbuo nyei deic-bung nyei ndiangx caux lingh deic nyei gaeng-zuangx zuqc jopv-nyeic nyanc nzengc.
43Yiem meih mbuo mbu'ndongx nyei ganh fingx mienh oix gunv zoux gunv faaux hlang. Meih mbuo ganh gunv zoux gunv ndortv njiec aiv. 44Ninh mbuo ziouc maaih gaav bun meih mbuo longc, mv baac meih mbuo maiv maaih gaav bun ninh mbuo. Ninh mbuo duqv zoux hlo jiex, meih mbuo zoux faix jiex.
45Meih mbuo ziouc zuqc siouc naaiv deix yietc zungv zioux nyei waac taux meih mbuo zuqc mietc, weic zuqc meih mbuo maiv muangx Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei waac, maiv ei ninh jiu bun meih mbuo nyei lingc caux leiz. 46Naaiv deix zioux nyei waac yietc liuz zoux jangx-hoc caux mbuoqc horngh nyei sic weic meih mbuo caux meih mbuo nyei fu'jueiv, 47weic zuqc meih mbuo bungx-zuoqc nyei ziangh hoc meih mbuo maiv njien-youh a'hneiv fu-sux Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh. 48Weic naaiv, meih mbuo oix zuqc hnyouv sie jaang nqaatv, laengh gaengv nyei yiem, jomc taux ndoqv, maiv maaih haaix nyungc, corc zuqc fu-sux Ziouv paaiv daaih mborqv meih mbuo nyei win-wangv. Ziouv oix hoic meih mbuo kouv taux meih mbuo zuqc mietc nzengc. 49Ziouv oix bun yiem wuov lungh gorn go nyei yietc fingx mienh daaih hnangv domh jaangv nor ndaix njiec siepv mborqv meih mbuo. Ninh mbuo nyei waac meih mbuo zungv maiv hiuv. 50Naaiv fingx mienh nyei hmien-mueic ciouv, ninh mbuo maiv taaih mienh gox mienh yaac maiv korv-lienh mienh lunx mienh. 51Ninh mbuo oix nyanc meih mbuo nyei saeng-kuv njiec daaih nyei dorn caux meih mbuo nyei ndau nyei gaeng-zuangx taux meih mbuo zuqc mietc. Meih mbuo nyei laangh ziqc, siang-a'ngunc diuv, ga'lanv youh, liemh ngongh dorn, ba'gi yungh dorn zungv maiv liouh meih mbuo taux meih mbuo baaic nzengc. 52Ninh mbuo oix weih gormx mborqv meih mbuo nyei deic-bung nyei norm-norm zingh taux meih mbuo kaux wuov deix wuonv haic, hlang haic nyei zingh laatc mbaang. Ninh mbuo ziouc weih jienv mborqv meih mbuo yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, jiu bun meih mbuo nyei deic-bung nyei norm-norm zingh.
53Win-wangv weih jienv meih mbuo wuov zanc, ninh mbuo ziouc hoic meih mbuo zuqc siouc kouv, zungv zuqc nyanc meih mbuo ganh yungz daaih nyei fu'jueiv, se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, ceix bun meih mbuo nyei dorn caux sieqv. 54Yiem meih mbuo mbu'ndongx, liemh hnyouv gauh suonc gauh mau jiex nyei m'jangc dorn, yaac maiv korv-lienh ninh nyei muoz-doic fai ninh nyei auv-hnamv fai ninh zengc njiec nyei fu'jueiv, 55weic zuqc win-wangv daaih weih jienv meih mbuo nyei norm-norm zingh hoic meih mbuo zuqc siouc kouv, cuotv liuz ganh nyei fu'jueiv nyei orv, ninh maiv maaih haaix nyungc nyanc. Ninh ziouc nyanc ninh nyei fu'jueiv, zungv maiv bun yietc deix ninh nyei mienh. 56Yiem meih mbuo mbu'ndongx, liemh hnyouv gauh suonc, gauh mau jiex nyei m'sieqv dorn, dongh maiv zuqc longc zaux yangh jauv mingh haaix ndau nyei zaangc horngh m'sieqv dorn, yaac maiv korv-lienh ninh nyei nqox-hnamv caux ninh ganh nyei naamh nyouz. 57Ninh zungv nyanc ninh ganh koqv hoqc yungz cuotv nyei gu'nguaaz-siqv caux muih. Laaix win-wangv weih jienv mborqv meih mbuo nyei zingh hoic meih mbuo zuqc siouc kouv, ninh maiv maaih haaix nyungc nyanc ziouc bingx jienv nyanc ninh nyei gu'nguaaz.
