19

Yeluxalees yuav dim ntawm Xenakhawli

(Yxy. 37:1-20)

1Thaum vajntxwv Hexekhiya hnov tej lus ntawd, nws txawm dua rhe nws lub tsho thiab muab khaub seev tsaj los hnav thiab mus rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev. 2Mas nws txib Eliyakhi uas yog tus saib xyuas vajntxwv lub tsev thiab Sena uas yog tus tub sau ntawv thiab cov pov thawj laus hnav khaub seev tsaj mus cuag Amoj tus tub Yaxaya uas ua xibhwb cev Vajtswv lus.
3Lawv txawm hais rau nws tias, “Hexekhiya hais li no tias, ‘Hnub no yog hnub uas ntxhov siab thiab raug luag thuam poob ntsej muag. Tej menyuam tub txog caij yug lawm tiamsis tsis muaj zog ntsub. 4Tej zaum Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv twb hnov tej lus huvsi uas Axilia tus vajntxwv kom Lasakhe tuaj hais saib tsis taus Vajtswv uas muaj txojsia nyob, thiab Yawmsaub yuav rhuav tshem tej lus uas Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv tau hnov. Yog li ntawd thov koj thov Yawmsaub pab cov neeg uas tseem tshuav nyob no.’ ” 5Thaum vajntxwv Hexekhiya cov tim xyoob tuaj cuag Yaxaya, 6Yaxaya hais rau lawv tias, “Cia li hais rau nej tus vajntxwv tias, ‘Yawmsaub hais li no tias, Tsis txhob ntshai tej lus uas nej tau hnov ntawd, yog tej lus uas Axilia tus vajntxwv tej nom tswv thuam kuv. 7Saib maj, kuv yuav tshoov nws lub siab ua kom nws hnov lus huab lus cua mas nws yuav rov qab mus rau nws lub tebchaws. Thiab kuv yuav ua kom nws tuag hniav ntaj rau hauv nws lub tebchaws.’ ”
8Lasakhe thiaj rov qab mus mas ntsib Axilia tus vajntxwv ua rog rau lub moos Lina, rau qhov nws hnov tias vajntxwv twb tawm hauv Lakhi mus lawm. 9Thaum Axilia tus vajntxwv hnov xov hais tias Khuj tus vajntxwv Thihakha twb sawv kev tuaj ntaus nws lawm, nws txawm txib neeg xa xov rov mus hais rau Hexekhiya hais tias, 10“Nej yuav tsum hais li no rau Yuda tus vajntxwv Hexekhiya hais tias, ‘Tsis txhob cia koj tus Vajtswv uas koj vam khom ntawd dag hais tias Yeluxalees yuav tsis raug muab rau hauv Axilia tus vajntxwv txhais tes. 11Saib maj, nej twb hnov lawm tias Axilia tej vajntxwv twb ua li cas rau ib tsoom tebchaws huvsi lawm, twb ua rau tej tebchaws puam tsuaj tag huvsi. Koj nev, koj yuav tau kev dim lov? 12Ib tsoom tebchaws tej dab pab tau lawv dim lov? Twb yog tej tebchaws uas kuv tej poj koob yawm txwv muab ua puam tsuaj tag, yog lub moos Kauxas, lub moos Halas, lub moos Lexe thiab cov neeg Edee uas nyob hauv lub moos Thee‑axa. 13Tus vajntxwv hauv lub moos Hama thiab tus vajntxwv hauv Apa thiab tus vajntxwv hauv Xefava‑i, thiab tus vajntxwv hauv Hena thiab tus vajntxwv hauv Iva dua twg lawm?’ ”
14Hexekhiya txais tsab ntawv ntawm tus xa xov txhais tes thiab nyeem. Mas Hexekhiya thiaj mus rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev, thiab muab tsab ntawv nthuav rau ntawm Yawmsaub lub xubntiag. 15Thiab Hexekhiya thov ntawm Yawmsaub xubntiag hais tias, “Au Yawmsaub uas yog Yixayee tus Vajtswv, uas nyob lub zwm txwv saum cov Khelunpee, koj tib leeg xwb thiaj yog ib tsoom tebchaws hauv qab ntuj tus Vajtswv, koj tau tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb. 16Au Yawmsaub, thov tig pob ntseg mloog. Au Yawmsaub, thov tsa qhov muag saib, thiab thov koj mloog Xenakhawli tej lus huvsi uas nws xa tuaj thuam luag Vajtswv uas muaj txojsia nyob. 17Au Yawmsaub, yeej muaj tseeb li ntawd tiag, Axilia tej vajntxwv tau ua rau txhua haiv neeg thiab lawv lub tebchaws puam tsuaj tag, 18thiab muab lawv tej dab mlom pov rau hauv hluavtaws, vim tej ntawd yeej tsis yog timtswv, tsuas yog tej uas neeg txhais tes ua xwb, yog ntoo thiab pob zeb. Vim li ntawd tej ntawd thiaj raug muab ua puam tsuaj tag. 19Au Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv, nimno kuv thov koj cawm peb dim hauv nws txhais tes, xwv ib tsoom tebchaws hauv ntiajteb thiaj paub tias koj yog Yawmsaub koj tib leeg yog Vajtswv.”

