23

1Y-Pôl nđar măt ma phung kôranh phat dôih lah pô aơ: "Hơi phung oh nâu, ta năp Brah Ndu gâp gŭ ngau krao sach ma nuih n'hâm sŏng tât ta nar aơ." 2Kôranh ƀư brah toyh, Y-Nanias đă nơm gŭ dăch, tap ta mbung Y-Pôl. 3Ƀiălah Y-Pôl lah ma păng: "Hơi mpêr mhĭng dak nglang, Brah Ndu mra dong may! May phat dôih gâp tĭng nâm nau vay, ƀiălah may rlau nau vay đă bu dong gâp." 4Phung gŭ ta nây lah: "May suai rak kôranh ƀư brah toyh Brah Ndu hĕ?" 5Y-Pôl plơ̆ lah: "Hơi phung oh nâu, gâp mâu gĭt ôh păng jêng kôranh ƀư brah toyh, yorlah geh nau nchih jêh pô aơ: 'Lơi ngơi ndjơh ma kôranh phung ƀon lan ôh.'"
6Tơlah Y-Pôl gĭt tâm phung khân păng du ntil phung Sađusê, jêh ri du ntil êng jêng phung Pharisi, păng nter ta năp phung phat dôih pô aơ: "Hơi oh nâu, gâp jêng du huê Pharisi, kon phung Pharisi, yor nau kâp gân ma nau phung khĭt dâk rêh bu phat dôih gâp." 7Jêh păng ngơi pô nây, phung Pharisi tâm rlăch đah phung Sađusê, jêh ri phung tâm rƀŭn ta nây tâm pă. 8Yorlah phung Sađusê, lah mâu geh nau dâk rêh ôh, mâu lĕ geh tông păr ueh mâu lah brah; ƀiălah phung Pharisi chroh lĕ ma bar ntil nau nây. 9Pôri geh nau tâm ngơi ktang, jêh ri geh phung kôranh nchih samƀŭt mpeh ma Pharisi dâk jêh ri tâm rlăch đah phung êng lah pô aơ: "Hên mâu saơ ôh du ntil nau tih tâm bunuyh aơ. Gĭt lah brah mâu lah tông păr ueh ngơi đah păng?" 10Yor nau uh ah nây lơ hâu toyh, kôranh tahan toyh klach bu mra ƀư rai săk jăn Y-Pôl, ăn tahan păng jŭr, pit sŏk leo Y-Pôl sĭt ta pôih.
11Măng pakơi Kôranh Brah tâm mpơl ma Y-Pôl jêh ri lah: "Gŭ nâp hom, tâm ban ma may mbơh nau gâp ta ƀon Yêrusalem, may mra mbơh ta ƀon Rôm tâm ban lĕ."

