2

Fiev Bun E^fe^so Jiu-Baang Nyei Fienx

1“Meih oix zuqc fiev fienx bun E^fe^so jiu-baang nyei fin-mienh mbuox ninh,
‘Naaiv se mbiaauc jieqv buoz nanv jienv siec norm hleix yaac yiem siec norm don dang nyei jiem-jaax mbu'ndongx yangh mingh yangh daaih wuov dauh hnangv naaiv nor gorngv.
2Yie hiuv duqv meih zoux nyei sic. Hiuv duqv meih zoux gong kouv haic yaac longc noic diev. Yie yaac hiuv duqv meih nyaangc maiv njiec mienh orqv mienh. Meih zungv seix jiex dongh ceng ganh zoux ⟨gong-zoh⟩ mv baac maiv zeiz. Meih yaac seix duqv cuotv ninh mbuo se jaav nyei. 3Yie hiuv duqv meih maaih noic diev yaac weic yie nyei mbuox siouc kouv, meih yaac maiv suei.
4‘Mv baac yie maaih yietc diuc oix gorngv meih. Se meih ih zanc maiv hnamv yie hnangv daauh dangh wuov nor hnamv. 5Hnamv mangc gaax, daauh dangh meih hnamv yie mv baac ih zanc ndortv ndongc haaix go! Oix zuqc goiv hnyouv nzuonx zoux hnangv daauh dangh wuov nor. Se gorngv meih maiv goiv hnyouv, yie oix mingh meih naaic aengx zorqv nqoi meih nyei dang-jaax. 6Mv baac meih maaih diuc longx nyei. Meih nzorng Ni^ko^lau wuov jauv mienh zoux nyei sic hnangv yie nzorng wuov nor.
7‘Haaix dauh maaih m'normh oix zuqc baeng m'normh muangx longx Singx Lingh hnangv haaix nor mbuox zuangx jiu-baang. Haaix dauh duqv hingh jiex nor, yie oix bun maaih leiz nyanc yiem Tin-Hungh nyei huingx gu'nyuoz wuov zungh ziangh maengc ndiangx nyei biouv.’

Fiev Bun Saa^me^naa Jiu-Baang Nyei Fienx

8“Meih oix zuqc fiev fienx bun Saa^me^naa jiu-baang nyei fin-mienh, mbuox ninh,
‘Zoux Gorn caux Setv Mueiz, daic mingh aengx nangh daaih wuov dauh hnangv naaiv nor gorngv,
9yie hiuv duqv meih nyei kouv naanc yaac hiuv duqv meih jomc haic mv baac meih za'gengh butv zoih. Yie hiuv duqv meih zuqc siouc mienh gorngv doqc. Gorngv meih wuov deix se ceng ganh zoux Yiutai Mienh mv baac maiv zeiz. Ninh mbuo zoux Saadaan nyei wuic hnangv. 10Maiv dungx gamh nziex meih maiv lauh oix zuqc siouc nyei kouv naanc. Mienv nyei hungh oix zorqv deix meih mbuo nyei mienh wuonx jienv loh seix meih mbuo. Meih mbuo ziouc siouc ziepc hnoi nyei kouv naanc. Mv baac oix zuqc sienx wuonv taux daic, yie ziouc ceix ziangh maengc nyei ⟨ningv⟩ bun meih.
11‘Haaix dauh maaih m'normh oix zuqc baeng m'normh muangx longx Singx Lingh hnangv haaix nor mbuox zuangx jiu-baang. Haaix dauh duqv hingh, wuov dauh ziouc maiv zuqc siouc da'nyeic nzunc daic nyei kouv naanc.’

