9

Klei Knap Mñai Tal Êma kơ Êmô Biăp

1Yêhôwa lač kơ Y-Môis, “Nao bĕ kơ Pharaôn leh anăn lač kơ ñu, ‘Snei Yêhôwa, Aê Diê kơ phung Hêbrơ, lač, “Lui phung ƀuôn sang kâo đuĕ nao, čiăng kơ diñu dưi kkuh mpŭ kơ kâo. 2Kyuadah tơdah ih hngah amâo lui diñu nao ôh, leh anăn ih ăt kơ̆ng diñu, 3nĕ anei kngan Yêhôwa srăng čăm kơ mnơ̆ng ih rông dôk hlăm hma, aseh, aseh dliê, aseh samô, êmô, leh anăn biăp srăng mâo klei ruă tưp djiê lu. 4Ƀiădah Yêhôwa srăng ngă klei mdê kơ biăp êmô phung Israel leh anăn kơ biăp êmô phung Êjip, snăn biăp êmô phung ƀuôn sang Israel amâo srăng ruă djiê ôh.”’ ” 5Yêhôwa bi kčah hruê, lač, “Mgi Yêhôwa srăng ngă klei anăn hlăm čar.” 6Leh anăn Yêhôwa ngă klei anăn hruê mgi; jih jang biăp êmô phung Êjip djiê, ƀiădah biăp êmô phung ƀuôn sang Israel amâo djiê sa drei ôh. 7Pharaôn tiŏ nao arăng, leh anăn nĕ anei amâo mâo sa drei biăp êmô phung ƀuôn sang Israel djiê ôh. Ƀiădah ai tiê Pharaôn jing khăng, leh anăn ñu amâo lui phung ƀuôn sang đuĕ nao ôh.

Klei Knap Mñai Tal Năm Hŏng Tiêng

8Yêhôwa lač kơ Y-Môis leh anăn kơ Y-Arôn, “Bi bŏ kngan diih hŏng hbâo kpur, leh anăn brei Y-Môis ƀui phă adiê ti anăp ală Pharaôn. 9Hbâo anăn srăng jing ƀruih lăn guôm tar ƀar čar Êjip, leh anăn hbâo anăn srăng bi mâo ruih tiêng bŏk kplač djŏ kơ mnuih leh anăn kơ hlô mnơ̆ng hlăm tar ƀar čar Êjip.” 10 Snăn diñu mă hbâo kpur leh anăn dôk ti anăp Pharaôn. Y-Môis ƀui hbâo phă adiê, leh anăn mâo ruih tiêng bŏk kplač djŏ kơ mnuih leh anăn hlô mnơ̆ng. 11Phung mdian amâo dưi dôk ti anăp Y-Môis ôh kyua ruih tiêng, kyuadah wăt phung mdian pô mơh djŏ ruih tiêng msĕ si jih jang phung Êjip. 12Yêhôwa bi khăng ai tiê Pharaôn, leh anăn ñu amâo dôk hmư̆ digơ̆ ôh, tui si Yêhôwa lač leh kơ Y-Môis.