58Se gorngv meih mbuo maiv ziepc zuoqv nyei ei nzengc fiev jienv naaiv buonv sou nyei yietc zungv lingc, meih mbuo yaac maiv taaih Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei mbuox, se njang-laangc, mbuoqc horngh nyei mbuox nor, 59Ziouv ziouc bun meih mbuo caux meih mbuo nyei zeiv-fun zuqc kouv haic nyei zeqc naanc, se zuqc domh sic lauh nyei, caux butv hniev nyei, ndaauv nyei baengc-ngaaiz. 60Dongh zinh ndaangc yiem I^yipv Deic-Bung meih mbuo butv wuov deix baengc, se meih mbuo gamh nziex nyei baengc, ninh oix bun meih mbuo aengx butv nzunc. Naaiv nyungc baengc yaac zorc maiv haih longx. 61Ziouv oix bun meih mbuo zuqc liemh maiv fiev jienv naaiv buonv Leiz-Latc Sou nyei domh sic caux baengc taux meih mbuo zuqc mietc. 62Maiv gunv meih mbuo maaih mienh ndongc lungh nyei hleix camv, laaix maiv muangx Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei waac, duqv maengc cuotv nyei mienh maiv maaih mbu'ziex dauh. 63Zinh ndaangc Ziouv hnangv haaix nor a'hneiv bun meih mbuo duqv longx yaac bun meih mbuo hiaangx, ninh oix hnangv wuov nor a'hneiv mietc meih mbuo, bun meih mbuo baaic nzengc. Meih mbuo yaac oix zuqc Ziouv zorqv meih mbuo cuotv, maiv duqv yiem dongh meih mbuo ih zanc oix bieqc mingh yiem wuov norm deic-bung.
64Ziouv oix zoux bun meih mbuo nzaanx nzengc yiem maanc fingx mbu'ndongx, yiem naaiv bung lungh gorn mingh taux wuov bung lungh gorn. Yiem wuov meih mbuo oix zuqc fu-sux nyiec nyei zienh, dongh meih mbuo caux meih mbuo nyei ong-taaix maiv hiuv nyei zienh, se longc ndiangx fai la'bieiv zoux daaih nyei zienh. 65Yiem wuov deix fingx mbu'ndongx meih mbuo maiv duqv yiem longx yaac maiv maaih ganh nyei dorngx. Yiem wuov Ziouv oix bun meih mbuo hnyouv zanc-zanc gamh nziex, hnyouv nzauh, maiv lamh hnamv dorngx. 66Meih mbuo zanc-zanc nzauh jienv meih mbuo nyei maengc, ziangh hnoi ziangh muonz gamh nziex jienv, maiv hiuv haaix hnoi nangh haaix hnoi daic. 67Laaix meih mbuo nyei hnyouv gengh! gamh nziex yaac laaix meih mbuo nyei m'zing mangc duqv buatc nyei sic, lungh ndorm meih mbuo ziouc gorngv, “Feix duqv lungh gaanv hmuangx.” Taux hmuangx gorngv, “Feix duqv lungh gaanv njang aqv.” 68Ziouv oix bun meih mbuo bieqc nzangv nzuonx I^yipv Deic-Bung, nzuonx yie laengz meih mbuo yietc liuz maiv zuqc nzuonx nyei deic-bung. Yiem wuov meih mbuo oix maaic ganh bun win-wangv zoux nouh gauv nouh beiz yaac maiv maaih haaix dauh maaiz.