12

1Hlăm thŭn tal kjuh Y-Jêhu, Y-Jôas dơ̆ng kiă kriê, leh anăn ñu kiă kriê pă pluh thŭn hlăm ƀuôn Yêrusalem. Anăn amĭ ñu H'Sibia mơ̆ng ƀuôn Bêr-Sêba. 2Y-Jôas ngă ya jing djŏ ti anăp ală Yêhôwa jih hruê ñu dôk hdĭp, kyuadah Y-Jêhôida khua ngă yang bi hriăm ñu. 3Ƀiădah anôk dlông arăng amâo mă hĕ ôh; phung ƀuôn sang ăt ngă yang leh anăn čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi ti anôk dlông.
4 Y-Jôas lač kơ phung khua ngă yang, “Jih jang prăk mơ̆ng mnơ̆ng doh jăk arăng mă ba kơ sang Yêhôwa, prăk arăng rĭng mơ̆ng grăp čô, leh anăn prăk arăng ba kơ sang Yêhôwa hŏng ai tiê čiăng 5brei phung khua ngă yang mă, grăp čô mơ̆ng phung ñu thâo kral; leh anăn brei diñu lŏ mkra sang yang ti anôk arăng ƀuh jing yuôm lŏ mkra.” 6Ƀiădah tơl hlăm thŭn tal dua pluh tlâo Y-Jôas, phung khua ngă yang amâo tuôm mkra ôh sang yang. 7Kyuanăn mtao Jôas iêu Y-Jêhôida khua ngă yang leh anăn phung khua ngă yang mkăn leh anăn lač kơ digơ̆, “Si ngă diih amâo mkra sang yang? Snăn ară anei đăm lŏ mă prăk mơ̆ng phung diih thâo kral ôh, ƀiădah jao prăk anăn kơ klei mkra sang.” 8Snăn phung khua ngă yang tŭ kơ diñu amâo lŏ mă ôh prăk mơ̆ng phung ƀuôn sang, leh anăn kơ diñu amâo srăng mkra sang ôh.
9Y-Jêhôida khua ngă yang mă sa boh hip leh anăn ƀoh ƀăng ti dlông gơ̆, leh anăn dưm gơ̆ ti djiêu knưl tĭng hnuă tơdah arăng mŭt hlăm sang Yêhôwa; leh anăn phung khua ngă yang kiă kriê ƀăng bhă dưm hlăm anăn jih jang prăk arăng ba kơ sang Yêhôwa. 10Tơdah diñu ƀuh mâo lu prăk hlăm hip anăn, khua čih hră mtao leh anăn khua ngă yang prŏng hriê yap, trôk hlăm kdô, leh anăn kă hĕ kdô anăn, jih prăk mâo hlăm sang Yêhôwa. 11Leh anăn diñu brei prăk mkă leh hlăm kngan phung mă bruă kiă kriê sang Yêhôwa; leh anăn phung anăn mưn hŏng prăk anăn phung krah kmeh leh anăn phung mdơ̆ng dôk mă bruă kơ sang Yêhôwa, 12leh anăn kơ phung mdơ̆ng boh tâo, leh anăn kơ phung krah boh tâo, leh anăn kơ klei blei kyâo leh anăn boh tâo krah leh pioh mkra sang Yêhôwa, leh anăn kơ ya mta bruă lŏ mkra sang. 13Ƀiădah arăng amâo ngă ôh kơ sang Yêhôwa hmăm prăk, mnơ̆ng bi mdjiê pui diăn, êlŭ, ki ayŭ, amâodah čhiên mngan ngă hŏng mah, amâodah čhiên mngan ngă hŏng prăk, hŏng prăk arăng ba kơ sang Yêhôwa, 14kyuadah arăng brei pioh dŏ anăn kơ phung mă bruă mkra sang Yêhôwa. 15 Arăng amâo ksiêm ôh prăk kơ phung mnuih arăng jao leh brei diñu ƀơk phung mă bruă, kyuadah digơ̆ ngă hŏng klei ênuah. 16 Prăk arăng myơr kyua klei jing soh leh, leh anăn prăk myơr kyua klei soh, arăng amâo ba kơ sang Yêhôwa ôh; prăk anăn pioh kơ phung khua ngă yang.
17Hlăk anăn Y-Hasael mtao Siri đĭ nao bi blah hŏng ƀuôn Gat leh anăn mă gơ̆. Ƀiădah tơdah Y-Hasael anăp đĭ nao bi blah hŏng ƀuôn Yêrusalem, 18Y-Jôas mtao Yuđa mă jih jang mnơ̆ng arăng myơr hŏng klei ƀuăn, dŏ anăn Y-Jôsaphat, Y-Jôram, leh anăn Y-Ahasia phung aê ñu, phung mtao Yuđa, pioh brei leh, leh anăn mnơ̆ng ñu pô myơr hŏng klei ƀuăn, leh anăn jih jang mah mâo hlăm adŭ pioh ngăn sang Yêhôwa leh anăn sang mtao, leh anăn mơĭt dŏ anăn kơ Y-Hasael mtao Siri. Leh anăn Y-Hasael đuĕ mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem.
19Bruă mkăn Y-Jôas ngă, leh anăn jih klei ñu ngă leh, amâo djŏ hĕ arăng čih leh hlăm hdruôm hră Klei Yăl Dliê kơ Phung Mtao Yuđa? 20Phung dĭng buăl ñu kgŭ leh anăn bi trông čhai, leh anăn bi mdjiê Y-Jôas hlăm sang Milô ti êlan trŭn nao kơ ƀuôn Sila. 21Mâo Y-Jôsakar anak êkei Y-Simêat leh anăn Y-Jêhôsabat anak êkei Y-Sômer, phung dĭng buăl ñu, bi mdjiê ñu, snăn ñu djiê. Arăng dơr ñu mbĭt hŏng phung aê ñu hlăm ƀuôn Y-Đawit, leh anăn Y-Amasia anak êkei ñu kiă kriê čuê ñu.