Yaxaya xa xov rau Hexekhiya

(Yxy. 37:21-38)

20Mas Amoj tus tub Yaxaya hais mus rau Hexekhiya hais tias, “Yawmsaub uas yog Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, Kuv twb hnov koj tej lus thov hais txog Xenakhawli uas yog Axilia tus vajntxwv lawm. 21Ntawm no mus yog tej lus uas Yawmsaub hais txog Xenakhawli.
  “ ‘Xi‑oo tus ntxhais dawb huv
   saib tsis taus koj luag koj,
  Yeluxalees tus ntxhais
   co hau nto luag raws koj qab.

  22“ ‘Koj thuam thiab hais phem rau leejtwg?
   Koj tsa koj lub suab tawm tsam leejtwg
  thiab koj khav theeb
   zij ncaug ntxi muag rau leejtwg?
  Yog ua rau cov Yixayee tus Vajtswv
   uas dawb huv ntag.
  23Koj muab lus rau koj cov neeg xa xov
   thuam luag tus Tswv,
  thiab koj tau khav tias,
   “Kuv muaj tsheb ua rog ntau heev,
  kuv nce mus saum tej roob siab,
   mus txog tej qhov
   uas deb kawg hauv Lenpanoo.
  Kuv twb muab nws tej ntoo ciab
   uas siab kawg ntov vau
  thiab ntov nws tej ntoo ciab nplooj suab
   uas zoo nkauj kawg.
  Kuv nkag mus rau hauv
   qhov uas deb kawg nkaus
  thiab mus txog lub hav zoo
   v uas tsaus kawg nkaus.
  24Kuv khawb qhov dej
   thiab haus lwm tebchaws li dej,
  kuv txhais xib taws
   tsuj Iyi tej hav dej qhuav tag huvsi.”

  25“ ‘Koj tsis tau hnov lov?
   Kuv twb npaj cia li ntawd ntev los lawm.
  Tej haujlwm uas kuv ua nimno
   kuv twb hom cia thaum ub los lawm,
  hais tias koj yuav ua rau tej moos
   uas muaj ntsa loog ruaj khov
   pob tag ua tej niag pawg.
  26Tej neeg hauv tej moos ntawd
   qaug zog ntshaus ntsho poob siab tag
   thiab txaj muag heev,
  lawv zoo li tej zaub hauv teb
   thiab zoo li tej nroj mos mos,
  zoo li tej nroj uas tuaj saum ruv tsev
   uas cia li qhuav tag tsis hlob.

  27“ ‘Kuv yeej paub qhov uas koj zaum
   thiab qhov uas koj tawm mus thiab nkag los,
   thiab qhov uas koj npau taws rau kuv.
  28Vim koj tau npau taws rau kuv
   thiab kuv twb hnov qhov uas koj khav theeb,
  mas kuv yuav muab kuv tus nqe lauj
   chob koj lub qhov ntswg
  thiab muab kuv txoj xauv
   sam koj lub qhov ncauj,
  mas kuv yuav cab koj tig hlo
   rov qab taug txojkev uas koj tuaj mus.’

29“No yog tej txujci uas qhia rau koj paub. Xyoo no koj yuav noj tej qoob loo uas nws tuaj nws. Xyoo ob koj yuav noj tej uas tuaj ntawm lub qub chaw. Mas xyoo peb cia li tseb thiab hlais thiab ua vaj txiv hmab thiab noj tej txiv ntawd. 30Yuda caj ces cov uas dim thiab tseem tshuav nyob yuav nrhau cag rau hauv thiab txi txiv rau saud. 31Vim tias muaj ib co uas tseem tshuav nyob yuav tawm hauv Yeluxalees mus, thiab muaj ib co uas dim yuav tawm hauv lub roob Xi‑oo mus. Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus yuav kub siab lug ua tej no.
32“Vim li no Yawmsaub thiaj hais txog Axilia tus vajntxwv li no tias, Nws yuav tsis nkag los rau hauv lub nroog no thiab tsis tua xub hneev tuaj rau hauv, thiab tsis tuav daim hlau thaiv tuaj ze lub nroog thiab tsis tsub av ua chaw nce ntsa loog. 33Nws tuaj txojkev twg nws yuav rov txojkev ntawd mus, nws yuav tsis nkag rau hauv lub nroog no. Yawmsaub hais li no ntag. 34Kuv yuav tsom kwm lub nroog no cia kom dim, vim saib rau kuv thiab saib rau kuv tus tub qhe Davi.”
35Hmo ntawd Yawmsaub li tubtxib saum ntuj tawm mus tua Axilia cov tub rog hauv lawv lub yeej tuag 185,000 leej. Mas thaum sawv ntxov lawv sawv saib ua ciav cov ntawd twb tuag tag lawm. 36Ces Axilia tus vajntxwv Xenakhawli txawm cia li sawv tsees rov qab mus tsev, mus nyob hauv Ninave. 37Thaum nws tabtom pe hawm hauv lub tsev teev dab Nilau uas yog nws tus dab, nws ob tug tub Alamelej thiab Salexaw txawm xuas ntaj tua nws tuag. Ces ob tug khiav mus rau Alalab tebchaws lawm. Mas nws tus tub Exahadoo sawv kav nyob nws chaw.