19

Y-Pôl Ta Ƀon Êphêsô

1Dôl Y-Apôlôs gŭ ta ƀon Kôrintô, Y-Pôl, lĕ hăn nsong tâm lĕ n'gor bri mpeh palơ, jêh nây jŭr tât ta ƀon Êphêsô. Păng tâm mâp đah bar hê pe nuyh, phung oh mon gŭ ta nây, 2jêh ri ôp phung nây: "Ntơm bơh khân may chroh, geh sŏk dơn Brah Huêng Ueh lĕ?" Khân păng plơ̆ lah: "Mâu, hên mâu mâp tăng ôh bu lah geh Brah Huêng Ueh." Păng lah: "Moh nau ƀaptem khân may dơn?" 3Phung nây plơ̆ lah: "Nau ƀaptem Y-Yôhan." 4Y-Pôl lah: "Y-Yôhan ƀư ƀaptem rmal nau tih, jêh ri mbơh ma phung ƀon lan ăn chroh ma Nơm mra văch pakơi păng, nâm bu ntĭt, chroh ma Brah Yêsu." 5Jêh tăng nau nây, khân păng dơn ƀaptem ma amoh Brah Yêsu. 6Jêh Y-Pôl pah ti ta khân păng, Brah Huêng Ueh jŭr ta khân păng, jêh ri khân păng ngơi nau bu năch jêh ri mbơh lor. 7Lĕ rngôch khân păng geh klăp lah tâm jât ma bar nuyh.
8Jêh ma nây Y-Pôl lăp tâm ngih rƀŭn phung Yuđa, jêh ri nti ta nây ma nau janh. Dôl tâm pe khay păng rblang lĕ rngôch nau ma ƀon bri hđăch Brah Ndu, jêh ri nsônh phung gŭ iăt nau păng nti ma nau chroh. 9Ƀiălah, yorlah ƀaƀă geh nuih n'hâm dăng, mâu ŭch chroh, ngơi djơh ma Trong Nau chroh ta năp phung âk, Y-Pôl rnglah khân păng, tâm rƀŭn êng phung oh mon ta ntŭk êng, jêh ri nti ma khân păng ăp nar tâm ngih samƀŭt Y-Tiranus. 10Păng nti ta nây tâm bar năm, tât lĕ rngôch bunuyh gŭ tâm n'gor Asi, nđâp ma phung Yuđa, phung Grek, iăt Nau Brah Ndu Ngơi dadê. 11Jêh ri Brah Ndu dŏng ti Y-Pôl ƀư nau khlay toyh ngăn, 12tât bu sŏk bok, ao păng nsoh tâm săk jăn păng ăn ta klơ phung ji kuet dơi bah ji, nđâp ma brah mhĭk luh du.

Phung N'hŭm Yuđa Dŏng Amoh Brah Yêsu

13Rnôk nây phung Yuđa nsong ăp ntŭk, jan lah dŏng amoh Brah Yêsu ma phung bunuyh brah mhĭk lơh, khân păng lah pô aơ: "Gâp ntăm ma khân may ma amoh Brah Yêsu, Y-Pôl nti nây!" 14Phung pơh nuyh kon bu klâu Y-Sêvas ƀư nau nây. Y-Sêvas jêng du huê n'gâng kôranh ƀư brah ma phung Yuđa. 15Ƀiălah brah mhĭk plơ̆ lah ma khân păng: "Gâp năl jêh Brah Yêsu, jêh ri gĭt nanê̆ mbu Y-Pôl jêng. Bi khân may, mbu khân may jêng?" 16Pôri, bunuyh brah mhĭk lơh nchuăt ran ta khân păng, dơi ƀư ma bar hê tâm phung khân păng mhĭk ngăn, tât khân păng nchuăt du tă bơh ngih nây rhôk rhak jêh ri sôt găt dadê. 17Lĕ rngôch phung Yuđa jêh ri phung Grek gŭ ta ƀon Êphêsô tăng lư nau nây. Khân păng bêng ma nau klach, jêh ri mŏt ton tâm rnê ma amoh Brah Yêsu. 18Âk bunuyh hŏ chroh jêh, văch mbơh nau tih, nđâp ma kan khân păng ƀư jêh saơm ri. 19Âk phung ƀư rƀên kăl e, djôt su lơi ndrom samƀŭt khân păng ta năp lĕ rngôch bunuyh. Rnoh khlay klăp ndrom samƀŭt nây prăm jât rbăn prăk. 20Pôri bu mbơh Nau Brah Ndu Ngơi lam ntŭk ma nau brah jêh ri nau ktang.

