17

Wuom Yiem La'bieiv Cuotv

(Beiv mangc Saauv Mienh 20:1-13)

1Zuangx I^saa^laa^en Mienh cuotv Sinx Deic-Bung-Huaang, ei Ziouv gorngv nyei waac yietc kang suiv jiex yietc kang. Suiv jienv mingh ziouc liepc ciangv yiem Le^fi^ndim. Wuov norm dorngx yaac maiv maaih wuom bun baeqc fingx hopv. 2Ninh mbuo ziouc ngopv Mose. Ninh mbuo gorngv, “Lorz wuom bun yie mbuo hopv maah!”
 Mose dau, “Meih mbuo ngopv yie zoux haaix nyungc? Meih mbuo weic haaix diuc seix Ziouv ”
3Mv baac zuangx mienh jaang nqaatv duqv kouv haic, ziouc ngopv Mose. Ninh mbuo gorngv, “Meih weic haaix diuc dorh yie mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung? Oix bun yie mbuo caux yie mbuo nyei fu'jueiv caux yie mbuo nyei saeng-kuv ngorc wuom daic?” 4Mose qaqv daux gaux tov Ziouv, “Yie oix zuqc hnangv haaix nor dorh naaiv deix mienh? Ninh mbuo zungv oix zorqv la'bieiv zong daic yie aqv.”
5Ziouv gorngv mbuox Mose, “Dorh i ziex dauh I^saa^laa^en Mienh nyei mienh gox jiex baeqc fingx nyei wuov ndaangc maengx mingh. Yaac dorh jienv meih longc mborqv Nai^aa Ndaaih wuov diuh biaav-mbiaac mingh. 6Yiem Sinaai Mbong yie oix yiem meih mbuo nyei nza'hmien souv jienv la'bieiv-zorng gu'nguaaic. Meih mborqv la'bieiv, la'bieiv ziouc cuotv wuom bun baeqc fingx hopv.” Mose ziouc dorng jienv I^saa^laa^en nyei mienh gox hnangv naaiv nor zoux.
7Wuov norm dorngx Mose cuotv mbuox heuc Matv^saax caux Me^li^mbaa weic zuqc dongh wuov norm dorngx I^saa^laa^en Mienh ngopv yaac oix seix Ziouv. Ninh mbuo seix mangc gaax, “Ziouv za'gengh caux mbuo yiem fai maiv yiem?”

Caux Aa^maa^lekv Mienh Mborqv Jaax

8Aa^maa^lekv Mienh daaih caux I^saa^laa^en Mienh mborqv jaax yiem Le^fi^ndim Deic. 9Mose mbuox Yo^su^waa, “Ginv deix mbuo nyei mienh cuotv mingh caux Aa^maa^lekv Mienh mborqv jaax. Njang hnoi yie nanv jienv Tin-Hungh nyei biaav-mbiaac souv jienv mbong-ningv gu'nguaaic.”
10Yo^su^waa ziouc ei jienv Mose nyei waac zoux, cuotv mingh caux Aa^maa^lekv Mienh mborqv jaax. Mose, Aalon caux Hu^aa faaux wuov jiex mbong-ningv. 11Da'faanh Mose sung jienv buoz, I^saa^laa^en Mienh hingh. Mose bungx buoz njiec nor, Aa^maa^lekv Mienh jiez gorn hingh aqv. 12Mose sung gau buoz, buoz nyuix haic. Aalon caux Hu^aa ziouc lorz norm la'bieiv bun ninh zueiz jienv, yietc dauh yiem bung, baav jienv Mose nyei buoz. Ninh nyei buoz ziouc sung jienv taux mba'hnoi muotv. 13Yo^su^waa ziouc longc nzuqc ndaauv mborqv hingh Aa^maa^lekv Mienh.
14Ziouv gorngv mbuox Mose, “Naaiv deix sic oix zuqc fiev jienv sou-njunc weic bun mienh jangx, yaac oix zuqc mbuox Yo^su^waa, yie oix zoux bun Aa^maa^lekv Mienh zutc nzengc. Yiem naaiv lungh ndiev liemh maiv maaih haaix dauh jangx duqv ninh mbuo.”
15Mose ceix norm ziec-dorngh cuotv mbuox heuc, “Ziouv se yie nyei Geh.” 16Ninh gorngv, “Maaih buoz sung jienv Ziouv nyei weicZiouv houv jienv waac oix doic jiex doic caux Aa^maa^lekv Mienh mborqv jaax.”