8

Oix Duqv Benx Meih Mbuo Nyei Buonc Wuov Norm Longx Haic Nyei Deic-Bung

1Oix zuqc faix fim, ei jienv yie ih hnoi jiu bun meih mbuo nyei yietc zungv leiz-latc, weic bun meih mbuo duqv ziangh jienv yaac hiaangx daaih, duqv bieqc mingh yiem Ziouv houv jienv laengz bun meih mbuo nyei ong-taaix wuov norm deic-bung. 2Meih mbuo oix zuqc jangx jienv yiem wuov deic-bung-huaang naaiv deix feix ziepc hnyangx gu'nyuoz, Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, hnangv haaix nor dorh meih mbuo, weic bun meih mbuo nyiemc ganh zoux faix, weic seix mangc gaax meih mbuo nyei hnyouv hnangv haaix nor, meih mbuo za'gengh gan longx ninh nyei leiz-latc zeiz fai maiv zeiz. 3Ninh bun meih mbuo nyiemc ganh zoux faix, bun meih mbuo hnyouv sie, aengx zorqv ⟨maa^naa⟩ bun meih mbuo nyanc, dongh meih mbuo ganh fai meih mbuo nyei ong-taaix maiv hiuv nyei ga'naaiv. Naaiv se weic bun meih mbuo hiuv duqv mienh maiv zeiz kungx kaux nyanc hopv yungz maengc hnangv. Yaac oix zuqc kaux Ziouv gorngv nyei joux-joux waac. 4Naaiv deix feix ziepc hnyangx gu'nyuoz meih mbuo nyei lui-houx maiv huv, zaux yaac maiv omx. 5Yiem meih mbuo nyei hnyouv oix zuqc hiuv duqv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, mborqv njaaux meih mbuo hnangv die mborqv njaaux ganh nyei dorn nor.
6Hnangv naaic, meih mbuo oix zuqc gan longx Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh nyei leiz-latc, yaac yangh ninh nyei doz-leiz, taaih ninh. 7Weic zuqc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, oix dorh meih mbuo bieqc norm longx haic nyei deic-bung. Wuov norm deic-bung maaih ndoqv, maaih wuom-zingv, wuom-mbeux yiem wuov horngz yaac yiem wuov mbong liouc cuotv. 8Wuov norm deic-bung yaac maaih mbiauh witv caux mbiauh mbaali, maaih a'ngunc hmei, ngongh nyorx ndiangx, ziqc liouh ndiangx, ga'lanv ndiangx caux mueiz-dorngh. 9Yiem wuov norm deic-bung meih mbuo yaac maiv ngorc, maiv caa haaix nyungc. Wuov deix ndau nyei la'bieiv maaih hlieqv. Yiem wuov mbong yaac haih wetv cuotv dongh siqv. 10Meih mbuo duqv nyanc beuv, oix zuqc ceng Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, weic ninh zorqv longx haic nyei deic-bung jiu bun meih mbuo.

Kuinx Mienh Maiv Dungx La'kuqv Ziouv

11Oix zuqc faix fim, maiv dungx la'kuqv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh. Maiv dungx bungx ndortv yietc diuh ninh nyei leiz-latc caux lingc caux leiz, dongh yie ih hnoi jiu bun meih mbuo nyei leiz. 12Maiv zei aeqv, meih mbuo duqv nyanc beuv, zoux biauv longx yiem jienv nyei ziangh hoc, 13meih mbuo nyei ngongh guanh, ba'gi yungh caux yungh guanh hiaangx jienv faaux, meih mbuo nyei jiem nyaanh caux maaih nyei nyungc-nyungc ga'naaiv yaac camv jienv faaux wuov zanc, 14nziex meih mbuo nyei hnyouv zoux maux, la'kuqv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, dongh dorh meih mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung, zoux nouh nyei dorngx. 15Ziouv dorh meih mbuo jiex gamh nziex haic nyei domh deic-bung-huaang. Yiem wuov maaih naang-doqc caux ziepc nyeic ndaangh, yaac benx deic-bung-haanz, maiv maaih wuom. Ninh bun wuom yiem la'bieiv-ngaengc cuotv daaih bun meih mbuo hopv. 16Yiem wuov deic-bung-huaang ninh bun maa^naa meih mbuo nyanc, se dongh meih mbuo nyei ong-taaix maiv hiuv nyei ga'naaiv. Naaiv se weic bun meih mbuo nyiemc ganh zoux faix, weic seix meih mbuo, bun meih mbuo nqa'haav hingv duqv longx. 17Oix zuqc faix fim, maiv dungx yiem hnyouv hnamv, “Se yie ganh nyei qaqv, yie ganh nyei banh zeic bun yie hnangv naaiv nor butv zoih.” 18Oix zuqc jangx jienv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, bun meih mbuo maaih banh zeic hnangv naaiv nor butv zoih daaih, weic ziepc zuoqv nyei ei jienv ninh caux meih mbuo nyei ong-taaix houv jienv liepc nyei ngaengc waac hnangv ih hnoi nor.
19Ih hnoi yie oix hniev-hniev nyei kuinx meih mbuo. Se gorngv meih mbuo la'kuqv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, mingh buoqc zaangc baaix ganh dauh zienh nor, meih mbuo ndongc haaix zungv oix zuqc mietc. 20Hnangv Ziouv bun yiem meih mbuo nyei wuov ndaangc maengx wuov deix fingx-fingx mienh zuqc mietc, meih mbuo yaac hnangv wuov nor zuqc mietc laaix maiv muangx Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh nyei waac.