Klei Knap Mñai Tal Kjuh Hŏng Boh Tâo

13Yêhôwa lač kơ Y-Môis, “Kgŭ bĕ ih aguah ưm, leh anăn dôk ti anăp Pharaôn leh anăn lač kơ ñu, ‘Snei Yêhôwa, Aê Diê phung Hêbrơ, lač, “Lui phung ƀuôn sang kâo đuĕ nao, čiăng kơ diñu dưi kkuh mpŭ kơ kâo. 14Kyuadah tal anei kâo srăng mơĭt kơ ih jih jang klei bi knap mñai kâo ngă kơ ai tiê ih, kơ phung dĭng buăl ih, leh anăn kơ phung ƀuôn sang ih, čiăng bi ih thâo amâo mâo pô jing msĕ si kâo hlăm jih lăn ala. 15Tơdah ară anei kâo yơr leh kngan kâo leh anăn čăm leh ih leh anăn phung ƀuôn sang ih hŏng klei ruă tưp, ih rai luč leh mơ̆ng lăn ala. 16 Ƀiădah kyua klei anei kâo lui ih dôk hdĭp, čiăng brei ih ƀuh klei myang kâo, snăn kơh arăng hưn anăn kâo tar ƀar lăn ala. 17Ih ăt mgao bi kdơ̆ng hŏng phung ƀuôn sang kâo, leh anăn amâo lui diñu đuĕ nao ôh. 18Nĕ anei, mgi ti mmông anei kâo srăng brei adiê hjan boh tâo pliêr ktrŏ snăk, amâo tuôm mâo msĕ snăn hlăm čar Êjip dơ̆ng mơ̆ng arăng mdơ̆ng ñu truh ti hruê anei. 19Kyuanăn brei ih ruăt tiŏ arăng bi kƀĭn hlăm anôk hơĭt biăp êmô ih leh anăn jih jang mnơ̆ng ih mâo hlăm hma; kyuadah boh tâo pliêr srăng lĕ ti dlông jih jang mnuih leh anăn mnơ̆ng rông dôk hlăm hma arăng amâo atăt wĭt, leh anăn diñu srăng djiê.”’ ” 20Hlei hlăm phung dĭng buăl Pharaôn huĭ kơ klei Yêhôwa blŭ, brei phung dĭng buăl leh anăn biăp êmô diñu đuĕ wĭt kơ sang. 21Ƀiădah phung amâo uêñ ôh kơ klei Yêhôwa blŭ diñn lui phung dĭng buăl leh anăn biăp êmô diñu dôk hlăm hma.
22Yêhôwa lač kơ Y-Môis, “Yơr kngan ih phă adiê, čiăng kơ boh tâo pliêr srăng lĕ hlăm tar ƀar čar Êjip, ti dlông mnuih, ti dlông hlô mnơ̆ng, leh anăn ti dlông mnơ̆ng arăng pla hlăm hma hlăm tar ƀar čar Êjip.” 23Y-Môis yơr giê ñu phă adiê, leh anăn Yêhôwa mơĭt grăm, êa pliêr, leh anăn mâo pui lĕ ti lăn ala. Yêhôwa brei adiê hjan boh tâo pliêr hlăm čar Êjip. 24 Mâo boh tâo pliêr leh anăn pui bi lŭk hŏng boh tâo pliêr, boh tâo pliêr ktrŏ snăk, amâo tuôm mâo ôh msĕ snăn hlăm tar ƀar čar Êjip dơ̆ng mơ̆ng phŭn ñu jing sa boh čar. 25Boh tâo pliêr lĕ ngă kơ jih jang mnơ̆ng dôk hlăm hma tar ƀar čar Êjip, mnuih wăt hlô mnơ̆ng; boh tâo pliêr bi rai jih jang mnơ̆ng arăng pla hlăm hma, leh anăn bi joh jih kyâo hlăm hma. 26Knŏng hlăm čar Gôsen, anôk phung ƀuôn sang Israel dôk, amâo mâo hjan boh tâo pliêr ôh.
27Pharaôn tiŏ arăng nao iêu Y-Môis leh anăn Y-Arôn lač kơ diñu, “Tal anei kâo ngă soh. Yêhôwa jing kpă ênô; kâo leh anăn phung ƀuôn sang kâo jing soh. 28Kwưh bĕ kơ Yêhôwa, kyuadah djăp leh grăm leh anăn pliêr; kâo srăng lui diih đuĕ nao, leh anăn diih amâo srăng lŏ dôk tinei sui ôh.” 29Y-Môis lač kơ ñu, “Tơdah kâo kbiă leh mơ̆ng ƀuôn, kâo srăng yơr kngan kâo kơ Yêhôwa; grăm srăng mdei leh anăn amâo srăng lŏ mâo boh tâo pliêr ôh, čiăng bi ih thâo kơ lăn ala jing dŏ Yêhôwa. 30Ƀiădah kâo thâo ih leh anăn phung dĭng buăl ih ăt ka huĭ mpŭ ôh kơ Yêhôwa Aê Diê.” 31(Brang leh anăn mdiê ôrgơ rai leh kyuadah mdiê ôrgơ hlăk ƀlĕ, leh anăn brang hlăk bi mnga. 32Ƀiădah mdiê ƀlê leh anăn mdiê ƀlê dliê amâo rai ôh, kyuadah diñu hnui čăt). 33Y-Môis kbiă mơ̆ng Pharaôn, nao ti êngao ƀuôn; ñu yơr kngan ñu kơ Yêhôwa. Grăm leh anăn hjan boh tâo pliêr mdei, leh anăn adiê amâo lŏ hjan ôh. 34Tơdah Pharaôn ƀuh hjan, boh tâo pliêr, leh anăn grăm mdei leh, ñu ăt lŏ ngă soh leh anăn bi khăng ai tiê ñu leh anăn phung dĭng buăl ñu. 35Ai tiê Pharaôn jing khăng, leh anăn ñu amâo lui phung ƀuôn sang Israel đuĕ nao ôh, tui si Yêhôwa lač leh hŏng ƀăng êgei Y-Môis.