Fiev Bun Be^gaa^mam Jiu-Baang Nyei Fienx

12“Meih oix zuqc fiev fienx bun Be^gaa^mam jiu-baang nyei fin-mienh, mbuox ninh,
‘Maaih zung i maengx laic nyei nzuqc ndaauv wuov dauh, hnangv naaiv nor gorngv,
13yie hiuv duqv meih yiem nyei dorngx, se Saadaan nyei weic yiem wuov norm dorngx. Mv baac meih kaux wuonv yie nyei mengh yaac maiv guangc yie, corc sienx yie, maiv gunv yie nyei ziepc zuoqv nyei zorng-zengx mienh, An^ti^baatc, yiem meih mbuo mbu'ndongx, dongh Saadaan yiem nyei dorngx, zuqc daix daic.
14‘Mv baac maaih ziex diuc yie oix gorngv meih. Yiem naaic maaih deix mienh gan Mbaa^laa^am njaaux nyei leiz. Loz-hnoi Mbaa^laa^am njaaux Mbaalaakv dorh I^saa^laa^en Mienh baamz zuiz, nduov ninh mbuo nyanc ziec jiex bun miuc-fangx nyei ga'naaiv yaac zoux buangh liouh nyei sic. 15Yiem meih naaic yaac maaih deix gan Ni^ko^lau wuov jauv mienh njaaux nyei leiz. 16Hnangv naaic, oix zuqc goiv hnyouv guangc zuiz. Maiv zei aeqv, yie oix siepv-siepv nyei mingh meih naaic longc yiem yie nyei nzuih cuotv wuov zung nzuqc ndaauv caux wuov deix mienh mborqv jaax.
17‘Haaix dauh maaih m'normh oix zuqc baeng m'normh muangx longx Singx Lingh hnangv haaix nor mbuox zuangx jiu-baang. Haaix dauh duqv hingh nor, yie oix zorqv deix bingx jienv nyei ⟨maa^naa⟩ bun ninh. Yaac oix bun norm la'bieiv-baeqc. Naaiv norm la'bieiv fiev jienv siang-mbuox. Cuotv liuz duqv zipv la'bieiv wuov dauh, maiv maaih haaix dauh hiuv duqv wuov norm mbuox.’

Fiev Bun Ti^yaa^ti^laa Jiu-Baang Nyei Fienx

18“Meih oix zuqc fiev bun Ti^yaa^ti^laa jiu-baang nyei fin-mienh, mbuox ninh,
‘Tin-Hungh nyei Dorn, dongh maaih m'zing hnangv douz-mbietc, zaux yaac youc! youc hnangv sinx daaih nyei dongh siqv wuov dauh, hnangv naaiv nor gorngv.
19Yie hiuv duqv meih zoux nyei jauv. Yie hiuv duqv meih hnamv yie, sienx yie, meih fu-sux mienh yaac maaih noic diev. Yie yaac hiuv duqv meih ih zanc zoux nyei gong se gauh camv daauh dangh zoux nyei.
20‘Mv baac maaih yietc diuc yie oix gorngv meih. Meih sueih ceng ganh zoux douc waac mienh wuov dauh m'sieqv dorn, Ye^se^mben, njaaux yie nyei bou, nduov ninh mbuo zoux buangh liouh nyei sic yaac nyanc ziec jiex miuc-fangx nyei ga'naaiv. 21Yie bun ziangh hoc Ye^se^mben maaih qangx goiv hnyouv guangc zuiz mv baac ninh maiv kangv guangc ninh hienx nyei jauv. 22Mangc maah! Yie oix zorqv ninh zong njiec coux butv baengc kouv. Se gorngv hienx ninh wuov deix yaac maiv goiv hnyouv guangc ninh mbuo hienx ninh nyei sic, yie oix bun ninh mbuo siouc hniev haic nyei kouv naanc. 23Yie yaac oix daix nzengc Ye^se^mben nyei fu'jueiv. Hnangv naaic zuangx jiu-baang ziouc hiuv duqv yie zoux zaah mienh nyei hnyouv caux mienh hnamv nyei sic wuov dauh. Ei meih mbuo gorqv-mienh zoux nyei, yie yaac oix winh bun meih mbuo. 24Mv baac yiem Ti^yaa^ti^laa zengc njiec wuov deix, dongh maiv gan naaiv nyungc njaaux nyei orqv leiz, yaac maiv hoqc dongh mienh heuc “Saadaan bingx jienv ndo haic nyei sic,” yie mbuox meih mbuo, yie maiv jaa haaix nyungc bun meih mbuo ndaam. 25Mv baac meih maaih nyei oix zuqc goux longx zuov taux yie aengx daaih.
26-27‘Haaix dauh duqv hingh, yaac ei jienv yie nyei eix zoux taux setv mueiz, yie ziouc bun wuov dauh maaih lingc gunv maanc fingx, hnangv yie nyei Die bun lingc yie gunv maanc fingx.
   “Ninh oix longc hlieqv-biaav gunv maanc fingx.
   Ninh oix mborqv ninh mbuo muonc nzengc
    hnangv mborqv nie-mor muonc nzengc wuov nor.”
28Yie yaac oix zorqv taaix-baeqc fing bun ninh.
29‘Haaix dauh maaih m'normh oix zuqc baeng m'normh muangx longx Singx Lingh hnangv haaix nor mbuox zuangx jiu-baang.’