11

Y-Pêtrôs Sĭt Ta Ƀon Yêrusalem King Nau Păng Ƀư Jêh

1Phung kôranh oh mon jêh ri phung oh nâu tâm n'gor Yuđa gĭt ma phung bu năch dơn Nau Brah Ndu Ngơi, 2Jêh ri Y-Pêtrôs hao jêh ta ƀon Yêrusalem, geh phung chroh koh ntâu, nduyh ma păng pô aơ: 3"May lăp jêh tâm ngih phung mâu koh ntâu, jêh ri sông sa jêh ndrel ma khân păng!" 4Ƀiălah Y-Pêtrôs nkoch bri ma khân păng, lĕ nau tât jêh pô aơ: 5"Dôl gâp gŭ mbơh sơm tâm ƀon Jôpa dôl nây, tât gâp geh tât nau srŭt lang bôk, saơ geh nau tâm mpơl. Geh ndơ tâm ban ma du blah bok toyh kât rdjŭm puăn njônh ndrel, tă bơh trôk jŭr tât ta gâp. 6Gâp treng uănh n'hêl nanê̆ jêh ri saơ tâm nây geh phung mpô mpa puăn jâng ăp ntil, phung mpa bri, phung mpô mpa hăn vơr ma ntơh jêh ri phung sĭm tâm trôk. 7Jêh ri gâp tăng bâr ngơi lah ma gâp pô aơ: 'Hơi Y-Pêtrôs, dâk hom may, sreh sa hom.' 8Gâp plơ̆ lah: 'Mâu, Ơ Kôranh Brah yorlah mâu mâp geh mpa ƀơ̆ mâu lah ndơ mâu kloh dơi lăp tâm trôm mbung gâp ôh!' 9Bâr ngơi tă bơh trôk lah ma gâp tal bar pô aơ: 'Moh ndơ Brah Ndu ƀư kloh jêh, lơi may uănh păng ƀơ̆ ôh!' 10Geh nau ngơi pô nây pe tơ̆, jêh ri lĕ rngôch ndơ nây rhuăt tay leo klơ trôk. 11Dôl nây ro, pe nuyh bu njuăl ma gâp tă bơh ƀon Sêsarê, tât ta năp mpông ngih gâp gŭ nây. 12Brah Huêng Ueh đă gâp hăn ndrel ma khân păng, lơi ƀư vât vâng ôh. Phung prau nuyh oh nâu aơ hăn ndrel ma gâp lĕ, jêh ri hên lăp tâm ngih Y-Kôrnei. 13Păng nây nkoch bri ma hên nau păng saơ jêh tâm ngih păng, du huê tông păr ueh Brah Ndu tâm mpơl jêh ri ngơi ma păng pô aơ: 'Njuăl bunuyh hăn ta ƀon Jôpa, đă kuăl Y-Simôn, tâm amoh Y-Pêtrôs, văch. 14Păng mra mbơh ma may nau bu mra tâm rklaih may jêh ri lĕ ngih may.' 15Tơlah gâp ntơm ngơi, Brah Huêng Ueh jŭr ta khân păng, nâm bu Păng jŭr ta phung he lor lơn. 16Jêh ri gâp kah gĭt tay nau Kôranh Brah lah jêh: 'Y-Yôhan ƀư ƀaptem jêh ma dak, ƀiălah khân may mra dơn nau ƀaptem ma Brah Huêng Ueh.' 17Pôri, tơlah Brah Ndu ăn ma khân păng du nau yô̆ tâm ban ma he, phung chroh jêh ma Brah Yêsu Krist, dơi lĕ, gâp buay Brah Ndu?" 18Jêh tăng pô nây khân păng gŭ đăp mpăn jêh ri tâm rnê ma Brah Ndu pô aơ: "Brah Ndu ăn jêh lĕ ma phung bu năch nau rmal ma nau tih gay ma khân păng geh nau rêh."

Y-Ƀarnaƀas Jêh Ri Y-Sôl Ta Ƀon Antiôs

19Phung bu hŏ tâm nkhah jêh yor nau ƀư mhĭk, tât ntơm bơh nau Y-Êtiên, hăn tât ta n'gor Phênisi, ta kôdak Chiprơ, jêh ri ta ƀon Antiôs, mbơh Nau Brah Ndu Ngơi knŏng ma phung Yuđa. 20Ƀiălah bơh phung nây geh bar pe nuyh bơh Chyprơ jêh ri bơh ƀon Siren tât ta ƀon Antiôs. Khân păng nti ma phung Grek lĕ jêh ri nkoch nau mhe mhan ueh Brah Yêsu. 21Ti Kôranh Brah gŭ ndrel ma khân păng, jêh ri geh âk bunuyh chroh ma Kôranh Brah. 22Nau bu mbơh ma khân păng, tât ta phung ngih Brah Ndu tâm ƀon Yêrusalem, jêh ri bu njuăl hăn Y-Ƀarnaƀas, tât ta ƀon Antiôs. 23Tơlah păng tât jêh ta nây, păng saơ nau yô̆ Brah Ndu ăn. Păng maak jêh ri tâm n'hao nuih lĕ rngôch ăn gŭ nâp du ai tâm rnglăp đah Kôranh Brah. 24Y-Ƀarnaƀas jêng bunuyh ueh ngăn, bêng ma Brah Huêng Ueh jêh ri nau chroh. Rnôk nây geh âk ngăn bunuyh sĭt ma Kôranh Brah. 25Y-Ƀarnaƀas hăn ta ƀon Tars ŭch joi Y-Sôl. 26Jêh păng saơ Y-Sôl, păng njŭn leo ta ƀon Antiôs. Trĭp du năm khân păng tâm rƀŭn ndrel ma phung ngih Brah Ndu, jêh ri sâm nti âk bunuyh. Pôri ta ƀon Antiôs yơh, ntơm lor lơn bu rnha, jêng phung Brah Krist.
27Tâm rnôk nây geh phung kôranh nơm mbơh lor jŭr tă bơh ƀon Yêrusalem, jŭr ta ƀon Antiôs. 28Du huê tâm phung khân păng, amoh păng Y-Agabus, dâk jêh ri mbơh lor Brah Huêng Ueh, mra geh nau sa sât ji ngot toyh lam neh ntu nau sa sât ji ngot nây tât ngăn tâm rnôk hđăch Klôt chiă uănh 29Phung oh mon mĭn mra njuăl ndơ kơl ma phung oh nâu chroh gŭ tâm n'gor Yuđa tĭng nâm ndơ khân păng geh. 30Khân păng njuăl ndơ kơl ma phung bubŭnh buranh ma ti Y-Ƀarnaƀas jêh ri Y-Sôl.