19

Povlauj nyob hauv lub moos Efexau

1Thaum Apaulau tseem nyob hauv lub moos Khaulee, Povlauj taug txojkev nruab nqhuab hla hauv plawv tebchaws mus txog lub moos Efexau. Nws ntsib cov thwjtim qee leej qhov ntawd. 2Nws txawm hais rau lawv tias, “Thaum nej ntseeg nej tau txais Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv los tsis tau?” Lawv hais tias, “Tsis tau, peb tsis tau hnov tias muaj Vaj Ntsuj Plig dawb huv kiag li.” 3Povlauj thiaj hais tias, “Yog li ntawd nej ua kevcai raus dej li cas?” Lawv teb tias, “Ua kevcai raus dej uas Yauhas qhia.” 4Povlauj thiaj hais tias, “Yauhas muab ua kevcai raus dej uas qhia hais tias ntxeev dua siab tshiab, thiab hais kom neeg ntseeg tus uas yuav ua nws qab los, yog Yexus.” 5Thaum lawv hnov li ntawd lawv txawm ua kevcai raus dej hauv tus Tswv Yexus lub npe. 6Thaum Povlauj tsa tes npuab lawv lawm, Vaj Ntsuj Plig dawb huv kuj los rau saum lawv, lawv txawm hais lus txawv txawv thiab cev Vajtswv lus. 7Cov neeg ntawd kwvlam muaj kaum ob leeg.
8Povlauj nkag rau hauv lub tsev sablaj muaj siab tuab qhia tau peb lub hli nrog lawv sib cam txog Vajtswv lub tebchaws thiab yaum tau lawv los ntseeg. 9Tiamsis muaj qee leej siab tawv tsis kam ntseeg thiab hais phem rau txojkev ntawd tab meeg ib tsoom neeg. Povlauj txawm ncaim lawv cov ntawd mus thiab coj cov thwjtim nrog nws mus. Nws niaj hnub nrog luag sib cam hauv Thilana chav tsev sablaj. 10Nws ua li ntawd tau ob xyoos, mas cov neeg uas nyob hauv lub xeev Axia tsis hais cov Yudai thiab cov Kili puavleej tau hnov tus Tswv txojlus.

Xeva cov tub

11Vajtswv ua txujci phimhwj loj tshwm hauv Povlauj txhais tes. 12Lawv muab Povlauj txoj phuam ntxuav muag thiab daim ntaub npua ua haujlwm coj mus lwm cov uas muaj mob, tej mob kuj zoo thiab dab kuj khiav tawm mus. 13Mas cov Yudai muaj qee leej uas ua txiv neeb mus rau tom ub tom no kuj hu tus Tswv Yexus lub npe ntiab dab tawm hauv cov uas raug dab hais tias, “Kuv tuav Yexus lub npe uas Povlauj qhia ntiab nej tawm.” 14Cov Yudai ib tug pov thawj hlob npe hu Xeva xya leej tub kuj ua li ntawd. 15Ces dab txawm hais rau lawv tias, “Yexus kuv kuj paub thiab Povlauj kuv kuj paub, tiamsis nej yog leejtwg?” 16Mas tus uas raug dab ntawd txawm tib plhaw mus ntaus lawv thiab kovyeej lawv ua rau lawv khiav tawm hauv lub tsev ntawd mus liab qab tsuas thiab raug mob. 17Txhua tus uas nyob hauv lub moos Efexau tag nrho cov Yudai thiab cov Kili kuj paub zaj no, lawv sawvdaws thiaj ntshai kawg thiab Yexus lub npe nrov nto moo lug. 18Cov uas los ntseeg muaj ntau leej los lees lub txim thiab qhia tej uas lawv ua los lawd. 19Thiab muaj ntau leej uas ua khawv koob yees siv kuj muab lawv tej ntawv khawv koob los hlawv ua ke tab meeg sawvdaws. Tej ntawv khawv koob ntawd xam nqe raug tsib vam lub txiaj nyiaj. 20Vajtswv txojlus thiaj muaj zog nthuav dav thiab muaj hwjchim.
21Thaum dhau tej xwm txheej no lawm, Povlauj npaj siab yuav taug kev hla lub xeev Makhedaunia thiab lub xeev Akhaya thiab mus kom txog lub nroog Yeluxalees. Nws hais tias, “Dhau ntawd kuv yuav tsum mus pom lub nroog Loos thiab.” 22Nws txawm txib ob tug uas pab nws yog Timaute thiab Elata mus rau hauv lub xeev Makhedaunia, ces nws tus kheej tseem nyob hauv lub xeev Axia ib ntus thiab.