Y-Dêmêtrus Ƀư Uh Ah

21Jêh lôch nau nây, Y-Pôl mĭn ŭch hăn ta ƀon Yêrusalem, rgăn n'gor Masêđôn jêh ri n'gor Akai. Păng lah: "Tơlah gâp tât ta nây, gâp mra khâl lĕ ƀon Rôm." 22Păng njuăl bar hê nơm kâp kơl păng, Y-Timôthê jêh ri Y-Êrast, hăn ta n'gor Masêđôn. Bi păng nơm, gŭ mâu ir jŏ ta n'gor Asi.
23Dôl nây geh nau uh ah toyh ngăn yor ma nau chroh. 24Du huê bunuyh nkra nau ndrăp, amoh păng Y-Dêmêtrus, ƀư rup ngih brah H'Dian ma prăk. Nau nây ăn phung pah kan sa prăk âk. 25Păng tâm rƀŭn phung pah kan ma păng, nđâp ma phung kan ndrel, jêh ri lah ma phung nây: "Hơi phung oh nâu, khân may gĭt ma kan aơ he dơi sa âk prăk. 26Khân may saơ jêh ri tăng, mâu di knŏng ta ƀon Êphêsô ôh, ƀiălah bơi ma lĕ n'gor Asi, Y-Pôl aơ nti jêh ri nsônh âk bunuyh lah ma rup brah ti bunuyh ƀư mâu geh brah ngăn ôh. 27He klach mâu di knŏng ma nau tâm rmot ma kan he ôh, ƀiălah klach ma ngih brah toyh H'Dian roh dơm dam. Jêh ri klach ma nau lư n'găr brah bu ur he, bu yơk tâm lam n'gor Asi jêh ri lam neh ntu mra rai yot tâm ban lĕ." 28Tăng nau nây, khân păng khek ngăn jêh ri nter pô aơ: "H'Dian phung Êphêsô, brah toyh ngăn!"
29Lĕ ƀon nây geh nau uh ah, jêh ri khân păng hăn lĕ rngôch nđâp ma ngih bu pâl, têk ndrel ma khân păng Y-Gaius jêh ri Y-Aristark, bunuyh n'gor Masêđôn, phung hăn nsong ndrel ma Y-Pôl. 30Y-Pôl ŭch mpơl păng nơm ta năp ƀon lan, ƀiălah phung oh mon mâu ăn ôh. 31Geh phung kôranh n'gor Asi, mĭt jiăng đah păng, njuăl bunuyh hăn lah ma păng, lơi hăn ta ntŭk bu pâl ôh. 32Ƀaƀă nter pô aơ, ƀaƀă nter pôri, yorlah mbah tă geh nau uh ah tâm phung gŭ rƀŭn, âk bunuyh mâu gĭt mâm ƀư khân păng gŭ tâm rƀŭn. 33Bu đă Y-Aleksandrơ luh tă bơh phung âk. Phung Yuđa nchâp păng đă gŭ panăp, Y-Aleksandrơ yơr ti, păng ŭch ngơi ma phung ƀon lan, gay ma king ma phung păng. 34Ƀiălah, tơlah phung âk gĭt năl păng jêng phung Yuđa, lĕ rngôch nter du bâr ndrel n'grŭp tâm bar mông: "H'Dian, phung Êphêsô, brah toyh ngăn!"
35Rnôk nây geh du huê kôranh nchih samƀŭt ƀon nây, buay phung âk nây, păng lah pô aơ: "Hơi phung Êphêsô, mbu nơm mâu gĭt ma ƀon Êphêsô jêng phung chiă ngih brah toyh H'Dian, jêh ri rup păng jŭr tŭp tă bơh trôk? 36Bu mâu dơi dun ôh nau nây. Pôri ăn khân may gŭ rklăk hom. Lơi ƀât ƀư nau uh ah. 37Yorlah phung bunuyh khân may njŭn leo jêh ta aơ mâu geh tih ƀư ƀơ̆ ndơ brah mâu lah ngơi sưr ma brah bu ur he ôh. 38Bi tơlah Y-Dêmêtrus jêh ri phung pah kan ndrel ma păng, geh nau phong ma bu, geh nar phat dôih jêh ri kôranh n'gor, ăn khân păng tâm ngơi dôih ndrăng khân păng nơm. 39Tơlah khân may geh nau êng ŭch dăn, ăn tâm nchră nau nây tâm nau tâm rƀŭn tĭng nâm nau vay. 40Klach lah bu phong he, yor nau uh ah nar aơ, jêh ri he mâu dơi geh nau king ma nau tâm rƀŭn aơ ôh." 41Jêh păng ngơi pô nây, păng ăn phung tâm rƀŭn sĭt.