30

Hnangv Haaix Nor Nzuonx Daaih Caux Tin-Hungh Horpc Aengx Duqv Fuqv

1Yie dorng jienv meih mbuo gorngv naaiv deix waac, se yietc zungv buang nyei waac caux zioux nyei waac, cuotv daaih doix-diuc wuov zanc, meih mbuo yaac zuqc yiem nzaanx, yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, bun meih mbuo yiem wuov deix maanc guoqv mbu'ndongx, meih mbuo yaac hnamv-nzuonx jangx zuqc naaiv deix waac, 2meih mbuo caux meih mbuo nyei zeiv-fun ziouc nzuonx daaih lorz Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, yaac longc nzengc hnyouv, longc nzengc za'eix, muangx ih hnoi yie hatc meih mbuo nyei yietc zungv waac, 3Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, ziouc bun meih mbuo duqv longx hnangv loz wuov nor.Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, oix korv-lienh meih mbuo. Ninh oix siou meih mbuo, dongh ninh bun nzaanx yiem maanc fingx mbu'ndongx nyei mienh, nzuonx daaih gapv zunv. 4Maiv gunv meih mbuo zuqc nzaanx mingh yiem lungh ndiev gauh go jiex nyei dorngx, Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, oix yiem wuov siou zunv, dorh meih mbuo nzuonx daaih. 5Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, oix dorh meih mbuo bieqc mingh yiem zinh ndaangc benx meih mbuo nyei ong-taaix nyei deic-bung, yaac oix bun meih mbuo duqv gauh longx gauh benx, bun meih mbuo gauh hiaangx meih mbuo nyei ong-taaix. 6Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, oix jamv meih mbuo caux meih mbuo nyei zeiv-fun nyei hnyouv, bun meih mbuo longc nzengc hnyouv, longc nzengc za'eix hnamv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, weic bun meih mbuo duqv ziangh jienv. 7Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, oix bun meih mbuo nyei win-wangv, dongh nzorng meih mbuo, zoux doqc meih mbuo wuov deix, zuqc naaiv deix yietc zungv zioux nyei waac. 8Meih mbuo aengx oix nzuonx daaih muangx Ziouv, yaac ei nzengc yie ih hnoi jiu bun meih mbuo nyei yietc zungv lingc. 9Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, oix bun meih mbuo zoux nyei nyungc-nyungc gong duqv longx, bun meih mbuo duqv fu'jueiv camv, duqv saeng-kuv camv, bun ndau cuotv gaeng-zuangx longx. Ziouv aengx oix a'hneiv meih mbuo, bun meih mbuo duqv longx, hnangv ninh a'hneiv meih mbuo nyei ong-taaix nor. 10Ninh hnangv naaiv zoux se gorngv meih mbuo muangx Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh nyei waac, ei jienv naaiv buonv Leiz-Latc Sou fiev jienv nyei leiz-latc caux lingc, yaac longc nzengc hnyouv, longc nzengc za'eix nzuonx daaih lorz Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh.
11Yie ih hnoi hatc meih mbuo nyei leiz-latc se maiv zeiz weic meih mbuo aqc jiex ndaangc, yaac maiv zeiz leih meih mbuo go. 12Se maiv zeiz yiem gu'nguaaic lungh meih mbuo ziouc gorngv, “Haaix dauh oix faaux lungh tengx yie mbuo zorqv njiec aengx zunh bun yie mbuo muangx yaac ei jienv zoux?” 13Naaiv deix leiz-latc yaac maiv zeiz yiem wuov ngaanc ziqc koiv ziouc oix zuqc naaic, “Haaix dauh oix jiex koiv mingh tengx yie mbuo zorqv daaih aengx zunh bun yie mbuo muangx yaac ei jienv zoux?” 14Wuov deix leiz-latc caux meih mbuo yiem naaiv, zungv yiem meih mbuo nyei nzuih yaac yiem meih mbuo nyei hnyouv weic bun meih mbuo ei jienv zoux.
15Mangc maah! Yie ih hnoi bun meih mbuo maaih qangx ginv oix maaih maengc ziangh fai daic, duqv longx fai duqv ciouv. 16Se gorngv meih mbuo ei jienv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh nyei waac, dongh yie ih hnoi hatc meih mbuo nyei waac, hnamv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, yangh ninh nyei doz, gan longx ninh nyei leiz-latc caux lingc caux leiz, meih mbuo ziouc duqv ziangh jienv yaac hiaangx jienv faaux. Meih mbuo duqv bieqc mingh yiem jienv oix benx meih mbuo nyei buonc wuov norm deic-bung wuov zanc, Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, oix ceix fuqv bun meih mbuo.
17Mv baac se gorngv meih mbuo hnyouv ngaengc, maiv kangv muangx Ziouv, ziouc zuqc nduov mingh fu-sux zaangc nyiec nyei zienh, 18ih hnoi yie mengh mengh nyei zunh mbuox meih mbuo, meih mbuo ndongc haaix zungv oix zuqc mietc. Meih mbuo jiex Jor^ndaen Ndaaih bieqc oix benx meih mbuo nyei buonc wuov norm deic-bung meih mbuo maiv duqv ziangh lauh.
19Yie ih hnoi heuc lungh caux ndau tengx meih mbuo zoux zorng-zengx, yie bun meih mbuo maaih qangx ginv oix ziangh fai daic, oix duqv fuqv fai zuqc zioux. Ih zanc oix zuqc ginv meih mbuo oix duqv ziangh jienv weic bun meih mbuo nyei zeiv-fun haih duqv ziangh jienv, 20yaac hnamv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, muangx ninh nyei waac, kaux wuonv ninh. Hnangv naaic, meih mbuo caux meih mbuo nyei zeiv-fun duqv ziangh siouc nyuonh ndaauv yiem Ziouv houv jienv oix bun meih mbuo nyei ong-taaix, Apc^laa^ham, I^sakc caux Yaakopv wuov norm deic-bung.