Muaj kev ntxhov hauv Efexau

23Lub sijhawm ntawd muaj kev ntxhov tshwm los vim yog tim Yexus Txojkev. 24Muaj ib tug Kws ntaus nyiaj npe hu ua Demethia. Nws muab nyiaj los ntaus ua tej lub nyuag tsev me me zoo li lub tsev dab Athemi, mas ua rau cov Kws ntaus nyiaj tau tshaj thawj ntau heev.
25Demethia txawm hu lawv cov ntawd thiab cov uas ua tib yam haujlwm tuaj ua ke thiab hais tias, “Cov kwvluag, nej yeej paub tias peb tau nyiaj txiag yog ntawm tej haujlwm no. 26Thiab nej twb pom thiab hnov tias tsis yog hauv lub moos Efexau no xwb tiamsis yuav tag lub xeev Axia uas tus Povlauj no tau yaum thiab ua kom neeg coob coob tso txoj qub kev tseg, thiab hais tias tej dab mlom uas neeg txhais tes ua tsis yog timtswv. 27Ntshai tsam ces tsis yog peb tej haujlwm no yuav poob koob xwb tiamsis lub tuam tsev uas teev tus poj dab Athemi uas loj kuj yuav tsis muaj qabhau lawm thiab tus poj dab uas neeg thoob plaws hauv Axia thiab thoob qab ntuj hwm yuav poob qes tsis muaj tsim lawm.”
28Thaum lawv hnov li ntawd lawm, lawv npau taws thiab qw hais tias, “Peb cov Efexau tus poj dab Athemi yog tus loj kawg.” 29Ces txawm muaj kev ntxhov thoob plaws lub moos. Lawv txawm ib txhij dhia cab Kai‑a thiab Alithakha uas yog neeg Makhedaunia uas nrog Povlauj taug kev tuaj ntawd coj mus rau hauv lub tshav puam loj uas ua yeeb yam. 30Povlauj xav mus rau hauv cov neeg ntawd thiab, tiamsis cov thwjtim tsis kheev nws mus. 31Txawm yog cov thawj uas kav lub xeev Axia qee leej uas yog Povlauj li phoojywg kuj tso neeg mus thov Povlauj tsis txhob nkag mus rau hauv lub tshav puam uas ua yeeb yam. 32Ib txhia qw li no ib txhia qw li ub rau qhov hauv lub chaw sablaj ntxhov heev, thiab neeg feem coob tsis paub tias tuaj sablaj tus kev dabtsi. 33Cov neeg ntawd qee leej taw qhia rau Alexadaw uas cov Yudai muab thawb rau tom hauv ntej. Alexadaw thiaj co tes yuav hais daws zaj ntawd rau cov pejxeem. 34Thaum lawv paub tias nws yog ib tug Yudai lawv txawm ua ib lub suab qw nrov heev ntev txog ob teev hais tias, “Peb cov Efexau tus poj dab Athemi yog tus loj kawg.” 35Thaum tus nom uas ua tub sau ntawv hauv lub moos ntawd ua rau cov neeg nyob twjywm lawm, nws txawm hais tias, “Nej cov Efexau, muaj leejtwg uas tsis paub tias lub moos Efexau yog lub uas tsomkwm tus poj dab Athemi uas loj kawg lub tsev thiab tsomkwm lub pov hum uas poob saum ntuj los? 36Tsis muaj leejtwg tsis lees paub tej no lawm, mas tsim nyog nej nyob twjywm tsis txhob ua lub siab kub. 37Nej coj cov neeg no tuaj twb tsis yog lawv lws lub tsev dab lossis hais lus saib tsis taus peb tus poj dab yam twg li nev. 38Vim li no yog tias Demethia thiab cov Kws nyiaj uas tuaj nws tog muaj teeb meem rau leejtwg yeej muaj tsev tu plaub thiab muaj cov thawj tu plaub. Cia lawv mus sib kom lawv. 39Yog nej muaj dua lwm yam thiab, kuj hais hum rau hauv lub chaw sablaj raws li ib txwm. 40Ntshai tsam peb yuav raug kom hais tias peb yog cov uas tsim kev kub ntxhov rau hnub no vim peb qhia tsis tau hais tias kev kub ntxhov zaum no yog tim dabtsi.” 41Thaum hais li no tag lawm nws txawm kaw lub rooj sablaj ntawd.