Phung Yuđa Sân Săk Ŭch Nkhĭt Y-Pôl

12Nar ôi taơ, phung Yuđa rƀŭn tâm nchră jêh ri sân săk lah ma khân păng, ver sông sa nhêt tât khân păng dơi nkhĭt Y-Pôl. 13Phung khân păng rmeh tâm puăn jât nuyh mĭn ma nau nây. 14Păng hăn joi phung n'gâng kôranh ƀư brah jêh ri phung bubŭnh buranh, jêh ri lah ma phung nây pô aơ: "Hên sân jêh săk hên nơm, mâu mra sông sa ôh, tât hên dơi nkhĭt Y-Pôl. 15Pôri aƀaơ ri khân may đah phung kôranh phat dôih dăn hom ma kôranh tahan toyh, ăn njŭn leo Y-Pôl ta năp khân may, tâm ban khân may ŭch sek uănh nanê̆ moh nau păng ƀư. Bi hên, gŭ kâp nkhĭt păng lor păng tât ta aơ."
16Ƀiălah kon ruh Y-Pôl gĭt nau bu ŭch ƀư ma Y-Pôl. Păng lăp tâm pôih mbơh nau nây ma Y-Pôl. 17Y-Pôl kuăl du huê kôranh tahan jêh ri lah: "Njŭn leo kon se aơ ma kôranh tahan toyh, păng geh nau mhe hăn ŭch mbơh." 18Kôranh tahan njŭn kon se nây ma kôranh tahan toyh jêh ri lah: "Du huê bu nă, amoh păng Y-Pôl, kuăl gâp jêh ri đă gâp njŭn kon se aơ ma may, yorlah păng geh nau ŭch nkoch ma may." 19Kôranh tahan toyh kuăn ta ti kon se leo păng ta ntŭk êng, jêh ri ôp: "Moh nau may ŭch mbơh ma gâp?" 20Kon se nây lah: "Phung Yuđa ŭch dăn ma may, ôi taơ njŭn Y-Pôl ta năp phung kôranh phat dôih, tâm ban ma khân păng ŭch sek uănh nanê̆ moh nau Y-Pôl ƀư. 21Ƀiălah lơi may iăt nau phung nây, yorlah geh rmeh puăn jât nuyh tâm phung khân păng, hŏ tâm nchră jêh gay ƀư ƀai ma Y-Pôl. Khân păng sân săk jăn ât sông sa nhêt tât khân păng dơi nkhĭt Y-Pôl. Aƀaơ khân păng gŭ kâp, knŏng kâp nau may dơm." 22Kôranh tahan toyh nây ăn kon se sĭt, buay lơi ăn nkoch ma bu lĕ nau păng hŏ mbơh jêh.

Kôranh Tahan Toyh Đă Bu Njŭn Y-Pôl Ta Ƀon Sêsarê

23Jêh ri kôranh tahan toyh kuăl bar hê kôranh tahan jêh ri ntăm pô aơ: "Ta pe mông măng ta oi, ăn khân may kuăl bar rhiăng tahan, pơh jât nuyh tahan ncho seh, jêh ri bar rhiăng nuyh tahan djôt tak, mra hăn ta ƀon Sêsarê. 24Nkra đŏng seh gay njŭn Y-Pôl, hăn ta kôranh n'gor Phêlik ma nau đăp mpăn." 25Jêh ri păng nchih samƀŭt ma kôranh n'gor nây pô aơ: 26"Klôt Lysias nchih khâl ma kôranh n'gor toyh, Phêlik. 27Phung Yuđa nhŭp jêh bunuyh aơ gay ma nkhĭt. Tơlah gâp tât ndrel ma phung tahan, gâp pit sŏk păng, yorlah gâp gĭt păng jêng du huê phung Rôm. 28Gay ŭch gĭt moh nau bu ŭch phong păng, gâp đă bu njŭn păng ta năp phung kôranh phat dôih phung Yuđa. 29Gâp saơ nau bu phong păng, rlau nau vay khân păng nơm, ƀiălah păng mâu mâp ƀư tih khư ma nau khĭt mâu lah krŭng ôh. 30Gâp gĭt phung Yuđa kâp ƀư djơh ma păng, pôri gâp njuăl păng ma may ro, jêh ri ntênh phung phong păng hăn ngơi ta năp may."
31Tĭng nâm nau ntăm, phung tahan sŏk Y-Pôl dôl măng, jêh ri njŭn păng tât ta ƀon Antipatris. 32Nar ôi taơ khân păng ăn tahan ncho seh hăn ndrel ma Y-Pôl, jêh ri khân păng plơ̆ sĭt ta pôih. 33Tât ta ƀon Sêsarê, phung tahan ncho seh, ăn samƀŭt jêh ri jao Y-Pôl ma kôranh n'gor. 34Jêh uănh samƀŭt, kôranh n'gor ôp ntŭk Y-Pôl gŭ. Jêh gĭt Y-Pôl jêng bunuyh tă bơh n'gor Silisi. 35Kôranh n'gor lah ma păng pô aơ: "Tơlah phung phong may tât gâp mra iăt nau may." Jêh ri păng đă bu mât Y-Pôl tâm ngih hđăch Hêrôt.