9

Tus Timthawj Txoj Cai thiab Nws Tes Haujlwm

1Kuv tsis muaj cai los? Kuv tsis yog timthawj los? Kuv tsis tau pom Yexus uas yog peb tus Tswv los? Qhov ua nej tau los ntseeg tus Tswv, twb yog vim kuv qhia nej ntag. 2Txawm yog lwm tus tsis lees hais tias, kuv yog ib tug timthawj los tsimnyog nej lees kuv! Qhov uas nej nrog tus Tswv koom ib txojsia, qhov ntawd ua timkhawv hais tias kuv yog ib tug timthawj tiag.
3Thaum muaj neeg thuam kuv, kuv hais daws kuv zaj li no: 4Kuv txawm tsis muaj cai noj thiab haus vim tes haujlwm uas kuv ua li los? 5Petus thiab txhua tus timthawj, lawv puavleej muaj cuabkav coj pojniam menyuam nrog lawv mus rau ub rau no. Kuv yeej yog ib tug tubtxib thiab, kuv txawm tsis muaj cai li lawv los? 6Tsuas yog Npananpas thiab kuv wb thiaj yuav tsum nrhiav rau wb noj wb haus xwb los? 7Tus uas mus ua tubrog nws tseem nrhiav rau nws noj nws haus thiab los? Tus uas cog txiv hmab, nws txawm tsis de nws cov txiv hmab noj los? Tus uas yug yaj nws txawm tsis tso nws cov yaj tej kua mis haus los?
8Puas yog kuv hais raws li neeg ibtxwm hais? Puas yog Vajtswv txoj kevcai hais ib yam li no thiab? 9Muaj lus sau tseg rau hauv Mauxes txoj Kevcai lawm hais tias, “Thaum nej tabtom muab nyuj tsuj nplej, nej tsis txhob muab hnab looj nyuj qhovncauj.” Puas yog Vajtswv txhawj nyob tsam nyuj tsis tau noj? 10Vajtswv hais li ntawd tsis yog Vajtswv hais txog peb los? twb yog Vajtswv hais txog peb ntag. Tus uas laij teb thiab tus uas ntaus nplej, nkawd yeej cia siab hais tias nkawd yuav tau qoobloo sib npaug. 11Yog peb twb tseb Vajtswv txojlus rau hauv nej lub siab lawm, yog li ntawd peb sau nej tej zaub tej mov los yug peb, nej tseem hais tias peb sau ntau dhau lawm los? 12Yog lwm tus twb muaj cai kom nej yug lawv, yog li ntawd, peb hajyam muaj cai kom nej yug peb thiab?
 Txawm yog li los peb yeej txhob txwm tsis sau nej tug. Peb ua siab ntev nyiaj txhua yam kev txomnyem thiaj yuav tsis muaj ib yam dabtsi tabkaum Txojmoo Zoo uas hais txog Yexus Khetos zaj.
13Nej yeej paub hais tias cov uas ua haujlwm hauv lub Tuamtsev, lawv yeej tau tej zaub mov hauv lub Tuamtsev noj, thiab cov uas hlawv khoom fij ntawm lub thaj, lawv yeej tau tej ntawd noj. 14Ib yam nkaus li ntawd, tus Tswv qhia hais tias tsimnyog cov neeg uas ntseeg txojmoo zoo yuav tsum yug cov uas tuaj qhia txojmoo zoo.
15Tiamsis kuv yeej ibtxwm tsis sau nej tug. Txawm yog kuv sau tsab ntawv no tuaj rau nej los kuv tsis tau kom nej yug kuv. Yog kuv yuav thov nej yug kuv yeem cia kuv tuag zoo dua. Yeej tsis muaj leejtwg yuav muaj cuabkav thuam tej lus uas kuv khav hais tias kuv tsis thov nej yug kuv. 16Kuv yog tus qhia txojmoo zoo los kuv yeej tsis muaj cai khav hlo li. Rau qhov Vajtswv kom kuv qhia. Yog kuv tsis qhia txojmoo zoo kuv yeej yuav raug kev puastsuaj. 17Yog kuv yeem ua tes haujlwm ntawd, kuv yeej yuav tau nqi zog. Txawm yog kuv tsis yeem ua los tes haujlwm ntawd yeej yog kuv tes. 18Yog li ntawd kuv tau nqi zog dabtsi? Kuv tej nqi zog yog qhov uas kuv qhia txojmoo zoo, kuv tsis thov leejtwg ib yam dabtsi li. Thaum kuv mus qhia txojmoo zoo, kuv yeej muaj cai thov sawvdaws yug kuv tiamsis kuv tsis thov.
19Kuv yeej tsis ua leejtwg qhev; tiamsis kuv zoo siab ua sawvdaws qhev, kuv thiaj yuav coj tau neeg coob leej los ntseeg Yexus Khetos. 20Thaum kuv nrog cov neeg Yudais nyob ua ke, kuv ua ib yam li lawv, rau qhov kuv xav coj lawv los ntseeg. Txawm yog Mauxes txoj kevcai tsis muaj cuabkav yuam kuv lawm los thaum kuv nrog cov neeg uas xyaum coj Mauxes txoj kevcai nyob ua ke, kuv ua ib yam li lawv, rau qhov kuv xav coj lawv los ntseeg. 21Thaum kuv nrog lwm Haivneeg nyob ua ke, kuv ua ib yam li tus uas tsis coj cov Yudais txoj kevcai, rau qhov kuv xav coj lwm Haivneeg los ntseeg. Kuv hais li no, tsis yog kuv hais tias kuv tsis coj Vajtswv txoj kevcai, tiamsis qhov tseemceeb kuv yeej coj Yexus Khetos txoj kevcai. 22Thaum kuv nrog cov neeg uas tsis tshua paub Vajtswv pestsawg nyob ua ke, kuv ua ib yam li lawv, kuv thiaj coj tau lawv los ntseeg. Kuv xyaum ua li txhua haivneeg ua. Kuv ua li ntawd saib puas yuav pab tau qee leej rov los ua neeg tshiab.
23Kuv ua txhua yam no kom txojmoo zoo nrov ncha mus thoob txhua qhov, kuv thiaj tau koob hmoov. 24Nej yeej paub hais tias cov neeg uas sib tw khiav yeej tib txhij khiav, tiamsis tsuas muaj tib tug thiaj khiav yeej thiab tau nqi zog xwb. Nej cia li khiav tiag kom yeej, nej thiaj tau nqi zog. 25Txhua tus uas sib tw khiav, nws niaj hnub xyaum khiav raws li txoj kevcai, nws ua li ntawd los nws tsuas tau lub kausmom uas nyob tsis ntev xwb; tiamsis peb sib tw khiav kom peb tau lub kausmom uas nyob mus ibtxhis. 26Twb yog vim li no kuv thiaj khiav ncaj nraim mus kom txog tus ciam tom kawg; twb yog vim li no kuv thiaj ua li tug uas txawj ntaus nrig uas nws tsis lam ntau qhuav xwb. 27Kuv niaj hnub tswj rawv kuv lub cev rau qhov kuv yeej yog tus uas qhia lwm tus. Yog kuv tsis tswj kuv lub cev ntshai nyob tsam kuv tsis tau nrog luag sib tw khiav.