4

Phung Khua Ƀĭng Kna Krist

1Brei arăng yap hmei jing dĭng buăl Krist, leh anăn phung kiă kriê klei yuôm hgăm Aê Diê. 2Arăng čiăng kơ phung kiă kriê brei diñu jing sĭt suôr. 3Bi kơ kâo, kâo amâo yap yuôm ôh klei diih amâodah phung mnuih phat kđi kâo. Wăt kâo kăn phat kđi kâo pô rei. 4Kâo amâo ƀuh ôh sa mta klei soh hlăm kâo, ƀiădah amâo djŏ kyua klei anăn ôh kâo mâo leh klei yap kpă. Khua Yang yơh jing Pô phat kđi kâo. 5Snăn đăm phat kđi arăng ôh êlâo hruê bi kčah, êlâo Khua Yang srăng truh. Ñu srăng bi mngač jih jang klei mdăp leh hlăm klei mmăt, leh anăn srăng bi êdah klei ai tiê arăng čuăn. Hlăk anăn grăp čô srăng mă tŭ klei Aê Diê bi mni năng kơ pô.
6Ơ phung ayŏng adei, kâo ngă leh klei bi hmô anei hŏng kâo pô leh anăn Y-Apôlôs kyua diih, čiăng kơ diih dưi hriăm mơ̆ng hmei, ya čiăng mblang klei lač, “đăm êgao ôh klei čih leh”, čiăng đăm mâo ôh sa čô hlăm phung diih ngă klei mgao hlue pô anei bi kdơ̆ng hŏng pô mkăn. 7Kyuadah hlei ƀuh klei mdê ih hŏng phung mkăn? Ya klei ih mâo leh Aê Diê amâo tuôm brei kơ ih ôh? Tơdah ih mă tŭ leh klei anăn, si ngă ih bi mni kơ ih pô msĕ si ih ka tuôm mă tŭ ôh?
8Diih trei leh! Diih jing mdrŏng leh! Amâo mâo ôh hmei mbĭt, diih jing phung khua kiă kriê leh! Sĭt nik kâo čiăng kơ diih dơ̆ng jing khua kiă kriê leh, snăn kơh hmei dưi kiă kriê mbĭt hŏng diih! 9Kyuadah kâo mĭn Aê Diê mdưm hmei phung khua ƀĭng kna jing phung ti tluôn hĭn kơ jih jang mnuih, msĕ si phung arăng phat kđi pioh bi mdjiê. Kyuadah hmei jing leh mnơ̆ng bi êdah kơ lăn ala, phung dĭng buăl jăk Aê Diê, leh anăn phung mnuih dlăng. 10Hmei jing phung khŏ kyua Krist, ƀiădah diih jing phung thâo mĭn hlăm Krist. Hmei jing awăt, ƀiădah diih jing ktang. Arăng mpŭ kơ diih, ƀiădah hmei arăng bi êmut. 11Hlŏng truh kơ mông anei, hmei êpa leh anăn mhao, hmei kƀah čhiăm ao jăk siam, arăng ngă jhat kơ hmei, hmei hiu rưng tar ƀar anôk, 12 hmei mă bruă hŏng kngan hmei pô. Tơdah arăng dlao wač, hmei hmưi klei jăk; tơdah arăng ngă jhat, hmei gĭr tŭ; 13tơdah arăng mčeh, hmei blŭ hŏng klei jăk; hlŏng truh kơ ară anei hmei jing mnơ̆ng arăng bi êmut, msĕ si djah lăn ala!
14Kâo amâo čih klei anei čiăng bi hêñ diih ôh, ƀiădah čiăng ƀuah mkra diih msĕ si phung anak kâo khăp. 15Kyuadah wăt tơdah diih mâo lu êbâo phung atăt gai hlăm Krist, diih amâo mâo lu ama ôh. Kyuadah kâo jing leh ama kơ diih hlăm Krist Yêsu hŏng klei mrâo mrang jăk. 16 Snăn kâo mtrŭt diih brei diih jing phung tui kâo. 17Kyuanăn kâo tiŏ nao Y-Timôthê kơ diih. Ñu jing anak kâo khăp leh anăn sĭt suôr hlăm Khua Yang. Kâo čiăng kơ ñu bi hdơr kơ diih si klei kâo dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă hlăm Krist, tui si kâo bi hriăm klei anăn tar ƀar hlăm grăp Phung Sang Aê Diê. 18Mâo đa đa jing mgao, mĭndah kâo amâo srăng truh kơ diih ôh. 19Ƀiădah kâo srăng truh djăl kơ diih tơdah Khua Yang čiăng; leh anăn kâo srăng ƀuh, amâo djŏ knŏng klei phung mgao anăn blŭ ôh, ƀiădah wăt klei myang phung diñu. 20Kyuadah ƀuôn ala mtao Aê Diê amâo djŏ hŏng klei blŭ ôh, ƀiădah hŏng klei myang. 21Ya diih čiăng? Kâo srăng hriê kơ diih djă giê bi kmhal diih mơ̆, amâodah hŏng klei khăp leh anăn ai tiê êdu?