23

1Tơlah Y-David hŏ ranh, jŏk rêh jêh, păng njêng Y-Salômôn kon bu klâu păng hađăch chiă uănh phung Israel.

Nau Tâm Pă Kan Ma Phung Lêvi Jêh Ri Ma Phung Kôranh Ƀư Brah

2Y-David rgum lĕ rngôch phung kôranh mât uănh Israel, phung kôranh ƀư brah, jêh ri phung Lêvi. 3Bu kơp phung Lêvi ntơm pe jê̆t năm leo kalơ, lĕ rngôch geh pe jê̆t ma pham nuyh buklâu. 4Y-David lah, "Bar rmưn puăn rbăn phung aơ mra chiă uănh kan tâm ngih Yêhôva, prao rbăn nuyh mra jêng phung kơranh toyh jêh ri phung kôranh phat dôih, 5puăn rbăn nuyh mât njrăng mpông pêr, jêh ri puăn rbăn nuyh mra nhhơr nau tâm nrê ma Yêhôva ma dĭng mpât mprơ, ndơ nây hŏ ƀư jêh prăp ma kan tâm rnê."
6Y-David tâm pă khân păng tĭng mbŭch êng êng ăn di ma phung kon buklâu Y-Lêvi: jêng Y-Gersôm, Y-Kôhat jêh ri Y-Mêrari.
7Phung kon bu klâu Y-Gersôm geh: Y-Ladan jêh ri Y-Simei. 8Phung kon buklâu Y-Ladan: Y-Jêhiêl jêng kôranh, jêh nây tât Y-Sêthan jêh ri Y-Yôel, geh pe nuyh. 9Phung kon buklâu Y-Simei: Y-Sêlêmôt, Y-Hasiêl, jêh ri Y-Haran jêng pe nuyh. 10jêh ri phung kon buklâu Y-Simei jêng: Y-Jahat, Y-Sina, Y-Jêus, jêh ri Y-Bêria. Aơ jêng puăn nuyh kon buklâu Y-Simei. 11Y-Jahat jêng kôranh, Y-Sisa jêng nơm rơh bar; ƀiă lah Y-Jêus jêh ri Y-Bêria mâu geh ôh âk kon buklâu, yor nây bu kơp khân păng jêng phung du ndŭl deh. 12Phung kon bu klâu Y-Kôhat jêng: Y-Am ram, Y-Ishar, Y-Hêbron, jêh ri Y-Usiêl, puăn nuyh. 13Phung kon bu klâu Y-Amram jêng: Y-Arôn, jêh ri Y-Môis; Y-Arôn bu rnglah êng, păng jêh ri noi deh păng gay prăp ma kan nhhơr lĕ ndơ kloh ueh ngăn, jêh ri n'ho ro nhhơr su ndơ ƀâu kah panăp Yêhôva, jêh ri pah kan ma Păng, jêh nây ntĭnh nau mŏt ton tâm amoh Păng mro mrăng. 14Y-Môis jêng bunuyh Brah Ndu; phung kon buklâu păng mra kơp ndrel ma mpôl Lêvi. 15Phung kon bu klâu Y-Môis jêng: Y-Gersôm jêh ri Y-Êliêser. 16Tâm phung kon bu klâu Y-Gersôm: Y-Sêbuel jêng kôranh. 17Kon buklâu Y-Êli-êser jêng Y-Rêhabia jêng kôranh; Y-Êliêser mâu geh ôh phung kon buklâu, ƀiălah Y-Rêhabia geh âk ngăn kon buklâu. 18Tâm phung kon buklâu Y-Y-Ishar: Y-Sêlônit jêng kôranh. 19Tâm phung kon buklâu Y-Hêbron: Y-Jêria jêng kôranh, Y-Amaria jêng nơm rơh bar, Y-Jahasiêl jêng nơm rơh pe, jêh ri Y-Jêkamêan jêng nơm rơh puăn 20Phung kon bu klâu Y-Usiel: Y-Mika jêng kôranh jêh ri Y-Isiya jêng nơm rơh bar.
21Phung kon buklâu Y-Mêrari: Y-Mahli jêh ri Y-Musi Phung kon buklâu Y-Mahli: Y-Êleasar jêh ri Y-Kis. 22Y-Êlêasar khĭt mâu geh ôh kon buklâu, geh dơm kanŏng kon bu ur; jêh ri phung kon buklâu Y-Kis, jêng mpôl, khân păng tâm gŭ ƀư ur. 23Phung kon bu klâu Y-Musi: Y-Mahli, Y-Êder jêh ri Y-Jêrêmôt pe nuyh.
24Aơ jêng phung kon sau Y-Lêvi tĭng nâm ndŭl deh khân păng; jêng kôranh ma ndŭl deh bu chih amoh khân păng tĭng nâm ndah âk amoh săk ăp nơm ntơm bơh bar jê̆t năm leo Kalơ, phung prăp ma kan tâm ngih Yêhôva. 25Yor lah Hađăch David lah: "Yêhôva Brah Ndu phung Israel ăn jêh nau đăp mpăn ma phung ƀon lan păng; jêh ri păng gŭ tâm ƀon Yêrusalem n'ho ro. 26Pôri phung Lêvi mâu hôm ôh tung ngih bok mâu lah ndơ prăp ma kan tâm ngih bok." 27Yorlah tĭng nâm nau Hađăch David ngơi dăch dŭt jêng rnoh kơp phung Lêvi ntơm bơh bar jê̆t năm leo kalơ
28"ƀiălah kan jao jêh ma khân păng mra kơl phung kon buklâu Y-Arôn tâm kan ma ngih Yêhôva, geh kan mât mray nhuang jêh ri jrô, kan ăn kloh lĕ rngôch ndơ kloh ueh, jêh ri moh kan di ma ngih Yêhôva; 29gay kơl ma kan ƀư ranih nhhơr ma Brah Ndu, ranih muy prăp ma ndơ nhhơr ranih muy; ƀănh mâu geh ndrui, ndơ nhhơr ranih muy gŭch (piăng pưng), ndơ nhhơr tâm pot dak play ôlivơ, lĕ rngôch ndơ njing âk mâu lah toyh.
30Jêh ri khân păng mra dâk ăp ôi tâm rnê mŏt ton ma Yêhôva, jêh ri ƀư tâm ban đŏng ăp tơ̆ kêng măng, 31jêh ri tơlah bu nhhơr ndơ nhhơr gŭch ma Yêhôva ta nar Sabat, ta nar mhe luh, ta nar năng ƀŭn toyh, tĭng nâm rnoh bu ntĭnh ma khân păng ƀaƀơ mro mrăng panăp Yêhôva. 32Pônây mơ khân păng mra djôt kan ngih bok tâm rƀŭn jêh ri jrô kloh ueh, jêh nây mra kơl phung kon buklâu Y-Arôn, phung oh nâu khân păng tâm kan ngih Yêhôva."